simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܠܝܢ ܗܢܐ̣ ܂ ܘܠܦܘܩXܢܐ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX
ChronEdes ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܘ ܕܐ ܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ
ChronEdes ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܚܝܠ̣ ܂ ܐܬܥܨܝ̣ ܕܢܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ
ChronEdes ܬܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̣̈ ܂ ܠܫܢܐ ܕܢܫܬܥ̣ܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܫܚܩܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܕܐܒ̇ܥ ܣܛܢܐ ܒܝܬ
ChronEdes ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܥܡ ܢܬܢܝܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܃ ܠܐ ܣܝܒܪܘ ܗܠܝܢ ܂ ܢܚܬ ܪܕ ܚܕ ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܘܥܩ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ
ChronEdes ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܢܚ ܘܫܠܝ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܗܪܬܐ̣ ܂ ܫܚܩܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܒ̇ܥ̣ ܂ ܒܝܢܬ
ChronEdes ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܒܐ̣ ܂ ܠܐ ܝܝ ܫܒܩܝܢ ܐܫ ܕܠܥܘܡܪܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܢܚ ܘܫܠܝ ܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂
ChronEdes ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܒܒܝ ܢܨܝܒܝܐ ܂ ܟܕ ܟܢܝܘ ܠܗ ܫܡܐ ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܪ]ܘܒXܝܠ ܂ ܘ ܂ ܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܂ ܂ ܚ]ܙܩܝܐܝܠ ܂ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܕ ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈ ܂ ܝ ܝ ܬܘܒ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܟܣܐ̈ ܟܦ̣ܐ̣ ܂ ܘܐܘܩܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܂ ܂ X ܂ X X ܒܟܠܗܝܢ
ChronMin ܀ ܐܘܒܐܐ ܂ ܩܪXܠܐ̈ ܂ ܣܝܩܝܠܝܐ ܂ ܩܘܦܪܘܣ ܂ ܩܘܐܘܣ ܂ ܪܘܕܘܣ ܗܠܝܢ ܣܦܪܕܝܣ ܂ ܕܒܗܝܢ ܐܬ̇ܝܬ̣ܒܘ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ
ChronMin ܩܠܙܡܢܝܐ̈ ܒܝܠܛܘܢܝܐ̈ ܂ ܡܝܛܘܠܘܢܐ̈ ܂ ܝܝ ܦܘܩܐܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܘܢܝܐ ܂ ܡܕܝܢܬ̈ ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂
ChronMin ܥܡܡܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܛܪܘܦܙܘܢXܠܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܛܘܪܐ ܐܝܕ ܥܐ̈ ܕܗܘܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܣܘܣܛܦܠܘܣ ܂ ܘܐܘܣ ܂ ܘܥ̇ܝܒܝܢ ܂ ܘܦܣܣ ܢܗܪܐ ܂ ܘܡܬܚܝܢ
ChronMin ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܢ ܐܡܬܗ̇ 1ܕܠܝܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܙܠܦܐ ܂ ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂
ChronMin ܂ - ܩܕܡܝܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܥܡ ܙܘܪܒܒܠ ܀ ܝ ܃ ܝܘܝܩܝܡ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ̣ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ · ܙ X ܂ · ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ̣ ܂ ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ
ChronMin ܐܟ̣ܬܒܘ ܆ ܠܝܢܘܣ ܘܙܘܬܘܣ ܘܐ̇ܦܝܘܢ ܘܡܘܣܐܘܣ 3ܘܐܘܪܦܘܣ ܗܠܝܢ ܕܛܠ̣ܐ ܡܢ ܩܩܪܘܦܣ ܡܐܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܐܬܬܘܓܪܘ ܝ · ܠܐܠܡ̇ܛܘܣ ܂ ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ
ChronMin ܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܒܒܠ ܆ ܫ̣ܒܗ̇ ܘܟܒ̣ܫܗ̇ ܝ ܘܚܪܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܀ ܘܒܬܪܗ ܗܪܘܕܣ XܘXܣܘܣܝܘܣ 3ܐܚܕܘܗ̇ ܘܢ̣ܛܪܘܗ̇ ܂ ܩܕܡ
ChronMin ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ ܝܐܝܠ ܕܗܘܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܨ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ ܡ̇ܘܕܥ ܀ ܘܐܢ ܐܢܫ ܨ̇ܒܐ ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ
ChronMin ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈ ܫܒܘܥܝܢ̣̈ ܂ ܡ̇ܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܕܒܪܢܐ ܂ ܫܒܘܥܐ̈ · ܫܒܥܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂
ChronMin ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܢܫܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ̈ ܂ ܒܙܒܢ ܗܢܐ ܘܒܙܒܢ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ
ChronMin ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܕܒܟ̇ܝܐ ܪܚܝܠ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܒܪ ·ܘܣܦ ܒܪ ܪܚ̣ܝܠ ܂ ܥܠ
ChronMin ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ
ChronMin ܚܕܐ ܚܕܐ ܀ ܃ </page><page> ܫܡܫܐ ܠܡ ܚܫ ܇ ܂ ܒܝܬܘܢܝܐ ܐܬܬ̣ܙܝܥܬ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܒܗܘܦܡܢܡܛܐ̈ ܕܡܟܬܒܢܐ̈ ܝܘܢܝܐ̈ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܕܟܬܝܒܢ̈
ChronMin ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܕܟܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܠܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬܘܢܝܐ ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂
ChronMin ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܀ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܝܕܝܥܐ̈ ܐܬ̇ܩܛܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܨܠܡܐ̈ ܕܓܐ̇ܝܘܣ ܘܥܠܘܬܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܘܡ̣ܟܬܒ
ChronMin ܝܘܣܝܦܘܣ ܟܕ ܫ̇ܠܡ ܠܗܠܝܢ ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܝ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܒܝܕ ܆ ܙ ܝܝ ܐܣܛܪܛܓܘܬ ܐ ܕܦܝܠܟܣ ܐܬ̇ܒܛܠ ܂ ܘܡܟ̣ܬܒ
ChronMin ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ ܘܐܦ̣ܩܬ ܠܡܕܒܪܐ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܡܢ ܟܠܝܪܟܐ ܂ ܕܐܪܐ ܠܘ ܐܢܬ ܗܘ1 ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ
ChronMin ܟܬ̇ܒ ܛ ܂ ܪܝܢܘܣ ܕܫܪܒܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܐ ܬܬܒ̣ܥܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܡ̣ܩܛܠ ܘܠܡ̣ܓܪ̣ ܘܠܐ ܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ̈ ܂ ܠܘܬ
ChronMin ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬ ܐ ܫ̇ܡܫܘ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬ ܐ Xܕܡܐ ܠܚ̣ܒܘܫܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܝܒ ܂ ܂ ܠܘܝ ܂ ܓ ܂ ܂ ܐ̇ܦܪܘܣ ܂ ܝܕ ܂ ܂ ܝܘܣܐ ܂ ܝܗ ܂ ܂ ܝܗܘܕܐ ܂
ChronMin ܕܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬ ܐ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܝܓ ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܀ ܗܠܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܒܗ ܐܬܩ̣ܛܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܝܗ̣ܒܘ ܬܒܥܬ̣ ܐ
ChronMin ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܣ̣ܗܕ ܀ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܚܣ̇ܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ
ChronMin ܡܢܗܝܢ ܐܬܗ̣ܦܟ ܂ ܘܡܢܗ ܢ ܢܦ̣ܠ ܘܡܙܗ ܢ ܦܫ ܂ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܫ̇ܪܝ ܠܡ̇ܚܒܠܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܗܘܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂
ChronMin ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܦܫܘ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܝܠܐ̈ ܂ X ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܘܡܫܚܐ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܡܢ ܕܡܦܩܢ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܢ ܨ̇ܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܒܐܝܠܘܠ ܆ ܥܕܡܐ ܕܥܠ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܠܐ ܒ̣ܛܠ ܥܘܓܠܬܐ̈
ChronMin ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܡ̇ܬܠܘ ܢ ܗܘܘ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܘܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܗܠܝܢ ܝ ܂ ܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬ̇ܢܐ ܂ ܘܡܬ̇ܩܒܪܝܢ ܘܡ̇ܬܥܦܝܢ ܒܗܘܢ
ChronMin ܫܠܕܐ̈ ܂ ܘܐܫ̇ܬܘܬܦܝܢ ܐܦ ܒܗܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܘܕܚܫܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܐܢܝܗܝܢ̈ ܘܟܠ ܚܫܠܬܗܝܢ̈ ܂ 2ܘܡܝܬܝܢ̈ ܘܩܒܪܢ̈ ܥܡ
ChronMin ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ ܦܠܘܝܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܝ ܂ ܗܠܝܢ ܘܢ ܂ 2ܒܣܝܠܝܣ ܕܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪ ܐ ܂ ܣܠ ܂ ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂
ChronMin ܂ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܩܝ̣ܡܘ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܙ ܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܘܐܦ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ
ChronMin ܕܥܡܗܘܢ ܇ ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ ܬܚܘܡܐ ܝܝ ܕܗ·ܡܢܘܬ ܐ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕ̤ܣܩܘܪܐ ܃ ܡ̇ܬܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܘܡܢ ܣܘܢܩܠܛܘܣ̈
ChronMin ܕܡܪܕܘ ܂ ܘܫܢܝܐ̈ ܂ ܚ ܂ ܕܕܪܝܘܫ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܂ ܩܝ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܩܐܡܒܣܘܣ ܒܪܗ ܕܗܢܐ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܫܢܬܐ ܂ ܕܐܚ̇ܐ ܡܓܘܫܐ̈
ChronMin ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ ܂ ܠܚ ܂ ܂ ܗܢܐ ܕܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬ ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܂ X 3ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܩܡܘ ܡܠܟܐ̈ ܦܛܘܠܡܝܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܬܪܝܗܘ̈ ܢ ܐܝܬ ܗ[ܘܐ ]ܘܟܕ ܥܫܢ 1ܩܪܒܐ ]ܒܝܢܬܗܘܢ ܓܕܫ ܗܠܝܢ [ ܕ]ܥܪܒ[ܝ]ܐ̈ ܂ ܘܡܟܝܠ ܬܟܬܘܫܐ ܂ ܂ ܂ ܟ ܂ ܩ ܂ ܂ ܠܡ ܂ ܐ ܠܐܚܐ̈
ChronMin ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ ܐܬܐ ܠܝܗܘܕ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ [ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܠܐܬܪܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ
ChronMin ܐܬܪܓܡ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܘܠܚܪܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܐܦ ܦܝܠܘܢ ܚܟܝܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܒܝܢܬ
ChronMin ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܒܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܩܡ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܥܒܝܕ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܃ ܘܥܠ
ChronMin ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܡܝܪܝ̣ܢ ܂ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܝܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ ܢܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܂ ܥܡ
ChronMin ܕܐܪܝܘܣ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܐܘܣܒܝܣ̣ ܂ ܬܘܒ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܠܝܢ ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ
ChronMin ܐܓܪܬ̈ ܐ ܐܬܪܗܒ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܕܢܚܐ ܃ ܟܕ ܠܐ ܝ ܨ̇ܒܐ ܦܢ̇ܝ ܗܠܝܢ ܘܦܘܠܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܝܛܠܝܐ̣ ܂ ܐܘ ܕܢܩ̇ܒܠ ܩܪܒܐ ܂ ܘܟܕ ܡܢ
ChronMin ܠܐܘܢܛܝܣ 2ܗܪܛܝܩܐ ܫܢܢ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܬܘܒ ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܀ ܗܠܝܢ ܂ ܩܡ ܒܥܕܬ ܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܣܛܦܢܘܣ 1 ܗܪܛܝܩܐ ܫܝܢ̈ ܓ ܂ ܘܒܬܪ
ChronMin ܀ </page><page> ܐܡܠܟ ܕܢ ܡ̇ܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܗ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܂ ܘܐܡܠܟ ܗܠܝܢ ܐܫܟܚ ܝ ܕܟܬ ܒ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܆ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ ܫܢܝܢ̈ X ܂ ܝܒ ܂ X 2ܡܝܬ ܒܫܢܬ ܂ ܣܦܙ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܕܐܢܙܝܢܙܘ ܂ ܘܐܡܒܪܘܣܝܣ ܕܡܝܕܘܠܝܢܘܣ ܀ ܒܬܪ
ChronMin ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܢܡܘܬ ܩܕܡ ܚܒܪܗ ܀ ܡܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐ̣ ܕܠܐ ܢܐܬ ܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬ ܐ̇ ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܚܕ ܡܢ
ChronMin ܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܀ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܩܡ ܡܪܛܘܪܝ ܫܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܓ ܂ ܂ ܂ ܘܗܝ̇ܪ̈ ܢ ܛܝܡܘܬܐܘܣܝ ܩܢܠ ܂ ܂ ܪܐ ܂
ChronMin ܕܥܝ̇ܕܗ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ ܝX ܫܪܝܬ ܗܘܬ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܬܗܘܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̣ ܂ ܘܣܟ̣ ܠܐ ܦܫ̣̇ܝܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܓܡܘܪ
ChronMin ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܝ ܕܛܪܣܘܣ ܂ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܂ ܦ̇ܟܓ ܂ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܕܝܢ ܕܟܝܪܘܛܘܬܝܢܐ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̣
ChronMin ܪܝܫܝܟܗܢܐ̈ </page><page> ܫܘܝܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܀ ܫܒܝܚ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܘܒܚܝܪܐ̣ ܘܡܫܝܢܐ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܘܐܬܛ̇ܝܒܘ ܬܠܬܝܗܘܢ̈
ChronMin ܬܠܬܐ ܕܐܡܪܢܢ ܂ ܘܫ̇ܢܝܘ ܕܢܚܐ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܫܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܕܢܝ ܝ ܠܗ ܆ ܕܢܐ ܐܢܘܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܚܣܝܐ̈
ChronMin ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܡܢ ܝ ܂ ܝ ܐܢܛܝܘܟܝܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܘܒܥܢܢܗܘܢ ܗܘ̇ܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ̣ ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܂ ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ ܐܬܪܕܦ ܘܢܦ̣ܩ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܀ ܗܠܝܢ ܟܘܪܣܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܡܢ ܩܝܠܝܩܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̣̈ ܂
ChronMin ܣܝܒܪܘ ܐܓܘܢܐ ܕܪܕܝܦܘܬ ܐ [ܚܠܦ ]ܡܫܝܚܐ ܀ ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ XܕXܟܘܢܟXܪ ܀ 2ܘܬܘܒ ]ܘܕܣܓܝ̇ܐܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒ̣ܕ ܂ ܐܠܐ ܥ̣ܪܩ ܘܥܠ ܝXܬ̣[ܒ ]ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܠܐ </page><page> ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ
ChronMin ܒܙܒܢܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܗ̇ܘ ܝ ܕܒܙܒܢܗ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܕܘ ܠܗܢܐ ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐ̣̇ܘܢ ܀ ܩܕܡ ܕܝܢ
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
ChronMin ܐܚܐ̈ ܒܫܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܢܦܠܘ ܫܓܘܫܝܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܒܥܡܠܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܢܕܢܝܪ ܂ ܘܟܕ ܐܬܝܕܥܬ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܦܠܬ ܗܪܬܐ ܒܝܢܬ
ChronMin ܐܚܐ̈ ܡܘܚܡܕ ܘܥܒܕܐܠܗ ܂ ܫܠܚ ܠܐܢܫ ܩܪ ܒܗ ܂ ܝܝ ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܗܠܝܢ ܚܒܝ̣ܫ ܗܘܐ ܒܩܠ[ܝܢ]ܝܩܘܣ ܂ 3ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬ
ChronMin ܒܝܬ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܐܚ̣ܕܝܢ̈ ܃ ܕܡܩܪ̇ ܂ ܘܢܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܕܩ ܇ ܗܠܝܢ ܂ ܝܐ̈ ܘܕܦܪܣ ܇ ܝܐ̈ ܃ ܘܗܠܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ
ChronMin ܕܠܘܬ ܘܢܝܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ [ܘܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܓܢܒܪ̈ ܐ 2]ܘܬܡܝܗܬ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܚܕ ܥܡܐ ܐܫܬ[ܡܗܘ ܃ ܘܦܝܠܘܣܘܦܐ̈ 2]ܘܦܘܐܝܛܐ̈
ChronMin ܕܡܬܛܒܒܢ̈ ܠܘܬ[ܗܘܢ ܆ ܘܩܪܒܐ̈ ܘܢܨܚܢܐ̈ 2]ܕܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܢܝܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ [ܘܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܓܢܒܪ̈ ܐ 2]ܘܬܡܝܗܬ̈ ܐ
ChronMin ܕܡܢ ܗܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ Xܗܫܐ ܃ ܟܡܐ ܟܝܬ ܝ ܕܐܠܗܐ ܡܥܕܪ ܘܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܘܐܠܨܝܬܐ̣ ܂ ܕܠܐ ܐܫܒܘܩ ܕܠܐ ܪܘܫܡܐ ܠܣܘܥܪ̇ܢܐ̈
ChronMin ܢܐܡܪ ܘܢܚܘܐ ܩܕܡܐܝܬ ܂ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܚܫܚܢ̈ ܢܩܕܘܡ ܢܣܝܡ ܘܢܛ ܂ ܝܒ ܆ ܐܝܬܐ ܕܗܢ̣ܝܢ
ChronMin ܀ ܩܕܡܐܝܬ 2ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܫܘܠܡܐ ܕܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܘܚܫܚܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩ̇ܢܘܢX
ChronMin ܕܚܢܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܣܡ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܇ ܥܡܗܘܢ ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܝ ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇
ChronMin ܂ ܙ ̈· ܓ ܂ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܕܡ̇ܕܓܠ ܒܫܘܠܡܗ ܃ 1 ܙܕܩ̇ ܗܟܝܠ ܠܡܕܥ ܗܠܝܢ 3ܕ]ܩܢܘܢܐ ܀ X </page><page> ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܐܘܣܒܝܘܣX ܘܡܛܠ
ChronMin ܗܟܢܐ ܀ ܟܕ ܂ ܬܨ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܙܒܢܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܡܠܬܐ ܕܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܂ ܐ ܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܫܪܒܐ ܕܡܛܠ
ChronMin ܕܕܝܘܕܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡ̇ܟܬܒ ܬܫܥܝܬ̈ ܐ ܡܫ̇ܬܥܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡ̇ܗ ܒܪܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ ܡܢ
ChronMin ܂ ܝܙ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܡܠܟ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܓ ܂ ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܘ]ܣ ܝ ܂ 2 ܡܫܬܕܪ ܂ ܘܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܒܣ ܇ ܛܪܦܘܬ ܐ ܆
ChronMin ܆ ܘܕܒܫܢܬܐ ܂ ܕܒ ܂ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܕ ܂ ܫܪܝܬ ܗܠܝܢ ܕܦܪܘܩܐ ܡܟ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܬܚܫ[ܒ]ܢ̈ ܂ ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܡܢ
ChronMin ܕܝܠܗ ܇ ܕܡܬܡܢܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ [ܫܢܝܐ̈ ܂ ܂ ܙ ܂ ܕܫ]ܪܟܐ ܗܠܝܢ ܕܐܪܝܕܐܘܣ ܃ ܂ 2ܘܝܒ ܂ [ܕܩܐܣܐܢܕܪ]ܘܣ ܆ ܂ ܘܟܟ ܂ ܬܘܒ
ChronMin ܂ ܒ ܂ 3ܕܡܢܝܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝ]ܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̤ܝ ܆ ܕܡܝܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ
ChronMin ]ܕܗ̣ܘ ܘܠܝܘܣ ܐܫܬ̇ܠܛ ܆ ܂ ܝܓ ܂ [ܠܘܩܒܠ ܫܢܝܐ̈ ] ܩܕܡܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇[ܠܟܐ ܩ]ܕܡܝܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܂ ܗ ܂ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ [ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܕ[ܐܡ̇ܪܢܢ ]ܬܬܝܕܥ ܓܠܝܐ ܬ̣ ܂ ܂ ܕܒ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝ[ܬܐ̈ ܗܠܝܢ [ܫܘܠܛܢܗ ܕܒܐܓܝܦܛܘܣ ]ܐܠܐ̣ ܂ ܡܐ ܂ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
ChronMin ܂ ܒ ܂ ܫܢ[ܝ]ܢ̈ [ܡܬܒ]ܨ [ܪ̈ ]ܢ [ܡܢ ]ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܇ X · ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܃ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ
ChronMin ܇ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟ[ܐ̈] ܝ · ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܕܐ[ܣ̇ ܨ [ܒ ܂ ܆ ]ܘܒܬܪܟܢ̣ ܢܬܬܘܝXܦܢ̈ ܥܠ
ChronMin ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟ[ܐ̈] ܝ · ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܠܘ ܬܘܣܦܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܕܐ[ܣ̇ ܨ [ܒ ܂ ܆ ]ܘܒܬܪܟܢ̣ ܢܬܬܘܝXܦܢ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܕܩܡ̣ܘ ܫܢܬܐ ܫܢܬܐ ܃ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܐ̇ܘܚܕܢܗܘܢ ܪ̈ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܗܘܦܐܛܘ̈ ܃
ChronMin [ܕܣܐܡ ܐܘܣܒܝܘܣ X ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܢܕ ܂ ܗܠܝܢ ܡܟܢܫܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܂ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܡܢ
ChronMin ܗܟܝܠ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܢܕ ܂ [ܕ]ܡܬܟܢܫܢ̈ ܐܝܟ ܚܘܫܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܕܣܐܡ ܐܘܣܒܝܘܣ X ܂ ܥܠ
ChronMin ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ [ܐܝ[ܬܝܗܘܢ ܂ ܪܨܕ ܗܠܝܢ ܐ ܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܝ ܕ[ܪ]ܘܡܝܐ̈ ܃ [ܟ]ܕ ܢܬܬܘܣܦܢ̈ ܫܢܝܐ̈
ChronMin [ܐܢ] ܡܪܝܡܝܢܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܗܠܝܢ ܂ ܪܨܕ ܂ ܆ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܟܠܗܝܢ̈ ܫܢܝܐ̣̈ ܂ ܣ̇ܡܢܢ ܂ ܂ ܡܢ
ChronMin ܕܡܢ ܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ [ܕܦܝܠܝܦ[ܘܣ ܐܪ ܪ ܂ ̇ ܐܘܣ ܐܚܘܗܝ ܗܠܝܢ ܂ ܣ̇ܡܢܢ ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܐܢ] ܡܪܝܡܝܢܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܃
ChronMin ܕܡ̇ܝܬܐ [ܗܘܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܫܢ[ܬ ܐ ܂ ܕܟ ܂ ܗܠܝܢ ܐ ܟ ܟܬܒܐ [ܕܡܩܒܝܐ̈ ܃ ]ܦܝܫܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܣ̇ܠܘ ܂ ܂ ܟܠܗܝܢ̈
ChronMin ܕܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܬܘܒ ܐܝܟ ܐܘܣܒܝܘܣ ܃ ܐܢܗ̣ܘ 1ܕܒܫܢܬܐ ܂ ܕܝܓ ܗܠܝܢ ܆ ܂ [ܪܦܒ ܂ ]ܫܢܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܐܝܟ X0 </page><page> ܕܩ̇ܕܝܡܐ ܐܡܝܪܐ ܂
ChronMin ܂ ܪܦܒ ܂ ܕܡܢ ܣܠܘܩܘܣ ܥܕܡܐ ܠܫܕܝܐ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ̣ ܂ ܂ ܣ̇ܠܛ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܢܙ ܂ ܂ ܂ ܫܢܙ ܂ ܗܟܝܠ ܗ̇ܠܝܢ ܟܕ ܢܬܬܘܣܦܢ̈ ܥܠ
ChronMin ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̇̈ ܂ ܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐ ܗ̇ܝ ܂ ܕܟ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܣ̇ܠܛ ܂ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܟܚܢ ܡܕܝܢ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ̈ ܗ ܂ ܝܢ̣ ܂ ܡܕܝܢ̣ ܝ ܂ ܒܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܬܟ̇ܝܢܬ ܀ ܐܢ ܗܟܝܠ ܫܪܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܂ ܕܫܢܝܐ̈
ChronMin ܐܝܬ̈ ܗ ܂ ܝܢ̣ ܂ ܡܕܝܢ̣ ܝ ܂ ܒܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕ̈ ܐ ܐܝܬ ܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܐܢ ܗܟܝܠ ܫܪܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܂ ܕܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܝܢ
ChronMin ܓ ܂ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܝܬܝܪܬ̈ ܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ̈ ܗ ܂ ܝܢ̣ ܂ ܡܕܝܢ̣ ܝ ܂ ܒܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕ̈ ܐ ܐܝܬ ܗܝܢ