simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
ChronEdes ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ
ChronEdes ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ
ChronEdes ܕܐܒ̇ܥ ܣܛܢܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̣̈
ChronEdes ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
ChronEdes ܐܒ̇ܥ̣ ܂ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈
ChronEdes ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ
ChronEdes ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂
ChronMin ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ
ChronMin X X ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈
ChronMin ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܐܘܒܐܐ ܂
ChronMin ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܩܠܙܡܢܝܐ̈ ܒܝܠܛܘܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܢܗܪܐ ܂ ܘܡܬܚܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܛܪܘܦܙܘܢXܠܐ
ChronMin ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ
ChronMin ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ - ܩܕܡܝܐ
ChronMin ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܟ̣ܬܒܘ ܆ ܠܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂
ChronMin ܘܢ̣ܛܪܘܗ̇ ܂ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡ̇ܠܟܐ
ChronMin ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ
ChronMin ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈
ChronMin ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ
ChronMin ܪܚ̣ܝܠ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܘ
ChronMin ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ
ChronMin ܝܘܢܝܐ̈ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܀
ChronMin ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ
ChronMin ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܘܡ̣ܟܬܒ ܗܠܝܢ ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܀
ChronMin ܐܬ̇ܒܛܠ ܂ ܘܡܟ̣ܬܒ ܗܠܝܢ ܝܘܣܝܦܘܣ ܟܕ ܫ̇ܠܡ
ChronMin ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ
ChronMin ܕܡܝܢ̈ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܬ̇ܒ ܛ ܂
ChronMin ܂ ܝܗܘܕܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬ
ChronMin ܝܗ̣ܒܘ ܬܒܥܬ̣ ܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬ
ChronMin ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ
ChronMin ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܐܬܗ̣ܦܟ ܂
ChronMin ܘܡܫܚܐ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈
ChronMin ܠܐ ܒ̣ܛܠ ܥܘܓܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܦܩܢ̈ ܟܠܝܘܡ
ChronMin ܘܡܬ̇ܩܒܪܝܢ ܘܡ̇ܬܥܦܝܢ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܡ̇ܬܠܘ
ChronMin 2ܘܡܝܬܝܢ̈ ܘܩܒܪܢ̈ ܥܡ ܗܠܝܢ ܫܠܕܐ̈ ܂ ܘܐܫ̇ܬܘܬܦܝܢ
ChronMin ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ
ChronMin ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܬ ܂
ChronMin ܪܝܫܢܐ̈ ܘܡܢ ܣܘܢܩܠܛܘܣ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ ܇ ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ
ChronMin ܂ ܕܐܚ̇ܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܕܘ ܂ ܘܫܢܝܐ̈
ChronMin ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ
ChronMin ܂ ܐ ܠܐܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܗܘ̈ ܢ ܐܝܬ
ChronMin ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ
ChronMin ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܬܪܓܡ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̣̈
ChronMin ܕܥܠܡܐ ܃ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܥܠ
ChronMin ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܡܝܪܝ̣ܢ ܂
ChronMin ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܪܝܘܣ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܓܪܬ̈ ܐ ܐܬܪܗܒ
ChronMin ܓ ܂ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܐܘܢܛܝܣ 2ܗܪܛܝܩܐ ܫܢܢ̈
ChronMin ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ </page><page> ܐܡܠܟ ܕܢ
ChronMin ܕܡܝܕܘܠܝܢܘܣ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ
ChronMin ܐܢܗܘ̣ ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܢܡܘܬ
ChronMin ܂ ܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ
ChronMin ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܓܡܘܪ ܗܠܝܢ ܕܥܝ̇ܕܗ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܕܟܝܪܘܛܘܬܝܢܐ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̣ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܝ
ChronMin ܂ ܘܐܬܛ̇ܝܒܘ ܬܠܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܪܝܫܝܟܗܢܐ̈ </page><page> ܫܘܝܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬ
ChronMin ܐܢܘܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܐܡܪܢܢ ܂
ChronMin ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
ChronMin ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ
ChronMin 2ܘܬܘܒ ]ܘܕܣܓܝ̇ܐܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܝܒܪܘ ܐܓܘܢܐ ܕܪܕܝܦܘܬ
ChronMin ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒ̣ܕ
ChronMin ܀ ܩܕܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
ChronMin ܕܢܦܠܬ ܗܪܬܐ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܐ̈ ܒܫܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
ChronMin ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܐ̈ ܡܘܚܡܕ ܘܥܒܕܐܠܗ
ChronMin ܟܠܗܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܝܬ ܝ ܝܘܢܝܐ̈
ChronMin ܃ ܘܦܝܠܘܣܘܦܐ̈ 2]ܘܦܘܐܝܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܘܢܝܐ ܃
ChronMin ܐ 2]ܘܬܡܝܗܬ̈ ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܛܒܒܢ̈ ܠܘܬ[ܗܘܢ ܆
ChronMin ܕܠܐ ܪܘܫܡܐ ܠܣܘܥܪ̇ܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ
ChronMin ܆ ܐܝܬܐ ܕܗܢ̣ܝܢ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܘܢܚܘܐ ܩܕܡܐܝܬ
ChronMin ܘܚܫܚܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩ̇ܢܘܢX ܗܠܝܢ ܀ ܩܕܡܐܝܬ 2ܡ̇ܢ
ChronMin ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܚܢܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܣܡ
ChronMin ܕܥܒ̣ܕ ܐܘܣܒܝܘܣX ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܂ ܙ ̈·
ChronMin ܗܟܝܠ ܫܪܒܐ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܀ ܟܕ
ChronMin ܕܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܝܘܕܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡ̇ܟܬܒ
ChronMin ܛܪܦܘܬ ܐ ܆ ܗܠܝܢ ܂ ܝܙ ܂
ChronMin ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܘܕܒܫܢܬܐ ܂
ChronMin ܘܟܟ ܂ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܇ ܕܡܬܡܢܝܢ̈
ChronMin ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܒ ܂
ChronMin ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ
ChronMin ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ [ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ]ܕܗ̣ܘ ܘܠܝܘܣ ܐܫܬ̇ܠܛ
ChronMin ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕ[ܐܡ̇ܪܢܢ ]ܬܬܝܕܥ ܓܠܝܐ
ChronMin ܃ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒ ܂
ChronMin ]ܘܒܬܪܟܢ̣ ܢܬܬܘܝXܦܢ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ
ChronMin ܗܠܝܢ ܇ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟ[ܐ̈] ܝ
ChronMin ܗ̇ܘ ܕܗܘܦܐܛܘ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܩܡ̣ܘ ܫܢܬܐ ܫܢܬܐ
ChronMin ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܕܣܐܡ ܐܘܣܒܝܘܣ X
ChronMin X ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܢܝܐ̈ ܂
ChronMin [ܟ]ܕ ܢܬܬܘܣܦܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈
ChronMin ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܐܢ] ܡܪܝܡܝܢܢ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܝܒ ܂ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ
ChronMin ܂ ܂ ܟܠܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܝܬܐ [ܗܘܐ ܒܗ̇
ChronMin <page> ܕܩ̇ܕܝܡܐ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܬܘܒ
ChronMin ܟܕ ܢܬܬܘܣܦܢ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܪܦܒ ܂
ChronMin ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܟܚܢ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̇̈ ܂
ChronMin ܗܕܐ̣ ܂ ܕܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ
ChronMin ܗܠܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ̈ ܗ ܂
ChronMin ܐ ܐܝܬ ܗܝܢ ܗܠܝܢ ܓ ܂ ܂