simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ( X ܕܥܬܝܕ̈ ܢ ܘܡܣܬܟܝܢ ܠܟܠܢ . ܕܡ̇ܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܟܕ X ܗܠܝܢ ܐܬܝܗܒ ܆ ܡܛܠ ܘܝ . ܗܠܝܢ̣ ܕܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܐܬܕܒܪܘ . )
SevAnt:Epist . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܛܒ ܡ-ܝܬܪܐܝܬ ܐܡܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܘܕܪܘܝܘܬܐ ¹ܐܝܬܘܘܝ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ̣ ܡܢ
SevAnt:Epist . ܐܡ̣ܪ . XX X ܗܝܕܢ ܓܝܪ ܟܠܗ ܟܝܢܐ X ܕܡܝܐ̈ ܕܒܡܨܪܝܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܡܝܠܐ ܠܗ
SevAnt:Epist . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܀ ܫܠܡܝܢ ܝܢܢ ܆ ܠܘ ܠܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܒܦܬܝܬܐ̈ ܠܗ ܠܐܘܣܒܝܣ : ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܣܝܡ ܒܟܬܝܒܬܢ̈
SevAnt:Epist . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܙܢܝܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܪܘܫܛ ܗܘܐ . ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ
SevAnt:Epist . ܕܛܒ ܫܒܝܚܬܐ ܡܕܡ ܐܡ̇ܪ ܕܗ̇ܘܝܐ ܩܝܡܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܘܠܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ . ܘܠܒܪܬܗ ܕܝܘܐܪܫ . ܘܡܢܐ ܐܚܪܢܐ ܥܡ
SevAnt:Epist . ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ . ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܦܘܫܩܗ ܕܫܘܐܠܐ . ܐܠܐ ܡܦܝܣܝܢ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣ̣ܡ ܥܠܝܗܘ̈ ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܢ̣
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܕܐ ܐܢܝܢ ܆ X ܐܬܚ̇ܦܛ ܐܠܨܐܝܬ ܕܢܚܘܐ ܗܠܝܢ ܪܚ̇ܡܬ ܐܠܗܐ ܇ ܕܫܐܠ̣ܬ ܕܢܬܚܘܝܢ ܠܗ̇ X ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:Epist . ܘܐܢ ܩܝܡܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܣܬܟܝܐ ܠܟܠܢܫ ܆ ܐܠܐ XXXXXX ܥܡܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘ ܗ̇ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ X ܗܘܘ
SevAnt:Epist . ܘܐܦ ܠܐ ܕܒܡܐܟܠܬܐ̈ ܡܬܬܪܣܐ . ܐܠܨ ܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܆ ܡܩܒܠܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܬܘܒX ܕܟܦܢܐ ܇ ܐܘ ܪܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܕܐܝܟ
SevAnt:Epist . ܘܡܢܘ ܢܗܘܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܠܐ̣ ܢܡܘܣ . ܘܡܢܘ ܕܡܪܝܪ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩ̣ܪܒ ܘܒܠܘܟܝܬܐ ܕܦܢܗ ܬ̣ܪܥ ܆ ܘܡܢܐ ܠܡ ܢܗܘܐ ܕܪܫܝܥ ܡܢ
SevAnt:Epist . ܚܙܝܢܢ ܓܝܪ ܙܒܢܢܣܓܝܐܢ̈̈ X X ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܫܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܟܐܒܐ ܟܪܝܗܝܢ . ܐܝ̇ܟܢܐ . ܐܡܪܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܟ
SevAnt:Epist . ܛܢܦܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܗ̣ܘ ܨܠܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬ . ܐ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܆ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ̣ ܢܣܝܡ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt:Epist . ܝܕܥܝܢܢ ܓܝܪ ܐܡܝܪܐ ܠܡܪܢ ܗ̇ܝ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܥܙܝܙܝܢ ܡܢ ܕܚܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:Epist . ܝܢܝܢ ܕܝܢ ܣܟܘܠܬܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܕܗܠܝܢ ܐܘ ܐܢܬܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܒܒܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܒܗ ܡܬܚ̣ܙܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ̣ ܡܢ
SevAnt:Epist . ܝܢܢ ܕܝܢ ܣܘܓܐܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܒܐܓܪܬܢ ܗܕܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܦܘܫܩܐ . ܕܗܝܝܢ ܆ ܡܫܟܚܬ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܡܟܬܒܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈
SevAnt:Epist . ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܕܠܟܝܢܐ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܣܒܘܠ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܫܪܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܢ̇ܦܩ ܆ ܡܝܬܐ ܒܬܪܗ̣
SevAnt:Epist . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܩܨܘܡܐ̈ ܐܡܪܘ : ܐܬܛܩܝܣܘ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ : ܛܒ ܝܕܝܥܐ ܆ ܕܐܝܕܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕ ܓܫܦܬ ܒܡܕܝܢܬܐ̈
SevAnt:Epist . ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܕܬܘܒ ܡܬܝܠܕ ܐܢܐ . ܘܬܘܒ̣ ܝܕ̇ܥ ܩܝܡܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܥܪܗ̇ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܡܫܟܝ ܗܢܐ ܕܣ̣ܒܠ
SevAnt:Epist . ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܕܐܟܬܒ : ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܝܢ ܕܬܘܒ ܢ̣ܩܘܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܆ ܗ̇ܘ ܣܝ̣ܡܐ ܠܢ ܠܦܘܫܩܐ ܐܡܝܪܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܣܒ̣ܠ