simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev . ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘ ܐܬܪܐ ܕܠܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܘܗܢܘܢ ܕܒܦܪܣ ܡܢܕܪܝܫ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev . ܘܕܘܟܬܐ ܡܬܒܥܝܐ ܕܡܛܫܝܐ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܣܘܥܪܢܐ . ܘܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܐܢܫ ܕܠܚܡ ܠܘܬ ܩܖܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev . ܘܟܕ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܓܒܘܠܝܐ ܠܟܠܢܫ ܐܬܝܕܥ ܡܢ ܦܝܣܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗܠܝܢ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܫܬܥܝܢ ܚܢܢ . ܡܢܗ ܓܝܪ ܝܕܥܢܢ
ZachSch:ActsSev . ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܥܗܕ ܐܢܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܫܠܚ ܦܪܠܝܘܣ ܥܒܕܗ ܕܡܪܢ ܗܠܝܢ . ܕܙܕܩܐܝܬ ܗܟܝܠ ܗܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܓܥܨܝܢ ܡܢ ܐܣܟܝܡܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev . ܡܛܠ ܗܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܢܓܠܘܢ ܕܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev . ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܪܒܐ ܕܦܝܠܘܦܘܢܘ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܘܬܡܝܗ ܒܡܝܬܖܬܐ̈ ܗܣܘܟܝܘܣ ܗܘ ܕܗܘܐ ܠܝ ܡܠܦܢܐ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܐܘܪܟ ܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܟܬܒ ܟܕ ܛܒ ܒܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܠܡܚܝܠܘܬܐ ܕܝܠܝ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܘܕܠܐ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܐܙܝܥ ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗ ܠܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܢܝܚܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܛܠ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܥܒܪܝܢ ܒܐܘܪܚܐ
ZachSch:ActsSev ܐܙܝܥܢܢ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܢܣܝܡ ܒܪܝܫܗܘܢ ܐܠܐ ܠܚܐܦܐ ܕܒܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܥܪܘܩܝܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܥܬܕܢܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܢ ܕܟܕ
ZachSch:ActsSev ܐܚܖܢܐ̈ ܣܐܘܝܪܐ ܗܘ ܛܒܝܒܐ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬܢ . ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܚܖܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܘܬܢ ܢܐܬܘܢ . ܘܩܕܡ
ZachSch:ActsSev ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܝܩܪ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ ܥܡܪܝܢ ܫܠܝܘܬܐ ܐܬܬܓܪ ܟܕ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܝܢ
ZachSch:ActsSev ܐܚܘܗܝ̈ ܐܚܖܢܐ̈ ܐܬܪܒܝ ܒܐܬܪܗ ܐܬܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܒܥܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܒܡܝܬܖܬܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܦܪܠܝܣ ܚܢܦܐܝܬ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܐܝܟ ܗܟܢ ܟܬܒ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܐܟܬܒ ܗܘ ܒܪܗ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܘܢܐ
ZachSch:ActsSev ܐܝܬ ܠܘܬܗ . ܫܡܥ ܗܟܝܠ ܡܢܝ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܬܘܟܒܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܘܬܗ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܟܕ ܐܬܥܗܕ ܕܟܖܛܝܣܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܐܕܡ ܡܚܘܐ ܗܘܝܬ ܘܠܚܘܐ ܟܕ ܨܝܪܝܢ ܒܗ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܐܬܓܙܡ ܠܗܠܝܢ ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ ܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܚܠܦܘ . ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܐܡܪ ܫܢܝ ܡܢ ܬܡܢ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܐܢܬܬܐ ܢܩܒܬܐ ܝܠܕܬ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܠܘܬܟܝ ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܢܩܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܡܬܝܠܕܐ ܘܟܕ
ZachSch:ActsSev ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܟܝܠ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܗܘ ܙܢܐ ܕܡܠܟܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܖܢܐ̈ ܫܪܪܐ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܐܢܣܛܘܣ ܗܘ ܕܡܢ ܐܘܪܗܝ ܗܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥܗܕܬ ܕܫܘܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܖܝܣܛܝܢܐ̈ ܚܫ ܡܕܡ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܝܗܒ ܠܝ ܟܬܒܘܢܐ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܐܥܗܕ ܐܢܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܫܠܚ ܦܪܠܝܘܣ ܥܒܕܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܗܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܓܥܨܝܢ ܡܢ ܐܣܟܝܡܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܟܕ