simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈
HomEpiph ܫܘܚܠܦܐ̈ ܦܓܥܘ ܒܢ ܒܥܐܕܐ ܕܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ X 95 ܕܝܢ ܥܐܕܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܬ̣ܐ ܕܢܬܝܠܕ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܆
JacSer:mem6DaysDay2 ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܥܒܘܕܐ ܢܫܬܡܗ ܗܘܐ 545 ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܫܩܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ
SevAnt:CathHom ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈ ܩ̇ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܐܬܚ̇ܡܬܘ ܗܠܝܢ ¹ܕܡܝܐ̈ ܐܢ ܬܓ̣ܕܫ ܇ ܒܐܒܪܐ ܫ̣ܝܛܐ ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈
BarṢal:LuqArabs ܫܡܗܐ̈ ܫܝܠܐܝܬ ⁵ܣܝܡܝܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܨܝܪ : ܐܘ̇ ܥܠ ܒܪܢܫܐ . ܗܠܝܢ ܘܡܝܟܐܝܠ . ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܝܬܗܘ̇ܢ ⁴ܓܒܪܐܝܠ ܘܡܝܟܐܝܠ . ܟܕ
SevAnt:CathHom ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . X0 ܢ . ܆ ܘ ܟܐ ܕܐ ܐ ܟܕ XX ܘ . . ܝܢ ܒܪ ܗ ܕܐ . ܘ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐ̇ܡܪ ܟܬܒܐ . . . . XX XXXX XX ܐ . ̇ܪܥܢܝܬܐ̈ ܠܘܬ
Ps-Ath:Virg ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ ܕܠܐ ܡܚܒܐ ܐܢܬܝ : ܘܫܕܝܬܝ ܗܠܝܢ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܒܣܪܐ . ܘܪܓܬܐ ܕܥܝܢܐ̈ ܘܪܡܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ
JacSer:memNativ ܬܗܪ ܗܘܢܐ ܡܐ ܕܚܐܪ ܒܗ ܟܪܝܟ ܥܙܪܘܪܐ̈ ܘܝܢܩ ܚܠܒܐ ܗܠܝܢ ܠܕܦܪܘܫܝܢ ܬܕܐ ܡܙܘܢܗ ܡܥܪܬܐ ܓܢܘܢܗ ܐܘܪܝܐ ܥܪܣܗ ܘܒܝܕ
P:Gen [AB] ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܟܕ ܐܬܒܪܝܘ : ܒܝܘܡܐ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ .
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܐܣܟܘܠܐ . ܠܡ ²ܝX ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܠܡ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ
Chron1234 ܬܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ̇ ܕܐܕܟܪܢܢ ܂ ܘܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ̣ ܚܘܫܒܐ ܗܠܝܢ ܟܡܝܣ ܂ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܕܐܪܒܥܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ
P:ApocBar [AB] ܬܪܝܢ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܦܫܘ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܐܫܬܒܝܘ . ܗܠܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܙܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܘ
BarEbr:CandSanc ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܟܠܡܕܡ ܬ . ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܪܓܐ ܣܛܢܝܐ . ܢܘܗ̇ܪܐ . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
Eph:madParad&LuqJul ܬܪܬܝܢ̈ ܝܕܥܢ̈ ܛܡܪ ܒܗ ܒܐܝܠܢܐ ܘܒܝܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ ܣܡܗ ܗܠܝܢ X -- ⁷ܐܝܕܥ X --⁶ܕܡ̇ܢܘ ܘܠܐ ܢܚܙܝܢ ܦܘܪܣܝ ܦܓܪܗܘܢ
ActsStAnth ܬܬܢܬܦ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁶ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܇ ܕܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܗܘܓܝܐ XܕXܫܪܒܐ̈ X