simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Neh [AB] ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܩܘ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܓܠܘܬܐ : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܠܫܪܒܬܗܘܢ̈ . ܘܐܫܟܚܬ ܠܣܦܪܐ ܕܫܪܒܬܐ̈ ܕܟܬܝܒ ܒܗ .
P:Josh [AB] ܝܪܬܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܬܘ ܐܠܝܥܙܪ ܟܗܢܐ ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ : ܘܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܬܡܢܬܣܪܚ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ : ܘܒܢܗ̇ ܠܩܪܝܬܐ ܘܝܬܒ ܒܗ̇ .
P:Luke [AB] ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܂ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܒܥܝܢ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܬܐܟܠܘܢ ܂ ܘܡܢܐ ܬܫܬܘܢ . ܘܠܐ ܢܦܗܐ ܪܥܝܢܟܘܢ ܒܗܠܝܢ .
P:John [AB] ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܂ ܕܚܕܘܬܝ ܬܗܘܐ ܒܟܘܢ . ܘܬܫܬܡܠܐ ܚܕܘܬܟܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܢܐ ܢܛܪܬ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ ܇ ܘܡܩܘܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܗ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܥܒܕ ܚܝܠܬܢܐ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ : ܘܡܪܝܡܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܩܝܡܢ̈ ܠܢ : ܘܒܟܠܙܒܢ ܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ .
P:Cor [AB] ܕܝܢ ܛܘܦܣܐ ܠܢ ܗܘ ܗܘܘ ܆ ܕܠܐ ܗܘܝܢ ܪܓܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܣܘܓܐܗܘܢ ܐܨܛܒܝ ܐܠܗܐ ܆ ܢܦܠܘ ܓܝܪ ܒܡܕܒܪܐ .
P:Gen [AB] ܒܢܝ̈ ܫܝܡ : ܠܫܪܒܬܗܘܢ̈ : ܠܠܫܢܝܗܘܢ̈ : ܒܐܪܥܬܗܘܢ̈ : ܗܠܝܢ ܡܘܬܒܗܘܢ ܡܢ ܡܢܫܐ : ܕܒܡܥܠܢܐ ܕܣܦܪܘܝܡ ܛܘܪܐ ܒܡܕܢܚܐ .
P:TweProph [AB] ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܥܘܠܗ ܕܝܥܩܘܒ : ܘܡܛܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܠܝܢ : ܐܝܟ ܫܥܘܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܢܘܪܐ : ܘܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܕܢܕܪܝܢ ܒܡܚܬܬܐ .
P:John [AB] ܐܬܘ ܩܪܒܘ ܠܘܬ ܦܝܠܝܦܘܣ : ܗܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܕܓܠܝܠܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܢܫܐ̈ ܒܗܘܢ ܕܣܠܩܘ ܠܡܣܓܕ ܒܥܕܥܐܕܐ .
P:TweProph [AB] ܟܠܗܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܢܬܛܪܦܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܢܘܪܐ : ܗܠܝܢ ܥܢܝܐ . ܘܝ ܠܕܒܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܕܡܐ : ܘܡܬܩܢ ܩܪܝܬܐ ܒܥܘܠܐ .
P:Gen [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܢܘܚ : ܠܬܘܠܕܬܗܘܢ̈ : ܠܫܪܒܬܗܘܢ̈ : ܗܠܝܢ ܠܫܪܒܬܗܘܢ̈ : ܠܠܫܢܝܗܘܢ̈ : ܒܐܪܥܬܗܘܢ̈ : ܒܥܡܡܝܗܘܢ̈ .
P:1Chr [AB] ܟܠܗܝܢ ܥܒܕ ܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܘܠܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܪܘܡܚܐ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܡܨܪܝܐ : ܘܩܛܠܗ ܒܗ̇ ܒܪܘܡܚܗ .
P:Sam [AB] ܥܒܕ ܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܠܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܡܐ ܒܬܠܬܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ : ܗܠܝܢ : ܘܢܣܒܗ̇ ܠܪܘܡܚܐ ܡܢ ܐܝܕܗ ܕܡܨܪܝܐ : ܘܩܛܠܗ ܒܪܘܡܚܗ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܝ̈ ܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܢܘܚ ܆ ܟܕ ܡܓܪܬ ܗܠܝܢ ܒܪܘܚ . ܘܐܟܪܙ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܫܝܘܠ .
P:Matt [AB] ܐܢܝܢ̈ ܕܡܣܝܒܢ̈ ܠܒܪܢܫܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܢܠܥܣ ܟܕ ܠܐ ܡܫܓܢ̈ ܗܠܝܢ . ܩܛܠܐ . ܙܢܝܘܬܐ . ܓܢܒܘܬܐ . ܣܗܕܘܬ ܫܘܩܪܐ . ܓܘܕܦܐ .
P:Num [AB] ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܘܕܝܢܐ̈ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܡܘܫܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ : ܘܗܘܬ ܝܪܬܘܬܗܝܢ ܥܠ ܫܒܛܐ ܕܫܪܒܬܐ ܕܐܒܘܗܝܢ .
P:Num [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܓܕ ܠܡܢܝܢܗܘܢ : ܐܪܒܥܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܗܠܝܢ ܕܥܕܝ . ܐܪܘܕܝ : ܫܪܒܬܐ ܕܐܪܘܕܝ . ܐܕܝܠ : ܫܪܒܬܐ ܕܐܕܝܠ .
P:Cor [AB] ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܬܠܬ ܕܡܟܬܪܢ̈ ܇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܁ ܘܣܒܪܐ ܂ ܘܚܘܒܐ . ܗܠܝܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܆ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܕܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܝܕܥܬ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܫܬܐ̈ ܗܘܘ ܒܟܝܢܐ ܠܚܪܒܐ ܘܠܚܒܠܐ ܇ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܆ ܠܐ ܡܝܬܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ .
P:Sam [AB] ܐܪܒܥܐ ܐܬܝܠܕܘ ܠܓܢܒܪܐ̈ ܒܓܬ : ܘܐܫܬܠܡܘ ܒܐܝܕܐ ܕܕܘܝܕ ܗܠܝܢ . ܘܚܣܕ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܩܛܠܗ ܝܘܢܕܒ ܒܪ ܫܡܐ ܐܚܘܗܝ ܕܕܘܝܕ .