simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:mem6DaysDay2 ܠܐܬܪܘܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܥܒܘܕܐ ܗܠܝܢ ܪܗܛܝܢ ܘܠܐ ܐܝܬ
Ath:HomEpist ܕܗܕܐ ܒܪܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܚܘܝܢ ܕܡܫ̇ܡܗܝܢ
SynWestSyr ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ̈ . ܐܬܦܪܣܘ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܚܙܐ ܕܣܥܪ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ¹X⁰ܕܫܡܥ ܡܛܠܬܗ .
P:Jer [AB] : ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܥܠ ܒܒܠ
JnDalya:Epist X⁴ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ XX XX ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܝܬܝXܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܣܘܣ ܂
SevAnt:CathHom ܢܬܒ̣ܪܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܕܗ̇ܢܘܢ
JnEph:EccHist ܡܬܘܡ ܗ̣ܘܬ ܂ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܥܒ̣ܕܘ̣ ܟܕ
PhiloxMab:TenMem ܪܝܨܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq XܢܣܝܒX ܂ ܘܟX ܗܠܝܢ ܒܦܣܝܩXܐ̈ ܢܢܠܝܡXܐܝX ܠܘX
JnEph:EccHist ܘܦܐ̈ ܃ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܢ ܝ
Ps-Ath:Virg ܡܢܐ ܗܟܝܠܐܝܬ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܛܘܒܬܢ .
BarKoni:ScholUrm ܠܗ : ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ²⁹ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܡܬܬܥܝܢXX
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܦ
EliaNis:Chron ܂ ܕܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܘܡܢ ܐܚܪܢܝܬ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܝܪܢ̈
BarḤadbš:Acts X X ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫܘܬܦܝܢ ܚܢܢ .
SevAnt:LuqGramm ܫܬܬ ܝܘܡܐ̈ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܠܝܢ ܂ ܟܣXܣ ܂
AbbaIs:Ascet ܆ ܘܬܕܥܘܢ ܕܡܪܡܪܘ ܗܠܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܟܕ