simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAngel&Mary ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܘܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ ܕܕܠܡܐ ܢܟܠܐ ܒܓܘ ܗܠܝܢ ܡܠܝ̈ ܟܕ ܡܘܕܝܐ ܐܢܬܝ ܡܪܝܡ ܝܘܡܢ ܬܡܗܬ ܘܐܬܕܡܪܬ ܒܟܠܗܝܢ
sugDeath&Satan ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ ܠܝ ܗܘ ܩܛܝܠܝܢ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܐܚܛܝܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܬܘܪܝܐ̈ . ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܒܛܘܦܢܐ ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ
sugJoseph&Mary ܡܠܐ̈ ܠܒܬܘܠܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܡܪܝܡ ܫܠܝ . ܕܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܝܘܣܦ
sugJoseph&Mary ܬܘܒ ܬܢܝܢ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܐܡܪܢ . ܕܚܬܝܡܐ ܐܢܐ ܟܕ ܣܗܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܠܝ . ܕܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܩܝܡܐ ܫܪܪܐ ܡܠܠܝ ܐܢ ܨܒܝܬܝ ܡܪܝܡ ܗܢܝܢ
sugMary&Magi ܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܢܪܓܫܘܢ . ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܘܢܬܠܚܡܘܢ ܥܠ ܝܠܘܕܐ ܗܠܝܢ ܘܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܗܘ ܣܒܪܢ ܡܪܝܡ ܠܐ ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܕܬܡܠܠܘܢ
sugMary&Magi ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܘܡܢ ܥܠܬܐ . ܩܪܬܟܘܢ ܕܬܐܬܘܢ ܡܢ ܐܬܪܟܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܝܨܝܢ ܘܩܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܣܝܡܬܗܘܢ̈ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ
sugSoul&Body ܕܒܝ ܠܘ ܒܠܥܕܝܟܝ ܢܦܫܐ ܗܘܘ . ܕܟܕ ܪܐܓ ܗܘܝܬ ܐܠܘ ܒܥܝܬܝ ܗܠܝܢ ܘܟܠ ܣܟܠܘܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܦܓܪܐ ܫܠܝ ܦܓܪܐ ܡܘܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
sugSoul&Body ܦܚܐ̈ . ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܕܚܐ ܡܢ ܥܦܪܐ ܟܝܢ ܦܪܘܚܐ̈ ܢܦܫܐ ܛܒ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ
sugTwoThieves ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܩܠܗ ܫܡܥܬ ܕܒܓܢ ܩܥܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܢܕܘ ܥܠܡܐ̈ . ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈
sugZechariah&Angel ܐܫܡܥ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܝ ܥܝܪܐ ܣܒܪܬܐ ܚܕܬܐ ܐܣܒܪܟ ܟܒܪ ܗܠܝܢ ܠܡܪܝ ܘܐܣܝܡ ܒܣܡܐ̈ ܩܕܡ ܡܕܒܚܗ . ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܕܒܗܝܟܠܐ
sugZechariah&Angel ܕܫܡܥܬ ܢܗܘܝܢ̈ . ܘܬܪܥܐ̈ ܕܐܕܢܝܟ̈ ܢܬܦܬܚܘܢ ܥܡ ܠܫܢܟ ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܐܕܢܝܟ̈ ܕܠܐ ܢܫܡܥܢ̈ ܥܝܪܐ ܦܘܡܟ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܢܫܬܪܐ ܟܕ
sugZechariah&Angel ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܕܫܒܪ ܗܘܐ ܥܠܡܐ . ܗܫܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܓܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܠ ܕܐܠܨܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܐܠܝܫܒܥ ܙܟܪܝܐ ܘܐܢ ܒܩܕܡܝܬܐ
sugZechariah&Angel ܝܕܥܬ ܕܡܪܝܐ ܥܒܕ ܘܡܛܠ ܕܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܬܥܒܕܝ̈ . ܐܦ ܗܫܐ ܗܠܝܢ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܥܝܪܐ
sugZechariah&Angel ܡܠܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܫܡܥ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ . ܘܐܬܦܠܓ ܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܢܫܦܐ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܝܟ ܐܝܙܓܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܢܕܘܨ
sugZechariah&Angel ܬܪܬܝܢ ܡܛܝ̈ ܥܠܝܗ̇ . ܣܝܒܘܬܐ ܘܥܩܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܕܨܒܐ ܗܠܝܢ ܒܣܝܒܘܬܐ ܘܥܩܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܥܝܪܐ ܟܕ ܐܦ ܣܪܐ ܐܣܬܒܪܬ