simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘܬ ܡܠܟܢ 5ܙܟܝܐ . ܘܒܪܟܢܢ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ̣ ܒܥܝܕܐ ܗܠܝܢ ܠܚܟܡܬܟ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܆ 4ܕܥܠܢܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈
Tim1:Epist . 2 , 7ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ . 8ܘܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܗܠܝܢ |ܩ |T 153ܐܢܐ : ܕܐܬܩܪܒ ܐܝܟܢ ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ
Tim1:Epist |464|ܠܘܬܟܘܢ ܫܕܪܗ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܙܪ . ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܪ . ܘܟܘܪܣܐ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ ܗ̇ܘ ܕܙܪ . ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܬܢܢ ܢܦܘܫ ܨܝܕ
Tim1:Epist ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
ZachSch:ActsSev ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܟ . ܫܓܫܗܿ ܓܝܪ ܠܢܦܫܝ ܟܬܒܘܢܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܐܬܝܬ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܘܬܟ ܟܕ ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܐܠܦ ܡܛܠ
memSoul&Body ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ ܡܨܐ ܩܪܒ ܩܢܛܗ ܕܡܘܬܐ ܨܝܕ ܙܕܝܩܐ̈ . ܩܢܛܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܐܦܠܐ ܡܛܐ ܟܘܪܗܢܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܠܘ ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ
sugAbel&Cain ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ ܡܬܦܠܛܬ . ܡܛܐ ܠܗ ܙܒܢܟ ܐܘ ܕܘܝܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܠܥܦܪܐ ܕܡܢܗ ܗܘܝܬ ܘܠܕܚܝܚܐ ܕܠܗ ܗܦܟܬ ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ
sugAngel&Mary ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܘܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ ܕܕܠܡܐ ܢܟܠܐ ܒܓܘ ܗܠܝܢ ܡܠܝ̈ ܟܕ ܡܘܕܝܐ ܐܢܬܝ ܡܪܝܡ ܝܘܡܢ ܬܡܗܬ ܘܐܬܕܡܪܬ ܒܟܠܗܝܢ
sugDeath&Satan ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ ܠܝ ܗܘ ܩܛܝܠܝܢ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܐܚܛܝܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܬܘܪܝܐ̈ . ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܒܛܘܦܢܐ ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ
sugJoseph&Mary ܡܠܐ̈ ܠܒܬܘܠܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܡܪܝܡ ܫܠܝ . ܕܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܝܘܣܦ
sugMary&Magi ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܘܡܢ ܥܠܬܐ . ܩܪܬܟܘܢ ܕܬܐܬܘܢ ܡܢ ܐܬܪܟܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܝܨܝܢ ܘܩܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܣܝܡܬܗܘܢ̈ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ
sugSoul&Body ܕܒܝ ܠܘ ܒܠܥܕܝܟܝ ܢܦܫܐ ܗܘܘ . ܕܟܕ ܪܐܓ ܗܘܝܬ ܐܠܘ ܒܥܝܬܝ ܗܠܝܢ ܘܟܠ ܣܟܠܘܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܦܓܪܐ ܫܠܝ ܦܓܪܐ ܡܘܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
sugTwoThieves ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܩܠܗ ܫܡܥܬ ܕܒܓܢ ܩܥܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܢܕܘ ܥܠܡܐ̈ . ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈
sugZechariah&Angel ܡܠܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܫܡܥ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ . ܘܐܬܦܠܓ ܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܢܫܦܐ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܝܟ ܐܝܙܓܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܢܕܘܨ