simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܠܥܬ ܒܝܬ ܪܚܡܝ̈ . ܣܝܦܐ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠ ܪܥܝܐ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܢܐܡܪ
P:TweProph [AB] : ܐܝܟ ܡܚܘܬܐ ܗܕܐ . ܘܢܗܘܐ ܟܠ ܕܡܫܬܚܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܕܓܡܠܐ ܘܕܚܡܪܐ : ܘܕܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ ܕܬܗܘܐ ܒܡܫܪܝܬܐ̈
P:TweProph [AB] ܡܠܠܘ ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܓܒܪ ܥܡ ܚܒܪܗ : ܘܨܬ ܡܪܝܐ ܘܫܡܥ : ܗܠܝܢ : ܘܡܬܒܢܝܢ ܥܒܕܝ̈ ܚܛܝܬܐ : ܘܡܢܣܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܬܦܨܝܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܓܠܐ ܘܐܘܕܥܟ : ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܣܒܐ̈ ܕܥܡܝ ܕܝܬܒܝܢ . ܘܗܫܐ ܐܢ ܗܘ ܕܬܒܥ ܐܢܬ ܬܒܥ . ܘܐܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܢܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܒܕܝ̈ ܗܠܝܢ ܠܗ : ܢܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܩܕܡܝܟ : ܐܝܟ ܪܚܝܠ ܘܐܝܟ ܠܝܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܒܝܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ . ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܗܠܝܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܕܝܢܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܟܠܐ . ܗܢܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܣܗܕܝܢܢ ܥܠܝܗ̇ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܗܝܡܢܬ ܐܢܘܢ ܟܠܗ̇ ܟܢܘܫܬܐ ܗܠܝܢ ܥܠܝܡܐ ܕܕܡܝܟ ܗܘܐ ܥܡܟܝ . ܘܠܐ ܨܒܬ ܕܬܘܕܐ ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܟܕ ܠܐ ܥܒܕܬ ܡܕܡ ܕܗܠܝܢ ܐܣܗܕܘ ܥܠܝ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܥܕܠܐ ܢܗܘܝܢ̈ . ܗܘ ܢܚܙܐ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܥܫܩܘܢܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܕ ܐܬܬܢܝܚܬ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ : ܐܬܕܟܪܗ̇ ܠܘܫܬܝ ܗܠܝܢ ܟܠ ܓܒܪ ܫܠܝܛ ܒܒܝܬܗ : ܘܡܡܠܠ ܐܝܟ ܠܫܢ ܥܡܗ . ܘܒܬܪ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܠܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ : ܘܐܪܝܡ ܗܠܝܢ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܒܣܦܪ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ . ܘܒܬܪ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܛܒܐ . ܘܡܫܕܪܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ . ܘܟܬܒ ܡܘܪܕܟܝ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܙܒܢܗܘܢ ܒܟܠ ܫܢܐ . ܗܠܝܢ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܬܠܘܐ ܠܗܘܢ : ܕܠܐ ܢܒܛܠ : ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܬܕܟܪܝܢ ܘܡܬܥܒܕܝܢ ܒܟܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܩܘܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܙܒܢܗܘܢ ܒܟܠ ܫܢܐ . ܘܝܘܡܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐ ܢܥܒܪܘܢ ܡܢ ܓܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܕܘܟܪܢܗܘܢ ܠܐ ܢܥܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܟܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܩܘܪܝܐ̈ . ܘܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܘܪܝܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܙܒܢܗܘܢ : ܐܝܟ ܕܐܫܪܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܪܕܟܝ ܝܗܘܕܝܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܡܠܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܘܕܫܠܡܐ . ܕܢܫܪܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܘܪܝܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܦܘܪܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܒ ܒܣܦܪܐ . ܘܐܪܡܝ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܗܠܝܢ : ܘܨܘܡܗܘܢ . ܘܨܠܘܬܗܘܢ . ܘܡܐܡܪܗ̇ ܕܐܣܬܝܪ ܐܫܪ ܥܠ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܡܪܟ . ܗܠܝܢ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܐܢܐ ܘܡܠܟܘܬܝ ܕܡܠܠܬ . ܘܐܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܢܦܩ ܐܠܦܪܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܗ . ܘܩܪܐ ܠܡܪܘܬܐ̈ ܘܠܪܒܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܟ . ܐܠܐ ܡܫܡܠܝܘ ܬܫܡܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܬܟ ܠܡܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܢܚܬ ܠܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ ܗܘ ܘܚܝܠܗ . ܘܐܩܝܡ ܗܠܝܢ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܘܐܬܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ : ܘܐܡܪܘ ܠܐܠܦܪܢܐ ܐܝܟ ܡܠܐ̈