simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet X ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܠܝܐ : ⁴0ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܪܝܢܐ ܗܠܝܢ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܥܝܪ ³⁸ܗܘܢܗܘܢ ܡܢ ܚܫܐ̣̈
AbbaIs:Ascet X ܕܒܝܫܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܐܪܥܝܢ ܠX . 8ܢܐܨܦ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܝXXX ܥܕܡܐ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ⁴ܣܥܪܢ̣ |ܠܪܫܢܐ̈
AbbaIs:Ascet X ܕܒܟܝܢܐ ²⁹ܠܡܐܥܐ ܒܠܥܕ ³0ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܇ ²⁸ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܬܢܟܝܐ ܡܢ ܙܝܙܢܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܢ
AbbaIs:Ascet X ܕܝܗ̣ܒ ⁷ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ : ܡܛܠ ⁸ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܕܟܝܘܬ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ . ܘܢܣܒܝܢ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܠܚܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܘܠܒܘܫܐ̈
AbbaIs:Ascet X ܕܢܦܫܝ ܡܝܬܪܐ ܠܝ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܡܠܐ ܪܗܛܝ . ܘܬܘܒ : ܕܐܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܥܒ̇ܕ ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܥ̣ܒܕ ܐܢܐ ܥܠ
AbbaIs:Ascet X ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܬܪܬܝܢ̈ ܓܝܪ ܗܘܠܣ̈ ܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ : ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܐܢ ²⁹ܐܫܬܟܚ ³0ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ³¹ܡܢ
AbbaIs:Ascet X ܥܡܠܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̣̈ ܕܗ̣ܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ X ܗܠܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܪܘܫܘܬܐ ܢܥܒܕ
AbbaIs:Ascet X ⁴ܬܩܛܘܠ ³ܝ ܕܠܐ XX ¹ X X ² X XX ܐܝܟ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܐ̣ ܝܘܬܪܢܐ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܗܟܝܠ̣ ܥܪܘܩ |ܡܠܝܐܝܬ . 0 ¹ ܕܡܢܗ ⁵ܝ ܠܡܠܐ̈
AbbaIs:Ascet XX ܕܦ̇ܠܚ ܠܗܘܢ ܥܒܕܘܬܐ ܆ ܦܪܨܘܦܘ ܡܠܐ ܗܘ ܒܗܬܬܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܗ ܕܢܦܝܣ ܕܕܠܡܐ ܢܬܦܪܩ ܗ̣ܘ . ܘܐܢ ܕܝܢ ¹⁷ܢܬܦܪܩ ¹⁸ܡܢ
AbbaIs:Ascet XX ܗ̇ܢܘܢ X ²³ܕܠܐܠܗܐ ܡܨܠܝܢ ²² ܗܠܝܢ X ²⁷ܗ̇ܢܘܢ X ܗܠܝܢ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ X XX X ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX
AbbaIs:Ascet Xܢ ܕܣܓܦܘ ܠܢ . X0bܢܦܣܘܩ ܟܠ ܨܒܝܢܐ ³ܕܠܒܢ ܘܢܚܒ ܗܠܝܢ ܕܠܙܥܘܪܐ̈ ܆ ܢܒܟܐ ܩܕܡܝܗ̇ ܕܬܦܝܣ ²ܠܐܒܘܢ ܕܢܬܒܥ ܠܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet | ܕܗܠܟ ܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܡܛܠ ܦܥܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ 1ܟܝܢܝܬܐ ܕܒܪܐ̣ ܘܢܐܙܠ ²⁸ܒܬܪ ܥܩܒܬܗ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܇
AbbaIs:Ascet |ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܚܒܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ X ⁷ ܒܢܦܫܐ̣ ܘܦܪܫܢ̈ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܥܡ ܒܪܢܫܐ̣ ܘܢܬ ܠ ܠܗ ܚܝܠܐ ܥܕܡܐ ܕܢܬ ܡܨܐ ܕܢܫܠܚ ⁶ܐܢܘܢ .
AbbaIs:Ascet ² ܕܗ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܒܠܢ̈ . X ܠܐ ܬܦܚܡ ܢܦܫܟ ܒܟܘܠ ܥܒ̇ܕ ܆ ܗܠܝܢ X ܘܐܡܪܝܢܢ : ܫܒܘܩ ܠܝ ܆ ܒܝܕ ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ²²ܕܝܗܒܘ ܠܣܛܝܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܢ̇ܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܠܡܡܬ X . 0 XX ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ²¹ܡܚܘܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ²ܕܡܫܡܠܐܐܢܐ . ܪܘܓܙܐ ܡܘܒܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܩܝܪܬܐ ܇ ܘܛܢܢܐ̣ ܗܠܝܢ ܆ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܘܒܠܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܕܛܥܝܢ ܐܢܐ̣
AbbaIs:Ascet ²ܡܚܝܠܢ̈ ܠܢ ܠܡܥܪܩ ܠܘܬܗ ܘܠܡܪܦܝܘ ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ³ܕܐܝܬ ܝܠܘܗܝ X ²ܗܝܘܠܐ̈ XX ¹ X XX ܗܐ ¹ܟܠܗܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ²⁴ܕܘ̇ܠܐ ²⁵ܠܡܥܒܕ ܥܒܕܢܢ . ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ²⁸ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ X ܗܠܝܢ ܬܥܒܕܘܢ̣ ²¹ܐܡܪܘ : ܕܥ̣ܒܕܐ̈ ܐܢܚܢܢ ²²ܠܐ ܚܫܚܐ̈ ܇ ²³
AbbaIs:Ascet ²⁵ܕܝܠܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ : ܡܢ̣ܘ X ²ܢܦܪܫܢܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܒܗܘܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܢܦܝܣܘܢ ܒܡܕܡ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ²⁸ܐܢܘܢ ܣܓܘܕܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ²⁷ܕܐܠܗܐ ܒ̇ܥܐ ܇ X ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܇ ²⁴ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ²⁵ܕܐܬܢܗܪܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇