simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] . ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܒܝܚܠ ܒܪ
JnSol:OntheSoul . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܫܐ̈ ܚܒܝܒܝ̈
JnSol:OntheSoul ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܡܛܠ
ActsMarMaʿIn 28 . ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܬܢܝܬ ܠܟ
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܒܕܘ . ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܝܚܬܗܘܢ̈
P:ApocBar [AB] ܐܙܕܕܩܘ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܫܒܝܥܝܐ
P:2Chr [AB] ܐܝܕܝ̈ . ܗܠܝܢ ܡܠܠܘ ܗܘܘ ܥܒܕܘܗܝ̈
P:Deut [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ : ܘܢܡܘܣܐ̈
P:Deut [AB] ܐܟܘܠܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ
P:Ps [AB] ܐܠܗܟ . ܗܠܝܢ ܐܬܕܟܪܬ ܘܐܬܛܪܦܬ ܢܦܫܝ
P:1Chr [AB] ܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܥܒܪܘܗܝ ܠܝܘܪܕܢܢ
P:TweProph [AB] ܐܡܘܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܬܠܐ̈ ܢܣܒܘܢ
P:John [AB] ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܆
P:Ezek [AB] ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܡܘܫܚܬܗ̈ ܕܡܕܒܚܐ ܒܐܡܬܐ
P:Acts [AB] ܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܗܠܝܢ ܩܡܘ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܫܠܝܚܐ̈
P:Rev [AB] ܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܆ ܐܝܠܝܢ
P:Gen [AB] ܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܬܘܠܕܬܗ̈ ܕܫܝܡ :
P:Phil-Phlm [AB] ܐܬܪܥܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܠܦܬܘܢ . ܘܩܒܠܬܘܢ
P:Lev [AB] ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܐܟܘܠܘ ܡܢܗܘܢ :
P:John [AB] ܒܗ . ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܝܫܘܥ .