simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܚܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܠܝܬ ܕܚܡܝܡ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܢܘ ܪܥܝܢܗ̇ . ܕܠܝܬ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܕ ܡܢ
BarEbr:CandSanc . ܙܓܪ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܐ ܗ̣ܘܬ ܕܝܠܟܘܢ ܗܕܐ ܠܡܕܥ . ܙܒܢܐ ܐܘ ܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ X X 232 ܦ ܓܝܪ ܘܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܟܕ ܨܒ̣ܘ ܠܡܬܐܪܙܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc Xܝ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ . ܠܘ ܠܐ ܦܐܐ ܐܦܠܐ ¹⁵ܫܓܪ ܩܘܛܪܓܗ̇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘ ܕܒܝܫܬܗ̇ ܥ̇ܠܒܐ ܠܛܒܬܗ̇ . ܘܟܕ ܚܕܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܗܝ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܬ . ܗܘܢ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܆ ܡܫ̇ܘܬܦܘ ܡܫ̇ܘܬܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡX ܣܝܝXܘ̈ ܕ ܣXܘܒܝܐ̈̈ ̈ ܣܝܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢ̣ܬܠ ܒܙܒܢܐ ܠܟܠܢܫ ܗܠܝܢ ܢܨ ܠܐ ܐܕܢܗ ܕܐ̇ ܡܪ . ⁵ܠܝ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܝܬܝܢܢ . ܘܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܛܠ ܐܪܝܟܘܬܐ ²ܫܒܩ̣ܢ ܐܢܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕ . ܝܣܐ . ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣ̣ܒܝܣܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ . ܘܗ̣ܢܘܢdd ܠܝܢ ܕܗܕܐ ܡܬܪܥܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܐܐܪܝܬܐ ¹⁰ܐܘܟܝܬ · ܕܐ ¹¹ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܦܘܠܓܐ̈ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܡ̇ܨܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̣ܝ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܠܝܢ ܡܠܐܟܐ ܆ ܐܘ ܒܝ̣ܫܐ ܗܘ ܘܡܬܩܪܐ ܫܐܕܐ . ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܟܠܡܕܡ ܬ . ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܪܓܐ ܣܛܢܝܐ . ܢܘܗ̇ܪܐ . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦܝܢ ܠܚܘܫܒܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܚܛܘܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܩܫܝܢ ܒܐܕܢܝ̈ ܫܪܘܝܐ . ܘܚܙܘܢܐ̈ ܕܛܪܝܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ .
BarKepha:CelebNat ܕܐܬܐܡܪ . ܢܒܥܐ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܟܠ ܫܢܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܡܫܡܠܝܐ ܗܠܝܢ ܕܒܒܣܪ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܝܠܦܝܢܢ ܡܢ
BarKepha:ComMyron ܕܠܥܠ . ܘܡܨܥܬܐ ܘܣܟܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܘܪܝܫܐ ܗܘ ܘܐܘܪܚܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ
BarKoni:Schol ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈ ܂ ܣܘܒܐ̈ ܂ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܘܣܬܝܐ̈ - ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܦܪܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܡܪܢܢ . ܕܠܐ ܢܒܪܐ ܐܢܘ ܡܢܗܘ ܘܠܗܘܢ : ܕܠܐ X ܢܬܚܬܪܘܢ ܢ ܢ ܗܠܝܢ ܛܒ ܘܒܝܫ . ܨܒܐ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܡܪܢ ܐܠܗܐX ⁰ܕܡܛܠ ܟܠܗܝܢ
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܢܦܫܢ̇ܝܐ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܒܙܢܢܐ̈ ܘܫܪܟܐ
BarṢal:ComGosp ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܕܢܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܡܠܝܢ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܃ ܗ ܐܦܢ ܐܢܬ ܝܝ ܐܬܦܫܟܬ ܘܕܘܕܬ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܠܝ̈ ܃ ܗ ܂ ܡܛܠܗܢܐ ܐܣܪܬܗ̇ ܠܡܠܬܟ ܂ ܘܫܬܩܬܗ ܠܩܠܟ ܂