simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:Epist ܆ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܠܘ ܕܠܐ ܐܓܪܐ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ . ܗܘܢ
SevAnt:madHym ܒܡܢܐ ܢܬܕܡܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܡܥܠܬܟ . ܢܓ
SophrJer:epArcadCyp ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܘܬ ܬ .
LiberGrad ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ : ܗܠܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܐܡܪ
Ps-Ath:Virg ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ
BarKoni:Schol ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪX ܕܥܠܠܬܐ̈ ܕܥܐܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ
MartStPhokSinop ܟܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܣܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܓܘܢܘܗܝ̈
Eph:memHom ܐܕܚܠ ܐܦܠܐ ܐܙܘ ܗܠܝܢ ܕܘܝܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
Ath:ExposPs ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈
SevAnt:CathHom ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇
SergStyl:epLuqJew . ܗܘ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܠܘ ܚܢܢ .
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
Hom6thCent ܕܡܬܗܦܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆
Eph:ComGen&Exd [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܝܘܡܬܐ̈ ܡܐ ܕܣܐܡ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܕܡܛܠ ܕܗܐ
P:ApocBar [AB] . ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܦܫܘ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܠܡܕܪܟܘ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ