simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܟܝܢܗܘܢ ܦܫܝXܠܐ ܗܘ ܃ ܘܐܝܬܘܬܗܘܢ ܗ̣ܝ ܗܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܕܡܨܝܐ ܕܐܦ ܚܕ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܘܬܗ ܫܓܝܫ ܘܦܠܝܓ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܗܘܐ ܂
Chrys:ComJohn1 ܕܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ . ¹²ܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܬܚܙܝ . ܡܚܘܐ ܠܗ ܘܐ̇̇X . ܗܠܝܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܛܠ
Sahd:memSolitar ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝܡ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܕܡܫܝܚܐܐܢܘܢ . ܒܣܪܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܛܒܘܬܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܥܠ
BarAphton:ActsSev ܥܒܕ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐܝܠܕ ܡܚܪ : ܠܐ ܬܫܬܘܕܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕ . ܚܙܝ ܕܠܡܐ ܬܫܬܟܚ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܪܝܟܢ̈ ܡܢܚܝܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܢܢ ܒܚܕܒܫܒܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܬ ܕܚܕ ܗܘܠܠܐ X ܡܫܡܫܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܫܡܫܝܢܢ ܒܝܘܡXܐ̈ ܫ̣ܚܝܡܐ̈ ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܛܦܣܐ
P:Gen [AB] ܒܐܕܢܝܗܘܢ̈ : ܘܕܚܠܘ ܐܢܫܐ ܛܒ . ܘܩܪܐ ܐܒܝܡܠܟ ܠܐܒܪܗܡ ܗܠܝܢ ܒܫܦܪܐ ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܡܠܠ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܡܬܥܕܠ ܂ ܙ Xܝ · ܗܘܐ ܇ ܘܕܫ̇ܪܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܇ ܘܒܗܠܝܢ Xܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ̣ ܕܚ̇ܠܝܢ 1ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܕܩ̣ܢܐ ܂ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܬܪ̇ܨ̇ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܀ ⁴ܕܗ̇ܘ ܕܡܟ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ . ܚܙܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܗܠܝܢ : ܕܐܪܒܥܐ̈ : ܕܦܘܫܩܐ : ܕܐܓܪܬܐ : X ܕܠܘܬ : ܥܒܪܝܐ̈ ܟ̇ܬܒ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܐܝܟ ܪܚܝܩܐ̈ ܒܪܝܟ ܡܢ ܐܬܪܗ 1390 ܘܐܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܗܠܝܢ ܘܠܒܝܟܝܢ ܠܗ ܒܚܘܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ‌ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܩܥܝܢ
SilwQard:ScholUrmApp ܡܕܒܪܢܐ̈ : ܡܬܩܝܡ ܥܠܡܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܐ ܕܡ̇ܛܝܢ ܫܒܥܐ ܗܠܝܢ : ܘܬܪܝܢ̈ ܨܠܡܐ̈ : ܘܢܘܢܐ ܆ ܘܕܘܠܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܕܒܝܕ
JnSol:OntheSoul ܐܡ̇ܪܬ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܡܦܠܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܗܝ ܡܘܕܥܐ ܠܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܬܝܬܪܘ ܒܥܒܕܐ̈ . ܘܕܠܐ ܗܘܐ ܫܚܝܡܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܝXܢܠ ܝXܫܝܢܝܐ ܆ ܐܦ ܓܝܪ ܐܝܬܘܝXܝ ܝXܘ ܝXܢ ܦܐܐ ܠܐܠXܐ ܃ ܗܠܝܢ ܟX ܥܠ Xܠܐܕܫܐ ܝܦܝܦܐ XܝXܝXܐ ܘXXܐܘܪܝܐ ܃ ܘXܝXܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܚܣܝܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܒܐ ܕܥܕܬܐ . ܐܪܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܩܝܡ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܥܠܘܗܝ ܘܗܟܢܐ ܢܣܠܝܘܗܝ ܂ ܐܘ ܡܛܠ · ܡܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܢܓܕ ܘܗܝ ܠܘܬܗ ܘܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܬܒ̇ܥ ܛܟܣܐ ܢ̇ܒܚܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܣܟ ܡܬܩܕܡܐ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܟܠܗ ܒܟܠܕܘܟ ܂ ܘܟܠܗ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܘ̣ ܐܠܗܐ ܘܡܬܘܡܝܐ ܂ ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܂ X Xܝ ܂ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢ