simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܪܝܫܢܐ̈ ܘܡܢ ܣܘܢܩܠܛܘܣ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ ܇ ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ
ChronMin ܂ ܕܐܚ̇ܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܕܘ ܂ ܘܫܢܝܐ̈
ChronMin ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ
ChronMin ܂ ܐ ܠܐܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܗܘ̈ ܢ ܐܝܬ
ChronMin ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ
ChronMin ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܬܪܓܡ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̣̈
ChronMin ܕܥܠܡܐ ܃ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܥܠ
ChronMin ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܡܝܪܝ̣ܢ ܂
ChronMin ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܪܝܘܣ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܓܪܬ̈ ܐ ܐܬܪܗܒ
ChronMin ܓ ܂ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܐܘܢܛܝܣ 2ܗܪܛܝܩܐ ܫܢܢ̈
ChronMin ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ ܐܡܠܟ ܕܢ
ChronMin ܕܡܝܕܘܠܝܢܘܣ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ
ChronMin ܐܢܗܘ̣ ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܢܡܘܬ
ChronMin ܂ ܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ
ChronMin ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܓܡܘܪ ܗܠܝܢ ܕܥܝ̇ܕܗ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܕܟܝܪܘܛܘܬܝܢܐ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̣ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܝ
ChronMin ܂ ܘܐܬܛ̇ܝܒܘ ܬܠܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܪܝܫܝܟܗܢܐ̈ ܫܘܝܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬ
ChronMin ܐܢܘܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܐܡܪܢܢ ܂
ChronMin ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ