simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܩܪܢܬܐ̈ ܕܒܕܪ ܠܝܗܘܕܐ : ܐܝܟ ܦܘܡܗ ܕܓܒܪܐ ܕܠܐ ܐܪܝܡ ܪܝܫܗ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܢܓܪܐ̈ . ܘܐܡܪܬ ܡܢܐ ܐܬܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ : ܘܐܡܪ ܠܝ
P:TweProph [AB] ܕܢܙܝܥܘܢ ܐܢܝܢ : ܘܢܥܩܪܘܢ ܩܪܢܬܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܡܪܝܡܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܕܪ ܠܝܗܘܕܐ : ܐܝܟ ܦܘܡܗ ܕܓܒܪܐ ܕܠܐ ܐܪܝܡ ܪܝܫܗ : ܘܐܬܘ
P:TweProph [AB] ܕܩܝܡܝܢ . ܫܡܥ ܝܫܘܥ ܟܗܢܐ ܪܒܐ : ܐܢܬ ܘܚܒܪܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܕܘܢܝܘܗܝ ܠܒܝܬܝ ܘܬܛܪ ܕܪܬܝ̈ : ܘܐܬܠ ܠܟ ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܝܢܬ
P:TweProph [AB] ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ : ܕܗܐ ܗܠܝܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ . ܫܡܥ ܝܫܘܥ ܟܗܢܐ ܪܒܐ : ܐܢܬ ܘܚܒܪܝܟ̈
P:TweProph [AB] ܡܪܝ . ܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܡܠܠ ܒܝ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܡܠܗ̇ . ܘܥܢܝܬ ܘܐܡܪܬ ܠܡܠܐܟܐ ܕܡܡܠܠ ܒܝ : ܡܢܐ ܐܢܘܢ
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܗܢܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܡܠܠ ܒܝ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܘܢ
P:TweProph [AB] ܐܢܝܢ ܫܒܥ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܕܚܝܪܢ̈ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܥܢܝܬ ܗܠܝܢ ܘܢܚܙܘܢ ܠܟܐܦܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܙܘܪܒܒܠ :
P:TweProph [AB] ܬܪܝܢ ܙܝܬܝܢ̈ : ܕܡܢ ܝܡܝܢܗ̇ ܕܟܦܬܐ ܘܡܢ ܣܡܠܗ̇ . ܥܢܝܬ ܗܠܝܢ ܕܚܝܪܢ̈ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܥܢܝܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܘܡܢܐ ܐܢܘܢ
P:TweProph [AB] ܬܪܬܝܢ ܣܘܟܐ̈ ܕܙܝܬܐ : ܕܒܝܢܬ ܬܪܝܢ ܢܚܝܪܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ : ܗܠܝܢ ܣܡܠܗ̇ . ܥܢܝܬ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܘܡܢܐ ܐܢܝܢ
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪܬ ܠܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ ܕܘܗܢܐ ܗܠܝܢ : ܕܢܣܟܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܗܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܘܢ
P:TweProph [AB] ܐܢܘܢ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ ܕܘܗܢܐ : ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܡܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܠܝ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܠܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ :
P:TweProph [AB] ܡܪܝ . ܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܐܪܒܥ ܪܘܚܝ̈ ܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܐܘܪܓܐ̈ . ܘܥܢܝܬ ܘܐܡܪܬ ܠܡܠܐܟܐ ܕܡܡܠܠ ܒܝ : ܡܢܐ ܐܢܘܢ
P:TweProph [AB] ܐܢܝܢ ܐܪܒܥ ܪܘܚܝ̈ ܫܡܝܐ : ܕܩܝܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ ܡܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܒܝ : ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܪܝ . ܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܠܝ :
P:TweProph [AB] ܕܢܦܩܝܢ ܠܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܘܡܢܝܚܝܢ ܪܘܚܝ ܒܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ ܗܠܝܢ : ܙܠܘ ܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐ : ܘܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐ . ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܚܙܝ
P:TweProph [AB] ܐܢܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܟܪܙ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ : ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܬܝܢ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ .
P:TweProph [AB] ܡܢ ܦܘܡܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܫܬܐܣܬܐ ܗܠܝܢ : ܢܬܚܝܠܢ̈ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܟܠ ܕܫܡܥܘ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܦܬܓܡܐ̈
P:TweProph [AB] ܟܠܗܝܢ . ܐܝܟ ܕܗܘܝܬܘܢ ܠܠܘܛܬܐ ܒܥܡܡܐ̈ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܠܝܢ : ܘܫܡܝܐ ܢܬܠܘܢ ܛܠܗܘܢ : ܘܐܘܪܬ ܠܫܪܟܗ ܕܥܡܐ ܗܢܐ
P:TweProph [AB] : ܕܐܛܐܒ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܬܢܐ ܘܠܐ ܗܦܟܬ . ܗܟܢܐ ܐܬܦܢܝܬ ܘܐܬܚܫܒܬ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:TweProph [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܥܒܕܘ : ܡܠܠܘ ܩܘܫܬܐ ܐܢܫ ܥܡ ܚܒܪܗ : ܘܩܘܫܬܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ : ܕܐܛܐܒ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ .
P:TweProph [AB] ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܠܥܬ ܒܝܬ ܗܠܝܢ : ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܐܛܢܢܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ . ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ