simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܕܗܢܝܢ ܗܘܝ̈ ܥܠܬܐ ܠܚܘܒܗܘܢ ܥܡܗܝܢ ܡܫܬܓܢܐ ܐܦ ܚܘܒܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܩܘܝܢ̈ ܣܡܝܟ ܚܘܒܗܘܢ . ܘܓܠܝܐ ܕܡܐ ܕܐܫܬܚܠܦ
BarBahl:SyrLex هؤلاء ܀ ܗܠܘܡܘܣ ܕܘܚܢܐ دُخن وصحّحه جبريل وقال ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܟܝܣܐ . ܘܚ̇ܒܫ ܠܐܫܟܐ̈ الحجاب الذي في الاثنين ܀
DionAr:MystWritings ( 194 ) ܕܠܝܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܗ . ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܓܝܕ̇ · ܐܦ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܝ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ ܇ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܒܦܣܩܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܇
SevAnt:Epist ( X ܕܥܬܝܕ̈ ܢ ܘܡܣܬܟܝܢ ܠܟܠܢ . ܕܡ̇ܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܟܕ X ܗܠܝܢ ܐܬܝܗܒ ܆ ܡܛܠ ܘܝ . ܗܠܝܢ̣ ܕܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܐܬܕܒܪܘ . )
SevAnt:LuqJul - . ⁹ܒܘܟܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܐܩܝܡ ܗܠܝܢ ܡܫܪܪ ܢܗܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit - ·ܘܝXܐ ܂ XܘX X ܂ ܕܝXܢܠXܝ ܂ XXX X ܂ ܝXܫܪܪܝܢ ܂ ܘX ܡܬܬܚܕ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܝܫܝܢ ܒܚܝܐ̈ ܘܡܕܪܟܐ ܠܗܘܢ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife -- ܕܚܘܢܐ̈ ܡܬܝ̣̇ܕܥܢܐ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܘܬܡ̣ܘܬ ܡ̣ܘܬܐ ܝܒXܬܘܢ ܟܗܝܢ ܗܠܝܢ X -- ܐܢܬܘܢ ܟܗܝܢ
ApocPs-Meth -- ܟܒ ܒXܐܢܫ . X XddXXXXX . 3ܝXܕܘ X 16ܡXܩXܝܢ ܟXܒ ܗܠܝܢ X 19ܟܘܫܝܬ ܟܘܫܝܬܐ -- 43 X . 45ܝܘܦܐ ܐܟX ܒܢܝܢܫܐ
JnSol:OntheSoul . 21 ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ . ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܬܚܪܪ ܡܢܗܝܢ ܒܣܒܪܐ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ . ܘܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܒܐܝܠܝܢ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ
P:Ezek [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܢܣܒ ܐܢܐ ܩܝܣܐ ܗܠܝܢ ܚܕ ܩܝܣ ܒܐܝܕܟ . ܘܐܢ ܐܡܪܘ ܠܟ ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܚܘܢ ܡܢܐ ܐܢܝܢ
P:Gen [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܠܒܢ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܪܡܝ ܐܢܬ ܘܒܣܪܝ . ܘܝܬܒ ܠܘܬܗ ܗܠܝܢ ܘܢܫܩܗ : ܘܐܝܬܝܗ ܠܒܝܬܗ : ܘܐܫܬܥܝ ܠܠܒܢ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈
P:Jer [AB] . ܐܡܪ ܝܙܢܝܐ ܒܪ ܗܘܫܥܝܐ : ܘܝܘܚܢܢ ܒܪ ܩܘܪܚ : ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ : ܕܫܕܪܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ ܠܘܬܗܘܢ : ܠܡܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈
P:Josh [AB] . ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ : ܕܐܬܦܠܓܘ ܡܝܐ̈ ܕܝܘܪܕܢܢ ܡܢ ܩܕܡ ܩܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܢ ܡܚܪ : ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܟܐܦܐ̈
P:Gen [AB] . ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܠܐ ܢܐܡܪ ܡܪܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܣ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܒܡܕܡ ܕܥܒܕܬܘܢ . ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
P:Kings [AB] . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܓܒܪ ܣܥܪ : ܘܩܡܪܐ ܕܡܫܟܐ ܐܣܝܪ ܒܚܨܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ : ܡܢܘ ܚܙܘܗ ܕܓܒܪܐ ܕܣܠܩ ܠܐܘܪܥܟܘܢ ܘܐܡܪ ܠܟܘܢ ܡܠܐ̈
P:Luke [AB] . ܐܢ ܕܝܢ ܠܥܡܝܪܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܩܠܐ : ܘܡܚܪ ܢܦܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܟܠܗ ܫܘܒܚܗ ܂ ܐܬܟܣܝ ܐܝܟ ܚܕܐ ܡܢ
P:PsSol [AB] . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܟ ܡܪܝܐ . ܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܢܦܫܗܝܢ ܒܚܘܠܛܢܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . ܟܪܣܝ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ
P:Ps [AB] . ܐܣܓܝ ܡܪܝܐ ܠܡܥܒܕ ܠܢ ܘܗܘܝܢ ܒܚܕܘܬܐ . ܐܗܦܟ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ : ܗܝܕܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ : ܕܐܣܓܝ ܡܪܝܐ ܠܡܥܒܕ ܥܡ
P:Neh [AB] . ܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܐܩܝܡܬ ܠܡܬܢܒܝܘ ܥܠܝܟ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܐܢܬ ܒܢܐ ܫܘܪܐ . ܘܐܢܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈
P:Rev [AB] . ܐܪܙܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܝ ܘܫܒܥ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܚܙܝܬ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ