simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ ܐܬܪܕܦ ܘܢܦ̣ܩ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܀ ܗܠܝܢ ܟܘܪܣܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܡܢ ܩܝܠܝܩܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̣̈ ܂
ChronMin ܣܝܒܪܘ ܐܓܘܢܐ ܕܪܕܝܦܘܬ ܐ [ܚܠܦ ]ܡܫܝܚܐ ܀ ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ XܕXܟܘܢܟXܪ ܀ 2ܘܬܘܒ ]ܘܕܣܓܝ̇ܐܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒ̣ܕ ܂ ܐܠܐ ܥ̣ܪܩ ܘܥܠ ܝXܬ̣[ܒ ]ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ
ChronMin ܒܙܒܢܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܗ̇ܘ ܝ ܕܒܙܒܢܗ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܕܘ ܠܗܢܐ ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐ̣̇ܘܢ ܀ ܩܕܡ ܕܝܢ
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
ChronMin ܐܚܐ̈ ܒܫܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܢܦܠܘ ܫܓܘܫܝܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܒܥܡܠܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܢܕܢܝܪ ܂ ܘܟܕ ܐܬܝܕܥܬ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܦܠܬ ܗܪܬܐ ܒܝܢܬ
ChronMin ܐܚܐ̈ ܡܘܚܡܕ ܘܥܒܕܐܠܗ ܂ ܫܠܚ ܠܐܢܫ ܩܪ ܒܗ ܂ ܝܝ ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܗܠܝܢ ܚܒܝ̣ܫ ܗܘܐ ܒܩܠ[ܝܢ]ܝܩܘܣ ܂ 3ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬ
ChronMin ܒܝܬ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܐܚ̣ܕܝܢ̈ ܃ ܕܡܩܪ̇ ܂ ܘܢܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܕܩ ܇ ܗܠܝܢ ܂ ܝܐ̈ ܘܕܦܪܣ ܇ ܝܐ̈ ܃ ܘܗܠܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ
ChronMin ܕܠܘܬ ܘܢܝܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ [ܘܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܓܢܒܪ̈ ܐ 2]ܘܬܡܝܗܬ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܚܕ ܥܡܐ ܐܫܬ[ܡܗܘ ܃ ܘܦܝܠܘܣܘܦܐ̈ 2]ܘܦܘܐܝܛܐ̈
ChronMin ܕܡܬܛܒܒܢ̈ ܠܘܬ[ܗܘܢ ܆ ܘܩܪܒܐ̈ ܘܢܨܚܢܐ̈ 2]ܕܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܢܝܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ [ܘܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܓܢܒܪ̈ ܐ 2]ܘܬܡܝܗܬ̈ ܐ
ChronMin ܕܡܢ ܗܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ Xܗܫܐ ܃ ܟܡܐ ܟܝܬ ܝ ܕܐܠܗܐ ܡܥܕܪ ܘܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܘܐܠܨܝܬܐ̣ ܂ ܕܠܐ ܐܫܒܘܩ ܕܠܐ ܪܘܫܡܐ ܠܣܘܥܪ̇ܢܐ̈
ChronMin ܢܐܡܪ ܘܢܚܘܐ ܩܕܡܐܝܬ ܂ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܚܫܚܢ̈ ܢܩܕܘܡ ܢܣܝܡ ܘܢܛ ܂ ܝܒ ܆ ܐܝܬܐ ܕܗܢ̣ܝܢ
ChronMin ܀ ܩܕܡܐܝܬ 2ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܫܘܠܡܐ ܕܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܘܚܫܚܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩ̇ܢܘܢX
ChronMin ܕܚܢܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܣܡ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܇ ܥܡܗܘܢ ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܝ ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇
ChronMin ܂ ܙ ̈· ܓ ܂ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܕܡ̇ܕܓܠ ܒܫܘܠܡܗ ܃ 1 ܙܕܩ̇ ܗܟܝܠ ܠܡܕܥ ܗܠܝܢ 3ܕ]ܩܢܘܢܐ ܀ X ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܐܘܣܒܝܘܣX ܘܡܛܠ
ChronMin ܗܟܢܐ ܀ ܟܕ ܂ ܬܨ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܙܒܢܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܡܠܬܐ ܕܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܂ ܐ ܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܫܪܒܐ ܕܡܛܠ
ChronMin ܕܕܝܘܕܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡ̇ܟܬܒ ܬܫܥܝܬ̈ ܐ ܡܫ̇ܬܥܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡ̇ܗ ܒܪܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ ܡܢ
ChronMin ܂ ܝܙ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܡܠܟ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܓ ܂ ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܘ]ܣ ܝ ܂ 2 ܡܫܬܕܪ ܂ ܘܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܒܣ ܇ ܛܪܦܘܬ ܐ ܆
ChronMin ܆ ܘܕܒܫܢܬܐ ܂ ܕܒ ܂ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܕ ܂ ܫܪܝܬ ܗܠܝܢ ܕܦܪܘܩܐ ܡܟ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܬܚܫ[ܒ]ܢ̈ ܂ ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܡܢ
ChronMin ܕܝܠܗ ܇ ܕܡܬܡܢܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ [ܫܢܝܐ̈ ܂ ܂ ܙ ܂ ܕܫ]ܪܟܐ ܗܠܝܢ ܕܐܪܝܕܐܘܣ ܃ ܂ 2ܘܝܒ ܂ [ܕܩܐܣܐܢܕܪ]ܘܣ ܆ ܂ ܘܟܟ ܂ ܬܘܒ