simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܠܝܢ ܗܢܐ̣ ܂ ܘܠܦܘܩXܢܐ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX
ChronEdes ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܘ ܕܐ ܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ
ChronEdes ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܚܝܠ̣ ܂ ܐܬܥܨܝ̣ ܕܢܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ
ChronEdes ܬܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̣̈ ܂ ܠܫܢܐ ܕܢܫܬܥ̣ܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܫܚܩܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܕܐܒ̇ܥ ܣܛܢܐ ܒܝܬ
ChronEdes ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܥܡ ܢܬܢܝܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܃ ܠܐ ܣܝܒܪܘ ܗܠܝܢ ܂ ܢܚܬ ܪܕ ܚܕ ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܘܥܩ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ
ChronEdes ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܢܚ ܘܫܠܝ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܗܪܬܐ̣ ܂ ܫܚܩܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܒ̇ܥ̣ ܂ ܒܝܢܬ
ChronEdes ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܒܐ̣ ܂ ܠܐ ܝܝ ܫܒܩܝܢ ܐܫ ܕܠܥܘܡܪܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܢܚ ܘܫܠܝ ܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂
ChronEdes ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܒܒܝ ܢܨܝܒܝܐ ܂ ܟܕ ܟܢܝܘ ܠܗ ܫܡܐ ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂
ActsMiaphysites ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ 1ܒܗ ܂ ܘܢܚ̣ܬ̇ ܠܐܘܬܗ̣ ܘܡ̣ܢܥܬ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܂ ܂ ܗܘܐ ܥܠ ܫܝܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ
ActsMiaphysites ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܟܘܬܗ ܇ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܟܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܘܡܐ ܘܚܘܡܗ ܂ ܘܡܢ ܟܕܘ ܒܥܘܬܪܐ ܕܛܘܒܐ̣̈ ܐܝܬܘܗܝ ܇
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
ActsMiaphysites ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܐܬܪܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܦܪܝܡ X0 ܣܠ̣ܩ ܗܠܝܢ ܕܒܩܝ̇ܡܬܐ̣ ܘܣ̣ܠܩ ܠܕܘܟܬܗ ܂ ܘܟܕ ܗܘ̣ܬ ܐܢܩܢܝܐ ܆ ܫ̇ܢܝܘ
ActsMiaphysites ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܇ ܕܐܬܝܗ ܢ ܗܠܝܢ ܇ ܕܣܟ̣ܪܬܘܢ ܒܐܦܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܐܡܪܬܘܢ ܂ ܕܐܡ̇ܪܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܫ̇ܠܝܬ ܡܢ ܕܐܘܣܦ ܝ
ActsMiaphysites ܇ ܕܣܟ̣ܪܬܘܢ ܒܐܦܝܗܝܢ̈ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܗܠܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܫ̇ܠܝܬ ܡܢ ܕܐܘܣܦ ܝ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܇ ܕܐܬܝܗ ܢ
ActsMiaphysites ܕܦܫܘ ܠܘܬܗ ܝ ܂ ܝ̇ ܂ ܡܢ ܕܝܠܗ ܆ ܐܬܐܠܨܘ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܗ̣ܘ ܡܥ̇ܒܕ ܂ ܙ ܝ ܠܗ ܕܠܐ ܢܫ̣ܠܡ ܠܗ ܂ ܘܬܪ̈ ܢ ܡܢ
ActsMiaphysites ܟܠܗܘܢ ܡܛܠܬܗ ܕܥܐܕܐ ܆ ܥܠ 5ܨܝܕ ܐ̇ܦܪܝܡ ܪܫܕܝܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܠܡܐܡܪ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܃ ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܐX ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ
ActsMiaphysites ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܂ ܕܐܦ ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܠܝܢ ܐܠ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ · ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܘ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈
ActsMiaphysites ܥ̇ܒܕܐ̈ ܩܪܒܘܗܝ ܘܗ̣ܘܐ ܩܠܝܪܝܩܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܟܫܝܪ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ 2ܗܘܝ̈ ܠܗ ܂ ܗܐ
ActsMiaphysites ܕܥܡܗ ܆ ܒܐ̇ܬ ܗܘܐ ܗܢܐ ܒܪ ܐܒ̇ܐ ܇ ܘܚܕ ܡܢ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܠܓܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܟܘܪܚܐ ܙܥܘܪܐ ܘܐܠܝܨܐ X ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܠܘܬ
ActsMiaphysites ܕܡܢ ܠܒܪ ܩܘܦܠܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ܗܘܐ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̣ܠ̣ ܡܒ̇ܠܛܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܥܐ 7ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܕܢܦܘܩ ܠܡܝ̈ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܆ ܦ̇ܬܚܝܢ ܗܘܘ