simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist . . 2ܪܒܢ ܣܗܕܐ ܐܬ̣ܐ ܨܐܕܝܢ̈ ܢܛܝܪܐܝܬ . ܘܐܦ ܟܘܪܣܐ ܗܠܝܢ 132b|ܕܒܟܠܙܒܢ ³ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܐܬܒܣܡ | X6|ܒܡ̇Xܐ ܕܐܝܟ
Tim1:Epist . 18ܕܡܪ ܝ ܝܘܐܢܝܣ ܥܡ ܫܪܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ 19ܘܟܬ̣ܒ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ 17ܕܩܘܦܪܝܢܐ . ܘܐܝܬ ܗܘ̣ܝ ܒܗ ܐ ܓܪܬܐ̈
Tim1:Epist . 2 , 7ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ . 8ܘܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܗܠܝܢ |ܩ |T 153ܐܢܐ : ܕܐܬܩܪܒ ܐܝܟܢ ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ
Tim1:Epist . 32ܦܘܪܫܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗܘ̇ ܕܡܬܝܬܪ ܒܗ 33ܐܕܫܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ . 3 , 1 31ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܪܦܘܪܝܘܣ̣
Tim1:Epist . X ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܚܬܝܬ ¹¹⁹ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܠܗ̇ ܒܒܬܘܠܬܐ . 47ܠܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈
Tim1:Epist . ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܬܒܪܝ ܐܕܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ . 2 , 1ܫܦܝܪܐ ܗ̣ܝ ܕܝܢ̣ ܕܩܠܝܠ ܥܘܩܒܐ ܢܥܒܕ̈ ܥܠ⁵³
Tim1:Epist . ܕܗ̇ܝ ܕܬܟܬܘܫ 14ܢܝܪܐ ܐܚܢܝܐ ܆ ܠܘ ܥܠ ܕܒܝܬ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܗܠܝܢ ܡܚܝܕܐܝܬ ܐ̇ܡܪ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . 5 , 9 13ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist . ܗܠܝܢ ¹¹⁸ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܠܗ̇ܘ ¹¹⁹ܘܡܫܥܒܕܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܠܝܢ . ¹¹⁷ ܗܠܝܢ̣ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ
Tim1:Epist . ܘܐܬܡܟܟ 21ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܘܬ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܟ ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܐܢܐ . 56 , 6ܦܘܫ ܡ̣ܢ ܬܪܥܝܬܐ 20ܪܡܬܐ : ܘܡ̣ܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ
Tim1:Epist . ܘܡܛܠ ܗ̇ܘ 8ܡܐ ܕܦܝܝܫ ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ : ܘܡܛܠ 9ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ 6ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܠܡܐܡܪܐ . ܥܩ̇ܒ ܕܟܒܪ 7ܡܫܬܟܚܝܢ ܡܐܡܪܐ̈
Tim1:Epist 35ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܬܫܠܡܘ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܡܚܝܢܐ 36ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܗܠܝܢ . ܘܥܠ ܐܦܝ̈ 34ܙܗܝܪܘܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ :
Tim1:Epist 40ܡܟܠܠܐ̈ : ܕܒܝܬ ܐܬܢܣܝܘܣ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܘܒܣܝܠܘܣ : 41ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܡܘܣܦܝܢܢ ܥܠ 39ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ . ܕܐܠܘ ܡ̇ܢ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Tim1:Epist 41ܘܐܦ |M 802b|ܥܩܒ ܗܝܕܐܝܟ ܩܠܝܠ ܒܗ̇ܝ ܡܠܟܝܬܐ : ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܨ ܝܕ 40ܓܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܐܝܟ ܕܝܠܦܢ̈ . 44 , 12ܘܥܡ
Tim1:Epist 7ܐܬܩܪܒܘ . ܡܦܣܬ ܗ̣ܘ ܓܝܪ : ܕܥܠ 8ܟܡܐ ܘܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܐ ܗܠܝܢ ܘܕܗܘܢܐ̈ ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ 6ܠܐ ܡܕܪܫܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܕܐܝܟ
Tim1:Epist 8ܒܟܬܒ̇ܐ ܗܢ̇ܘܢ ܆ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܢܢܩܐ ܦܫܩܘܢ 9ܐܢܘܢ . ܟܬܝܒ ܗܠܝܢ ܚܢܢ . 47 , 22 7ܘܒܥ̇ܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܐܢ ܡܫܟܚܝܢ ܦܬ ܓẌ
Tim1:Epist : ܘܫܘܡܗܐ̈ ⁴X⁷ܡܫܘܕܥܢܐ̈ ܕܩܢܘܡܗ ܙ̇ܕܩ ܗܠܝܢ ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ : ܘܐܝܢܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Tim1:Epist : ܟܕ ܩܪܝܢܢ ܠܗ |L 175b|ܫܝܛܐ : X¹ܡܫܟܪܐX ܟܐܒܬܢܐ . ܗܠܝܢ . 5 , 4ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܢܩܪܐ ܠܡܫܝܚܐ : XXX ܘܢܝܩܪܝܘܗܝ ܒܫܡܗܐ̈
Tim1:Epist : ܥܒ̣ܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ²¹⁹ ܕܬܩܪܐ ܠܗ̇ܘ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܠܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . 2 , 81ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܥܡ ܗܠܝܢX ²¹ܟܠܗܝܢ ܘܒܬܪ
Tim1:Epist : ܫܐܝܠܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟ ²⁸⁷ܕܒܚܫܚܬܐ̣ ܘܡܛܠ ܡܕܡ . ܠܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܫܐ ܘܕܟܘܟܒܐ : ²⁸⁶ܘܐܢ ܐܝܬ ܫܡܗܐ̈ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
Tim1:Epist X . X ܒܩܛܓܘܪܝܐ : XXX ܒܩܛܝܓܘܙܝܐ X . X ܡܫܟܝܢܝܢ ܚܢܢ : ܗܠܝܢ ܘܕܠܐ ܢܛܪܘܢ . 5X6ܚܬܝܬܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗܟܢܐ . X ܡ̣ܢ : XXXܙ