simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
Chron1234 ܂ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ̇ ܕܐܕܟܪܢܢ
P:Job [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ ܗܠܝܢ . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ
Ammonas:Epist ܕ ܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܐܝܬ ܒܒܝ-ܬX
P:Ps [AB] : ܡܢ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܐܝܢ ܗܘ :
SynWestSyr ܘܡܬܚܡܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ .
IsaacAnt:memHom ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ
Eph:madParad&LuqJul ܢܚܙܝܢ ܦܘܪܣܝ ܦܓܪܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܝܕܥܢ̈ ܛܡܪ
SevAnt:CathHom ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ
IšoMerv:ComPs ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܝܬܝܪ ܡܚܬܝܢ
P:Matt [AB] . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܆
Elia:epLeonḤar ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ
JacSer:memEstabCreat ܟܠ ܣܓܕܬܐ̈ ܘܕܢܬܦܪܣܘܢ ܗܠܝܢ ܕܚܛܦܘ ܫܡ ܐܠܗܐ̈
P:Rev [AB] ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܪܙܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܢܬܡܠܠܢ̈ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܢ̈ ܣܡ ܒܨܠܘܬܐ
HomEpiph ܟܪܣܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܦܓܥܘ ܒܢ
JnDara:OnOfferings . ܬܘܒ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܕܫܐ̈ ܣܡܘ
P:Deut [AB] ܚܕ ܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ
Eph:madChurch ܕܝܢ ܠܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ] ܠܐ
P:Gal-Eph [AB] ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ