simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . 10ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܘܟܠ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐܐܘ̇ ܡܗܝܡܢܬܐ ܕܐܙ̇ܠܝܢ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܬܛܝܒܘܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܗܘܢ ܕܐܝܟ
SynWestSyr . ]ܩܢܘܢܐ̈[ ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ . ¹ܐܢ ܐܢܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܢܡܘܣܝܐ̈ . ܘܐܒܗܝܐ̈ ܘܫܠܝܚܝܐ̈ . ܡܬܬܓܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
SynWestSyr . X XXXX ܐܕܝ . ܐܝܟܢܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܩܪܒ ܟܗܢܐ ܩܕܡ ܕܢܥܡܪ . . ܗܠܝܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܢܡܫܚܝܘܗܝ ܠܝܬ ܥܕܠܝܐ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢ
SynWestSyr . X0ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܠܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܡܘܣܦ ܕܝܢ ܥܠ
SynWestSyr . ܐܝܬ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܡܠܬܗ ܗܫܐ ܕܫܒܩܘܗܝ . ܐܢܕܝܢ ܘܠܐ ܗ̣ܘܬ ܗܠܝܢ ܠܗ ܠܗܘܢ ܠܪܝܫܕܝܪܐ ܟܕX0 ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܩܕܡ ܐܚܐ̈ ܥܠ
SynWestSyr . ܐܡ̣ܪܘ ܦܛܪܘܣXX ܝ . 1ܘXX ܘܝܘܚܢܢ . ܘܬܐܘܡܐ ܘܡܬܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܘܠܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢ· ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܠܠ ܝܫܘܥ ܡܠܐ̈
SynWestSyr . ܐܢܕܝܢ ܓܕܫܐ ܘܐܢܢܩܝ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܫܬܐܠܘܢ ܡܢܗ̇ ܗܠܝܢ ܠܥܠXܝܐ̈ ܐܪܬܐܕܘܟܣܘ̈ ܇ ܕܗܘ̣ܘ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܡܠܥܣܐ ܕܥܡ
SynWestSyr . ܐܦܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܘܨܪܐ̈ . ܘܚܛܗܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ . ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܗܢܘܢ ܕܒܕܚܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܥܢ̣ܕܘ . ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܝܢ̈
SynWestSyr . ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ : ܕܡܘܫܐ ܚܡܫܐ̈ . ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ 10 ܗܠܝܢ ܘܥܠܡܝܐ̈ ܆ ܝXX . XXX1ܟܬܒܐ̈ ܣܓܝܕܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈
SynWestSyr . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܒ̇ܪܟܝܢ ܒܗܢܘܢ ܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܝܘܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܫ̇ܡܥ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ . ܘܝ̇ܠܦ ܠܚܡܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܥܠ
SynWestSyr . ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܢ̈ X ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܬܥܩܒܘ ܗܠܝܢ ܕܙܘܘܓܐ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܘܕܥܠܝܗܘܢ X0 ܬܚܘܡܐ ܡܪܢܝܐ ܦܣܩ
SynWestSyr . ܗܘܦܘܕܝܩܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܣܬܪ ܩܪܘܝܐ̈ . ܡܫܡܫܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ²⁴ ܒܣܬܪ ܩܫܝܫܐ̈ ܒܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ . ܩܪܘܝܐ̈ ܕܝܢ ܒܣܬܪ
SynWestSyr . ܗܝܕܝܢ ܡܨܠܐ ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ̇ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܢܨܠܘܢ ܘܢܒܥܘܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܢܬܠ ܛܝܒܘܬܗ ܠܡܝܐ̈
SynWestSyr . ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܢܝܢ̈ ܒܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܝܚܬܐ ܗܠܝܢ ܢܛܥܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܝܢXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
SynWestSyr . ܘܐܢܕܝܢ ܡܡܪܚܝܢ ܘܣܥ̇ܝܢ ܥܠ ܩܢܘܢܐ ܕܝܠܢ ܆ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ . ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܣܥܪܘܢ ܚܕܐ ܡܢ
SynWestSyr . ܘܐܦ ܣ̇ܥܪ ܒܫܪܪܐ . ܘܠܝܬܐܢܫ ܕܡܟܣ . ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܠܐ ܡܩܛܪܓ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܡ ܒܩܢܘܢܐ ܕܥܕܬܐ . ܐܢܕܝܢ ܡܣܬܒܪ ܘܡܣܬܒܪ ܕܣ̇ܥܪ
SynWestSyr . ܘܒܛܠܢܝ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܘܪܪܗܝܢ ܘܣܘܬܬܗܝܢ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܡܢܗ ܬܒ̇ܥ ܚܠܦ ܥܡܠܝ̈ ܘܛܘܪܦܝ̈ . ܘܠܐܘܬܝ ܕܥܠ ܐܦܝ̈
SynWestSyr . ܘܕܫܪܟܐ ܠܐܒܐ . ܘܐܢ ܐܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܟܘܬ ܀ XXX ܝܪܬܘܬܐ ܗܠܝܢ ܒܪܗ ܟܕܐܝܬ ܠܗܐܚܐ̈ ܘܐܚܘܬܐ̈ . ܢܣ̇ܒܐ ܣܘܕܣܐ . ܐܢ ܐܝܬ ܠܗ
SynWestSyr . ܘܛܥ̇ܐ ܠܗ̇ܝ ܕܟܠܡܕܡ ܛܒ ܫܦܝܪ : ܘܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܥܒ̣ܕ ܗܠܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܨܘܡܐ ܠܐ ܫܩܠ . ܐܠܐ XXܡܛܠ ܛܡܐܘܬܐ ܪܚܝܩ ܡܢ
SynWestSyr . ܘܟܕ ܒܥܡܠܐ ܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܢܬܩܒܠ 0 ܘܢܫܬܘܬܦ . ܘܐܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܢܬܩܒܠ . ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܫ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡܗܝܡܢܐ ܠܡܗܘܐ . ܢܦܘܫ ܡܢ