simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕܝܙ̈ ܬܐ ܕܛܥ ܛܡܝܗܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܗ̇ ddX ܚܕܪܝܗ̇̈ XܝX⁷ dd ܗܠܝܢ ܕܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܝ X X X⁰ܝ X X⁴X X XX X⁵ܝܠܘܗܝ XX ܒܕ X ⁸ܝܡ
SevAnt:LuqJul ܐܥܒܕ . ܘܕܡܪܐ ܠܟ ܐܩܝܡ ܕܢܫܬܕܪܢ ܠܟ ⁹ܐܘ ܕܠܐ ܕܫܬܕܪܢ . ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܬܐ̈ ⁶ܕܦܐܝܢ ܠܐܚܘܬܐ ⁷ ܐܝܟ ܕܐܢܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ⁸ܠܘܬ
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܒܕܓܘܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܦܪܣܝܢ̈ . ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܚܝܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ⁸ܡܛܠ
SevAnt:LuqJul ܕܐܟܒܪ ¹ܚܣܝܢܢ̈ ܡܢ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܕܝܠܟ ܢܠܚܘܫ ܠܟ . ܓܝܪ : ܗܠܝܢ ¹¹ܗܢܘ X . -- ¹⁰ܢܗܘܐX . -- ⁹ܒܩܦܠܐܐẌ . -- ⁸ܪܡܬܪܘܪܒ
ActsStAnth X⁵ܕܡܟܣܝܢ ⁸⁶ܡܨܪܝܐ̈ ܇ ܘܐܬܥܛܦ ܠܒܘܫܗ ܘܐ̣ܙܠ ܩ̣ܡ ܠܗ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܇ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܝܢ ⁸³ܟܘXܝܢܗ ܕܠܐ ܦܕܝܬܐ̈ ⁸⁴ܒܕܡܘܬ
ActsStAnth ܬܪܬܝܢ̈ ܡܣܬܥܪܢ̈ : ܕܠܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܝܩܪܐ ܗܠܝܢ ܣ . ⁸¹ܡܦܣ ܐܢܐ ⁸²ܗܘ ⁸³ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܒܬܢܝܘܐ ⁸⁴ܕܫܪܒܐ̈
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܕܚܘܠܦܗ XX ܕܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ ܡܢ ܗܘܠܐ ܗܘ ܠܘ ܗܠܝܢ ܠܡܚܠܦܘܬܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬܪ . ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܨܝܪ ܡܝܬܪX . ⁸⁷ܘܡܢ
JnDalya:Epist ܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܒܝ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܆ ܗܠܝܢ ܪܡ̇ܐ ܐܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܕܝܠܝ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܆ ܘܒܗ ܩܪܒܐ ܡ̇ܚܐ ⁸⁸ܐܢܐ ܇ ⁸⁹ܡܛܠ
PhiloxMab:epPatricius ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ . ܗܠܝܢXX ܕܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܟܘܪܗܢܐ ܠܐ ܗܠܝܢ X²ܕܬܬ̇ܝܩܪ ܒܝܫܘܬܐ XX . -- X¹ X¹ . ܠܗ̇ ܐܦ ܪܓܬܐ ⁹³ܕܬܪܓ
PhiloxMab:epPatricius ܝX . - ²⁷ܒܝܕ XXX -- ² . ⁶ܢ . -- ²⁵ XXXX1ܬܬܦܢܐX . -- ܗܠܝܢ . --²⁰ܡܬܬܒܥ ܐܢܐXX . XXXXX . -- ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ
SevAnt:LuqJul X XXXXX . -- ⁸ܝX . X XXX ܘܝܘܚܢܢX --¹⁴ܢܬܒܘܗܝX -- ܗܠܝܢ : ܐܡ̣ܪ : ܗܟܢܐ . X . -- ¹¹ܘܦܪܘܩܠܘܣ X -- ¹⁰ܠܐX -- ⁹ܒܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܢ ܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܡܐܡܪܐ̈ ܪܛܝܩܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܟ ܐܦ ܣܟܠܐ ܆ ܨ̇ܒܐ ܢܐ ܕܐܚ̇ܘܝܟ : ܕܡܠܐẌ ⁹ܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܠܡܒܕܩ ܘܠܡܓܠܐ . 3ܘܐܝܟܢܐ ܕܬܬܟܣܣ ܡ̇ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ̈ ܐܢܬ : ܕܡܨܝܢܢ ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ⁹ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܝܠܕܐ ܐܢܝܢ ܕܬܪܥܝܬܟ . ܒܕܡܫܘܕܥܢ̈ ܗܘܝ ܕܠܐ ܫܘܐ XXXX XX ܗܠܝܢ ܬܒܘܬ . ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ . ⁹ܕܡܠܐ̈
SevAnt:LuqJul ܫܘܝܬ ¹¹ܠܐܒܠܐ ܐܓܡܕܘ ܐܡܪܚܘ ܕܐܦ ܬܚܝܬ ܚܪ ܟܬܝܒܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܡܝܪ ܠܟܬܒܐ . ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܠܐ ܡܬܪܡܝܢ̈ ܚܢܢ . ⁹ܘܟܕ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܚܫܘܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ : ܗ̇ܘ ¹0ܕܨܝܕ ܟܠ ܡܕܡ ¹¹ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܝܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ⁹ܘܨܝܕ