simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElish ܘܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܠܝܐ ܢܐܡܪ
P:Kings [AB] ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܝܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
LiberGrad ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ : ܗܠܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܐܡܪ
P:Tob [AB] ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ : ܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ̈ ܠܝܬ ܡܕܡ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
JacSer:memHomCreat ܢXܢ̇ 1ܢX ܟܗܝܢ ܗܠܝܢ ܦܢܩܝ̣ܬ ܐ ܕܡܐܡܪܐ̈
Eph:ComGen&Exd [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ
Basil:SyrHex ܕܢܫܐܠ ܒܛܝܠܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ . ܘܕܢܥܩܒ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
JacSer:memElijFledJez ܐܠܝܐ 295 ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܫܡܥ
JacSer:memPartakHolyMyst 175 ܘܟܡܐ ܕܫܡܥܐ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܙܕܡܪܝܢ ܠܗ̇
Nars:SancChurch ܀ 63 ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܬܗܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
P:Num [AB] ܥܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܩܪܝܚܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ :
JacSer:memProphElij ܒܣܒܥܐ ܝܘܡܢ ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܪܐܙܐ̈ ܣܡܟܘܗ̇ ܠܗܝ
Eph:madCarNis X ³ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܚܡܬ ܚܠܦ ܡܘܬܢܐ̈
JacSer:memLuqJews ܩܝܦܘܬܐ ܆ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܫܒܬܐ ܢܝܚܬܐ X
Eph:madNativ ⁴⁷ܠܚܫܗ X 1ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܫ̣ܠܚ ܘܠܒ̣ܫ