simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܫܠܡܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܘ ܣܘܓܝܬܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܢܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܚܕܘܬܐ ܘܫܠܡܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܥܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܐ̇ܡܪ ܗܘ̣ܐ ܃ ܕܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܝ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܝ ܡܗ ܗܠܝܢ ܝ ܝܝ · ܕܪܕܦܝܢ ܠܗ ܃ ܕܢܥܠܐ ܥܠܬܐ ܕܗܢ̇ܘܢ ܆ ܘܕܢܫܪܐ ܦܘܫܟܐ
JnRufus:Pleroph ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܢܣܐ ܢܨܝܚܐ ܘܚܙܝܐ ܕܐܣܩܠܘܢܐ . ܗܠܝܢ ܬܗܘܐ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܣܕܩܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܀ ܢܒ - ܠܘܢܛܝܣ ¹ܡܢ
Chrys:ComJohn1 . ܘܗܕܐ ܐܦ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܫܝܩܐ ܠܢ ܠܡܚܙܐ : ܒܬܪ ܙܒܢ ܗܠܝܢ . ܕܡܢ ܗܕܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܠܐ ܗܢܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܫܡ̣ܥ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܡܝܪܢ̈ ܐܢܫܐܝܬ Xܝ ܡܬܚܫܚܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܐܚܝܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܆ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
Tim1:Epist ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫܪܝ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܐܫܬܘܫܛ ܘܐܫܬܡܠܝ ܃ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܦܘܠܐ ܘܦܘܛܝܢܐ ܃ ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܝ ܓܝܪ ܠܘܬ ܬܪܝܗܘܢ̈
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ Xܗ̇ܝ ܩ̣ܢܐ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܕܡ ܕܒܨܠܡܐ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܘܣܓܝܐܬ ܕܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܦܪܘܩܢ ܇ ܘܚܠܩ ܟܠܘܝܢ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܃ ܕܐ̣ܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܪܡܢܘܛܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܫ̇ܪܐ ܠܘܩܕܡ ܂ ܟܕ ܝܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܬ̇ܢܝܘ ܠܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܬܝܪ ܒܝ̣ܫܢẌ ܀ ²² ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢ̇ܚܬܝܢ ܆ ܠܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܥܡ̣ܪ ܫܒܥ̈ ܪܘܚܐ̈
AnṭTagr:FifBookRhet : X ܐܢ ܡXܝܢ ܟܪܟܐ ܢܢܒ ܐܘ ܩܪܝܒܐ ܪܝܝܢXܝ ܝܪX Xܝܫܢܓܫ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܩܦ ܠܗ ܬܪܝܢܐ ܒܪܝܫܐ ܐ̇ܘ̇ ܒܫܘܠܡܐ . ܬܚܘܝܬܐ̈
JnEph:EccHist ܆ ܡܢ ܟܕܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܟܡܐ ܥܡ̣ܠ ܃ ܘܠܐ ܐܙܝܥܗ̇X ܠܡܕܝܢܬܐ ܃ ܗܠܝܢ ܠܟܘܕܢܬܐ ܘܐܬܬ̣ܣܝܡܘ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܩXܡ ܂ X XXܢ ܂
MiaphysiteDocs ܕܒܗܘܢ ܡܩܝܡܐ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܗܟܝܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܕܕܡܘܬܐ ܐܝܬ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒ̇ܨܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ : ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܆ ܘܐܬܒܣܕ̇ ܘܐܬܒܪܢܫ . ܟܕ ܠܐ ܐܘܕܥܘ ܕܡܢ ܐܝܟܘ .
SynWestSyr ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܡܗܝܪܐ̈ ܘܡܦܫܩܢܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܐ ܕܡܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܬܕܥܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ
DidascApost ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ ܕܢܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܚܕܕܐ . ܐܢܗ̣ܘ̈ ܗܠܝܢ ܒܪܝܫܐ ܟܐܢܐܝܬ ⁶⁶ܕܗ̇ܘ 5ܕܡܫܬܟܚ . ܡܚܝܒܐ . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܐܚܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ¹⁷ܘܚܣܝܪܝܢ ܡܢ ܕܘܒܪܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܘ̣ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܃ ܕܠܐ ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܐܠܐ ܝܗܒܝܬܘܢ ܠܝ ܡܫܟ̣ܢܐ ܗܠܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܙܠ ܡܢ ܪܡܫܐ ܘܬܐ ܠܨܦܪܐ ܂ ܘܟܕ ܕܝܢ ܩ̇ܕܡ
SevAnt:LuqJul : ܠܘ ܓܝܪ ܒܣܪܐ ܚܛܝܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܕܕܡܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ : ܐܠܦ : ܒܦܘܫܩܐ : ܕܐܓܪܬܐ : ܕܠܘܬ : ܪܘܡܝܐ̈ ܒܦܬܓܡܐ
IsaacNin:DiscColl ܗܘܝ̇ܐ ܆ ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܡܚܘܐ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܇ ܒܟܡܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܕܪܐ ܠܗܘܢ ܀ 11ܐܦܫܘܝܘܬܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܠܘ ܠܦܘܬ
Ps-JacSer:SyrSongAlex XX 4ܘܡܐ ܕܐܫܬܠܡ ⁸⁰ܗܠܝܢ ܘܥܒܪ ⁸ ܨܝܕ ܫܘܠܝX ܆ ܩܕܡ ܫܘܠܝX ܗܠܝܢ ܣܓܝܐXܢܐ̈ . ܡܪܝܪܬܐ̈ . ܘܡܐ ܕܐܫܬܠܡܘ ܘܥܒܪܘ