simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm . ܟܕ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܟܬܒܢܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܠܐ ܒܥܒܕܐ ܐܠܦ ܗܠܝܢ . ܫܦܝܥܝܐ ܗܘܬ
BarEbr:Ethic ܬܘܒ ܡܘܣܦܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܒܟ̇ܠܚܕܐ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡ̇ܒܣܪ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܬܘܕܝܢ̈ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ̣ ܂ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܠܬ̈ ܣܘܢܗܕܘܣ ܫܪܝܪܬܐ̈
P:1Chr [AB] : ܘܐܠܕܥܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܩܢܛܘܪܐ
Elia:epLeonḤar ܆ ܐܡ̣ܪ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܇
JnDalya:Epist ܘܠܢܦܫܝ ܡܚ̇ܝܒܬܐ ⁸ܒܡܨܥܬ̇ ܗܠܝܢ ܆ ܠܝܬ ܣܒܪܐ
IsaacNin:DiscColl X1ܕܪܘܚ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . X ܢܣܬܟܠ
SevAnt:Epist ܠܐܠܗܐ ܡܠܦܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܐܬܐܢܣܝܘܣ ܪܒܐ
Sahd:memSolitar ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܚܕܘܓܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܐ̈ . ܠܡܟܘܪܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܙܕܟܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘܐܬܬܚܕ ܒܗܘ ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܠܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܗܘܝ ܙܗܝܪܐ ܗܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܬܘܒ
ComGenExod ܟܐܡܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗ .
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܂ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܇
SevAnt:LuqJul ܘܓܠܝܐܝܬ ܚܘ̣ܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ : ܕܚܫܐ̈ ܡܚܪܪܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܂
BarḤadbš:Acts ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܘܓܒܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܠܗܠܝܢ ܕܝܕܥܢ ܕܢܩܓܦܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܠܐ