simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm 0ܝ · X0ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܚܪܝܦܢ̈ ] · · · · · · [ܐܦ ܓܝܪ ܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܐ ܫܗ̣ܪܬ ܗܠܝܢ ܐܘ̣ܠܕܬ ܠܝ ܂ ܐܘ ܒܗܒܗ 1ܒܥܕܢܐ ܐܦ̣ܩܬ
SevAnt:LuqGramm 0ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܘܠܐ ܕܥܟ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܇ ܚܕ ܗܠܝܢ ܟܕܘ ܐܬܒ̇ܛܠ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܬܒܠܒ̣ܠܘ
SevAnt:LuqGramm 1ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘ̇ܝܢ ܠܘ ܡܢ ܚܡܪܐ ܒܠܚܘܕ ܃ ܗܠܝܢ ܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܥܠ ܕܡܥܐ̈ ܘܥܠ ܐܘܠܝܬ̈ ܐ ܇ ܗܟܢܐ ܬܡܝܗܐ ܂ ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm 1ܕXܟܠܩܕܘܢܐ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܟܬ̣ܒܘ ܂ ܠܐ ܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܆ ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܡܫܪܪܐܝܬ ܡ̇ܩܒܠ ܀ ܡܢ ܗܠܝܢ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ
SevAnt:LuqGramm 2ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܬܥܬܕ ܡܢܟ ܃ ܘܐܫܬܪܝ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܩܢܘܝXܐ ·ܝܢ ܝXܫܘ ܂ ܥܢܐ ܕܚܕ ܦܪXܘܦܐ ܂ 1 ܡܛܠ ܗܟܝܠ
SevAnt:LuqGramm X ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܠܦܘܬ ܚܝܠܐ ܗܟܝܠ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܇ ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܐ ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ ܚܕ ܒܪܐ ܘܗ̣̇ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܕܢܬܢܣܒܢ̈ ܙܕܩ
SevAnt:LuqGramm X ܙ ܝX ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܒܠܒܠܬܐ ܡܘܕܝܢ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܒܗ̇ܬ ܗܠܝܢ Xܘܣܝܐ ܕܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܕ ܠܗ ܀ ܘܟXܝ̇ XX ܂ ܘܟܕ ܠܘܩܒܠ
SevAnt:LuqGramm X0ܕܡܣܪܩܘܬܐ ܢܫܬܘܕܥ ܡܟܝܠ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ · ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܒܪܘܚܐ ܆ ܘܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܦܫܩܘܗܝ ܂ ܒܐܝܠܝܢ ܓܝܪ
SevAnt:LuqGramm XX ܢܫܬܘܕܥܘܝܗܝ ܐܪܝܢܘ̈ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܕܙܕܩ̇ ܕܢܬܩܪܒܢ̈ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܂ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm XܒܣܘܢܩܢܝXܝܢ ܐܝXܝXܘ̇ܢ ܂ ܡXܝܢ ܐܦܢ̇ ܚ̇ܝܐ ܐܝܬ ܘX ܗܠܝܢ ܒܥܘXܐ ܇ Xܝܡ ܐܠXܐ ܘXܒܐ ܝXܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܐ̇ܠܝܢ ܠX ܇
SevAnt:LuqGramm Xܒܥܬܝܩܬܐ ܐܢ ܐܢܫ ܡ̇ܓܒܐ ܆ ܕܠܐ ܫ̇ܘ̈ ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܠܫܘܠܛܢܗ ܗܠܝܢ ܕܕܡ̇ܐ ܠܟ ܒܐܠܗܐ̈ ܡܪܝܐ ܆ ܘܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm Xܙܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܒܐܘܣܝܐ XX ܕܝܠܝ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܂ ܗܢܘ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܗܘ ܆ ܐ ܟ ܂ X X X · ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm Xܚܪܢܐ̈ ܘܡܝܩܢܐ ܩܢܘܡܗ ܃ ܐܝܬ ܠܗ ܘܗܝ̇ ܕܡ ܢ ܐܘܣܝܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐ ܝܠܝܕܘܬ ܐ ܕܝܠܗ ܇ ܂ X ܝ̇ X Xܝ ܘܡܦܪܫܐ ܠܗ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm Xܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܟܡܠܐܘܢܛܝܣẌ ܗܠܝܢ ܕܬܪ-ܝܨܬܐ ܡܬܪܥܝܢ ܡܬܩܪܒ ܠܗ̇ ܕܚ̇ܩ̇ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܠܚܡ ܠܗ̇
SevAnt:LuqGramm Xܡ̇ܪ ܂ XܝX ܂ ܐܠܐ ܐܦܢ XܝܬXܗܝ ܐܚܪܢ̣ܝ ܒܟܝ̇ܢ̣ܗ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܕܐܢܪܐܐ ܗ̇ܘ ܢܕܝܕܐ ܇ ܟܕ ܟܬ̇ܒ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܚܪܡܐ ܕܬܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm Xܦܘܡܐ ܡ̇ܢ ܡܝ̇ܬܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܨܕܘܐ ܇ ܕXܣܬܒܪ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒܘ ܀ ܐܘ ܗܠܝܢ ܠܘ ܡܠܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇
SevAnt:LuqGramm Xܦܣܩܐܝܬ ܡ̇ܒܕܪ ܐܢܬ ܂ ܐ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܘܬ ܐܢܬ ܠܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡ̇Xܓܫ ܐܢܬ ܪܐܦ ܡܢXܝܢ ܕܒܢܬ ܩܠܐ̈ ܡܬܟܣܣ ܐܢܬ ܇
SevAnt:LuqGramm Xܬܟܬܒ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܝ ܠܐ ܬܒܥܐ ܗܟܝܠ ܒܕܡܘܬ ܗܠܝܢ ܡܟܣܢ̈ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܡܕܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܐܟܘܬܟ̇ ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm · XXܝXܘܣ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܠܦ ܢܗܝܪܐܝܬ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ X0ܫܘܚܠܦܐ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܃ ܘܒܗܕܐ ܠܦܫܝܛܐ̈ ܡܕܢܢ̇ܠ ܐܢܬ ܇ ܘܡܛܠ ܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
SevAnt:LuqGramm · ܕ̣ܐ̣ܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܙܢܐ ܝX ܗܠܝܢ ܘܠܦܕܬ ܐ ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܐܣܟܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܒܘܫܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܃