simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul - . ⁹ܒܘܟܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܐܩܝܡ ܗܠܝܢ ܡܫܪܪ ܢܗܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܢ
SevAnt:LuqJul . - . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܪܦܝܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܕܢܚܐ ܗܫܐ ܕܗܝܕܝܢ ܢܚ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܦܢܐ . ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܕܐܓܪܬܐ X X X ܕܠܘܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܡܠܠ
SevAnt:LuqJul . - . ܐܬܒܩܐ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܟܠܗ̇ ܩܐܒܘܬܐX ܩܪܝܡܐ X X ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ . ܗܝ ܕܡܢܗ ܕܚܕܝܘܬܗ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul . - . ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ XXܩ X ܗܠܝܢ ܩܝܡܬܐ ܐܟ̣ܠ ܘܐܫܬܝ . ܐܦ ܠܐ ܡܟܝܠ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘܐ ¹ܦܓܪܐ ܥܠ
SevAnt:LuqJul . - . ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܡܚܘܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ Xܠܬܐ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܗܠܝܢ Xܬܩܢ ܗ̣ܘܐ . ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܫܘܕܥ ܟܕ ܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . - . . ⁷ܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܪܐܥܒܕܝܘܗܝ ܫܡܠܝܬ . ܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܒܐܪܥܐ . ⁸ܟܕ ܫܡܠܝܬ ܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܕܐܥܒܕܝܘܗܝ ܡܠܦ
SevAnt:LuqJul . - . ¹⁷ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܡܫܡܠܝܐ ܒܫܘܡܠܝܐ ܗܠܝܢ XXXX X ܒܒܢܬ̈ X ¹ܩܠܐ̈ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . . - . ܚ̇ܐܫ ܘܠܐ ܚ̇ܐܫ XXXX³ ܚܪܬܐ ܘܒܐܚܪܬܐ . ܚ̇ܐܫ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܩܡ ܚܘܝ- . - . ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܣܘܟܠܐܐܡܪ̈
SevAnt:LuqJul . . ¹¹ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܐܠܗܐ ܐ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܗܠܝܢ ܡܙܕܝܢ ܗ̣ܘܐ . ܒܥܒܕܐ̈ ܒܡܠܐ̈ ܡܝܬܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܣܝܡܐ
SevAnt:LuqJul . . ܚܒܠܐ ܓܝܪ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ . ܐܝܟܢXܐ ܕܐܦ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ
SevAnt:LuqJul . . ܟܕ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܗ . ܘܒܪܐ ܗ̣ܘX ܫܪܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟ̇ܬܒ
SevAnt:LuqJul . . ܡܬܢܝܝܢܘܬܐX . --⁴ܡܬܒܣܪܢܘܬܗX . --³ܕܐܡܪܢ ܗܠܝܢ ⁸ܕܢܬܬ ܐܠܘ ܠܐܐܫܬܓܫ ܘܐܬܟܡܕ̇ ܠܐ ܡܬܘܡ ܗ̇ܘܐ ܗ̣ܘܐ ܠܒܪ
SevAnt:LuqJul . X XXX 1 ܝXܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܣܒ̇ܠ ܠܗܘܢ ܡܬܐܡܪ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ⁴[ܥܒ̇ܕ ܠܗܘܢ . ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܒܣܪܐ ܣܒ̇ܠ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul . X ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܚܝܘܗܝXXẌ XX ܗܠܝܢ ܗ̣ܘܐ ܡܓܕܦܢܐ ܘܡܨܥܪܢܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܓܒܐ ³ܐܬܚܦܝ
SevAnt:LuqJul . ¹0ܡܛܠ ¹¹ܗܟܝܠ . ܚܬܝܬܐܝܬ ܢܬܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܙܥܘܪܐ X . XXX X0 ܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܒܬ
SevAnt:LuqJul . ¹²ܗ̇ ܕܒܟܠܗܝܢ ܐܫܬܘܬܦ ܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܘܐܫܬܘܬܦ ܗܠܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ : ܕܦܘܫܩܐ ܀ ܕܛܘܒܐ̈ ܓܠܝܐܝܬ ܩܥ̇ܐ
SevAnt:LuqJul . ¹¹ܐܠܐ ܟܕ ܥ̇ܐܠ ܒܬܪܥܐ̈ ܐܚܝܕܐ̈ ܘܡܬܓܫܫ ܗܘܐ ¹²ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܐܢܫ . ¹0ܕܐܢܬ ܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܣܡܬ ܐܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ .
SevAnt:LuqJul . ¹¹ܠܘ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܟܝܢܝܐ ܗܠܝܢ ⁹ ܫܡܗܗ̇ ܀ ܟܕ : ܟܬܒ : ܠܐܩܩ : ܐܦܣܩܦܐ ܕܡܐܠܝܛܢܐ : ¹0
SevAnt:LuqJul . ¹¹ܡܕܝܢ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠ ܐܬܚܘܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ . ¹0ܥܠ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ . ܐ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܡܪܬ
SevAnt:LuqJul . ¹⁴ܟܕ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ . ܣܟ ܠܐ ܟܬܪ ܗܠܝܢ : ܒܚܝܪܐ : ܩܘܪܝܠܣ : ܕܒܗ : . : ܒܗ : ܒܟܬܒܐ : ܟܬ̣ܒ :