simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memBuildTowBab ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܠܒܪ ܢܦܪܘܣ ܐܢܝܢ ܘܓܢܝܙܬܐ̈ ܒܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܐܝܬܝ ܠܓܠܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ 15 295
sugMary&Magi ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܘܡܢ ܥܠܬܐ . ܩܪܬܟܘܢ ܕܬܐܬܘܢ ܡܢ ܐܬܪܟܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܝܨܝܢ ܘܩܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܣܝܡܬܗܘܢ̈ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ
AntiTriThWrit ܆ ܐ ܠܟ ܕܐܝܟ ܕܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̇ܦܟܬܟ : ܘܬܘܕܝܬܗ ܕ ܗܠܝܢ ܣܦܝܩܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ ܡܫܟܢܐ . ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܢܥܒܕܗ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬܐܝܣܪܝܠ . [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:TweProph [AB] ܗܐ ܣܐܓ ܐܢܐ ܐܘܪܚܬܗ̇̈ ܒܕܪܕܪܐ̈ : ܘܐܣܘܓ ܫܒܝܠܝܗ̇̈ : ܗܠܝܢ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܕܡܬܒܥܐ ܠܝ . ܡܛܠ
JacSer:memSolit ܐܝܬܐ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܘܗܐ ܐܬܪܚܩܬ̣ ܡܐܝܢܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܒܗ ܬܡܐܢ ܠܟ ܒܐܝܢܐ ܥܡܠܐ ܩܢܝܬ ܫܘܒܚܐ ܘܫܡܐ ܛܒܐ
Ath:Treatises ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܡܨܝܢ ܗܠܝܢ ܠܓܘܕܦܗܘܢ ܒܝܒܐ . ܟܘܠܗ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈
sugTwoThieves ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܩܠܗ ܫܡܥܬ ܕܒܓܢ ܩܥܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܢܕܘ ܥܠܡܐ̈ . ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܟܬܝܒܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܬ ܐܡܪܘ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܦܠܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܪܨܘܡܐ ܦܪܣܝܐ ܝ ܥܡ ܩܢܘܢܘܗܝ̈ ܛܡܐܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈
JacSer:memElijFireDown ܐܝܬ ܠܟ ܬܕܥ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܕܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܫܒܝܩ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܘܒܠܫܢܗ ܣܝܦܐ ܘܢܘܪܐ ܠܕܡܪܘܕܝܢ ܗܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܡܠܝܢ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܃ ܗ ܐܦܢ ܐܢܬ ܝܝ ܐܬܦܫܟܬ ܘܕܘܕܬ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܠܝ̈ ܃ ܗ ܂ ܡܛܠܗܢܐ ܐܣܪܬܗ̇ ܠܡܠܬܟ ܂ ܘܫܬܩܬܗ ܠܩܠܟ ܂
JacSer:memAscenLord ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܨܥܝܐ̈ ܘܦܫܘ ܬܚܬܝܐ̈ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܬܓܡܐ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܦܫܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܩܒܠܘ ܙܝܚܘܗܝ
ActsGregPirang . ܐܝܟ ܡܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܚܒܫܗ ܒܓܘܗ . ܡܥܕ ܗܘ ²²ܓܝܪ ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ
Eph:madFaith ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ 65ܦܩܕܝܢ ܓܝܪ ܐܦ ܡܬܦܩܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܐܝܟ ܕܪܓܝܗܘܢ̈
Tim1:Epist . 2 , 7ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ . 8ܘܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܗܠܝܢ |ܩ |T 153ܐܢܐ : ܕܐܬܩܪܒ ܐܝܟܢ ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ ܕܥܦܪܢܐ̈ ܕܢܐܡܪ ܐܢܝܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܕܢܩ̇ܒܠ ܗܠܝܢ ܦܘܪܩܢܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܥ̣ܬܪ ܗܘܐ ܛܘܗܡܗ ܕܐܕܡ ܥܝܦܪܢܐ ܇
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
JnMaron:Expos ܣܘܢܢ . Xܘܣ ܝܥܢܢ ܒܐܒܐܘXܒXܐܘܒXܘܚܐ Xܩܘܕܫܐ . . XX ܗܠܝܢ ܒX ܬܘXܬܗ ܘܚܢܢ ܡXܢܝܐX . XܢXX ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܟܡܐ Xܡܢ
JacSer:memElijFledJez ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܫܡܥ ܪܟܝܟܐ ܘܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܢܦܩ ܕܢܩܒܠ ܡܢ ܕܐܡܪ ܗܠܝܢ ܩܫܝܐ ܘܢܘܪܐ ܕܚܝܠܬܐ ܩܕܡ ܓܠܝܢܗ ܨܝܕ ܐܠܝܐ 295 ܘܒܬܪ