simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs . . Xܦ ܙܕܩܐܝܬ ܡܬܢܐ ܠܗܝܢ . ܪܒܘ ܠܡ ܐܠܗܐ ܘܠܬܫܒܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ Xܫܘܝ̇ܢ ܗܠܝܢX . [3]ܪܒܘ ܡܪܢ ܘܡܫܒܚ ܛܒ . ܐܡ̇ܪ ܡܟܝܠ
ThdrMops:ComPs . XX[ . . . ] ܕܙܕܩܐܝܬ ܗܘܝܐ ) ²X[ . . . ]ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܫܘܘܕܝܐ ܕܐܫܬܕܝܬ X ܠܝ ܆ ܫܘܙܒܝܢܝ ܡܢ ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈
ThdrMops:ComPs . Xܬܐܡܪ̈ ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܪܒܐ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܕܒܘܣܡܐ ܗܝ ܗܠܝܢ ܕܬܘܪܨܗ ܕܢܡܘܣܟ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢ
ThdrMops:ComPs . ܐܝܟ ܕܢܪܬܘܢܢ ܠܐ ܠܡܣܥܪ ܒܕܡܘܬܗܘܢ . ܕܚܘܪܗܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܥܡ ܚܣܕܐ̈ ܓܝܪ ܘܓܘܢܝܐ̈ ܡܬܚܙܝܢ ܕܡܙܗܪܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComPs . ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܢܫ ܡܗܡܐ ܗܘܐ ܡܢܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܝܢ ܆ ܗܠܝܢ : ܘܠܐ ܕܘܟܬܐ ܠܒܝܬ ܡܥܪܩܐ ܡܫܟܚ ܗܘܝ̇ܬ ܆ ܣܦܩܝܢ̈ ¹¹ܠܝ
ThdrMops:ComPs . ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܬܒܣܡ̇ܬ . ܒܩܕܡܐ ܠܨܒܝܢܗ̇ ܛܒܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܒܠܒܝ ܛܫܝ̇ܬ . ܘܬܘܒ ܒܣܦܘܬܝ̈ ܪܢܝ̇ܬ : ²⁰ܘܒܬܪ
ThdrMops:ComPs . ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܪܝ ܡܝܬ̇Xܐܘܪܓܢܝܣ . ܟܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܬܒܝܢ ܕܟܘܚܕܐ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܨܒܬܐ ܕܡܢ
ThdrMops:ComPs . ܒܥܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܢܝܢ ܣܘXܢܐܗܝܢ ܒܕܡܘܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܡܫܬܟܚܐ ܒܗܘܢ ܚܫܚܬܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComPs . ܕܠܐ ܟܕ ܠܟܠܗܝܢ ܢܟܢܫ . ܢܘܪܟܝܘܗܝ ܠܡܐܡܪܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ . ܗܠܝܢ ܥܡ ܐܡܪܐ . ܘܢܡܪܐ ܥܡ ܓܕܝܐ ܢܪܒܥ . ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComPs . ܘXܠܦܪܘܓܝ̈ ܢܥܒܐ ܕܩܪܝܢ ܠܗ . ܡܬܪܣܐ ܠܡ ܐܦ ܠܦܪܚܬܐ X[ . ܗܠܝܢ . ܐܝܠܐ̈ ܘܕܝܨܐ̈ ܘܚܓܣܐ̈ ⁶[ . . . ]ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐ
ThdrMops:ComPs . ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܢܫܟܚܘܢ ܒܝܬ ܡܥܪܩܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܡܐ ܇ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܕܝܩ ܠܥܠ ܡܢ ܡܬܘܡ ܘܢܬܚܙܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ
ThdrMops:ComPs . ܠܦܘܬ ܥܝܕܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܐܢ ܐܢܫ ܢܦܫܩ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܆ ܝܕܝܥ ܗܘ ܕܓܠܐ ܘܐܘܚܕܬܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܠܟܠܗܝܢ
ThdrMops:ComPs . ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܡܣܡ ܒܪܫܗܘܢ : ܟܕ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܥܗ̣ܕ ܐܢܘܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܘܢܬܡܛܘܢ ܠܘܬ ܡܚܬܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ . ܐܬܪܥܝ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܒܝܕ
ThdrMops:ComPs : ܕܒܝܕ ܬܘܟܠܢܢ ܕܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܗܠܝܢ . ܠܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܬܥܒܕܢܝ ܗܫܐ ܕܐܬܚܙܐ ܕܓܠܐ X XXX 83 ܒܥܠܬ
ThdrMops:ComPs : ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܘ̇ܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܡܚܘܝܐ ܠܟ . ܗܒܠܝ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܬܘܒ ܥܠ ⁵ܗܠܝܢ ܪܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܠܢ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
ThdrMops:ComPs X ܕܒܗܘܢ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܝܛܐ ܘܡܟܐ ܠܦܘܬ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ X XX 213ܕܡܩܒܠܢ̈ ܥܠܝܟ . . . ܘܕܠܐ ܐܒܗܬ ܒܚܕ ܡܢ
ThdrMops:ComPs X ܕܡܫܝܚܐ ܢܠܦ ܐܢܘܢ : ܕܗܘܘ ܡܚܡܣܢܝܢ ܘܐܘܝܢ ܒܢܩܝܦܘܬܗ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܐ̇ܠܨܐ ܗܘܬ ܆ ܐܬܪܥܝ ܕܒܝܕ ܬܚܘܝܬܐ
ThdrMops:ComPs X[ . . . ] ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܝܕܥܬܐ ܝܬܝܪܬܐ . X[13 ( XXXX . ܗܠܝܢ ܆ ܢܬܬܡܗܘܢ ܒܝܝܝܠܟ . ܘܒܡܥܠܝܘܬܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܟ . ܟܕ ܡܢ
ThdrMops:ComPs X[ · · . ] ܒܥܝܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܐܝܬܘܐX ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܬܩܝܡܐ ܘܡܬܚܝܠܐ ܒܥܝܪܐ ܟܠܗ̇ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ :
ThdrMops:ComPs XX 97 ܒܝܫܬܐ̈ ܩܐ̇ܡ ܗܘܝ̇ܬ . ܩܪܝ̇ܬ ܠܡܪܝܐ ܘܫܐ̇ܠܬ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܡܪܝܐ ܠܩܠܗ̇ ܕܒܥܘܬܝ ܥܫܝܢܐ ܇ X ܟܕ ܠܡ ܒܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ