simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܣܓܝܐܐ̈ ܢܗܘܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܝܢܗܘܢ ܦܫܝXܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ .
Sahd:memSolitar ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝܡ
BarAphton:ActsSev ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܪܝܟܢ̈ ܡܢܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܛܦܣܐ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܒܚܕܒܫܒܐ ܂
P:Gen [AB] ܘܡܠܠ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܐܕܢܝܗܘܢ̈ : ܘܕܚܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܘܒܗܠܝܢ Xܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܥܕܠ ܂ ܙ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܥܠܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul : ܥܒܪܝܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܗܠܝܢ ܀ ⁴ܕܗ̇ܘ ܕܡܟ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܥܠ ‌ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܩܥܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܪܚܝܩܐ̈ ܒܪܝܟ
SilwQard:ScholUrmApp . ܘܐܡܪܝܢ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ : ܡܬܩܝܡ
JnSol:OntheSoul ܘܕܠܐ ܗܘܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܘXXܐܘܪܝܐ ܃ ܘXܝXܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝXܢܠ ܝXܫܝܢܝܐ ܆
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܚܣܝܬܐ̈ ܐܡܪ
MiaphysiteDocs ܕܬܒ̇ܥ ܛܟܣܐ ܢ̇ܒܚܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܘܗܟܢܐ ܢܣܠܝܘܗܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܟ ܡܬܩܕܡܐ ܡܢ