simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܦܢ ܥ̇ܒܪ ܦܘܩܕܢܟܘܢ ܗܢܐ ܠܡܫܘܚܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܗ̇ ܐܬܕܪܫ ܘܢܬܚܝܨ ܪܘܟܒܐ ܕܡܠܝ̈ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܢܚܙܐ ܕܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ . ܥܠܢܢ ܗܟܝܠX ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܡܨܪܝܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܐܫܬܡܫ ܇ ܐܝܬܝܗܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܛ̣ܐ ܗܘܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܦܘܪܫܢܗ Xܢܕܡܢܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ܒܝܕ ܙܘܗܪܐ̈ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [XX]ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܪܬܟܝܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܦܪܘܩܢ ܗܠܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢ ܇ ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܐܪܙܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . Xܝ [X]ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܠܐ ܚܛܝܘܬܐ ܥܡ ܥܩܘܪܝܐ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܠܡܩ̇ܒܠܘ ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܐܝܟ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܥܘܡܪܐ ܕܒܗ ܥܬܝܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܨܐ ܆ ܐ̇ܝܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ¹ܬܚܫܘܠ ܡܚܫܒܬܐ ܥܠ ܕܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܘܐܝܟܐX⁰ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܒܘܚܪܢܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܕܐܠܗܐ : ܗܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܗ̇ܝ ܥܙܝܙܘܬ ܬܒܥܬܐ ܇ ܕܡܛܝܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܐܠܗܘܘܢ ܆ ²ܠܐ ܦ-ܪܝܫܝܢ ܒܡܕܡ ܗܠܝܢ ܘܕܠܡܢ̣ܘ ܝX XX ܦܪܫܝܢ ܠܗ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܨܝܡܝܢ ܠܗ . ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܐܝܟ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ : ܫܦܝܪ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܘܠܩܪܝܒܐ̈ : ܒܚܕܐ ܪܘܚ ܠܘܬ ܐܒܐ . XXX ³⁰ܕܒܕܓܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܟܕ ܛܒ ܢ̇ܐܕ ܡܢ ܫܟܝܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ . ܡܠܦܝܢ ܓܝܪ ܘܠܐ ܥܒܕܝܢ . ܘܡ̣ܟܐ ܡܚܘܐ ܒܝܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts XXܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܢܒܝܐ̈ ܒܙܒܢ ܙܒܢ : ܠܦܘܬ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܥܐܝܬ ܐ̇ܫܕ ܗܘܐ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ³[ . . . . ]ܥܠ ⁴ܕܝܠܢ ܢܫܘܕܥXܢ ܗܘܐ ܇ ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗܟܘܬ ܥܬܝܕܝܢ ܙܕܝܩܐ ܠܡܐܪܥܗ ܒܐܐܪ ܇ ܘܒܝܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܠܐX ܣܥܝܪ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܕܒܚܒܪܗ : ܚܢܢ ܠܡ ܓܝܪ ܙܕܩܐܝܬ ܡܛܠ ܒܝܫܬܢ̈ ܣܒܠܝܢܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܘܐܟܚܕܐ ܡܣܬܟܠ ܘܐܦ ܕܫܩܠܬ ܫܘܠܡܐ ܦܐܝܐ Xܢܒܝܘܬܗ ܗܠܝܢ ܆ ܢ̣ܩܪܐ ܒܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܡܟܬܒܢ̈ ܠܗ ܠܝܘܣܝܦܘܣ ܥܠ ܫܪܒܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܙܕܩܐܝܬ ܘܐܦ ܠܡ̇ܠܟܢ ܫܡܝܢܐ : ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܕܦܢ̣ܐ ܗܠܝܢ ܡܪܟܒܬܐ̈ ܇ ܘܠܡܙܝܚܘܬܗܘܢ ܒܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܢ̣ܩܢܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܪܟܐ ܥܠ ܗܘܘ ²ܐܝܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܘܡܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܇ ܟܡܐ ܕܡܟܢ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܕܢܥ̇ܙܐX ܒܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܡܫ̇ܐ̣ܠX ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܢܐܠܦ : ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬ ܡܪܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ : ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܬܥܒܕܢ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܐ ܘܡܢܘܚ ܇ ܥܡ ܫܪܟܐ ܆ ܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܬܢܘܪܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܬ̇ܐܢ ܘܠܡܦܝܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܥ̇ܒܪ ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܕܐܝܟ ܫܒ̇ܠܐ ܡܕܡ ܘܗܕܝܝܐܐ¹ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܓܝܪ ܘܐܘܬܒܢ ܥܡܢ ⁵ ܒܝܫܘܥܡܫܝܚܐ ܒܫܡܝܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬܗܘܢ ܕܠܓܘܫܡܗ ܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܥܒ̣ܕ : ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܇ ܕܢܫܒܘܩ ܗܘܐ ܡܐܢܐ̈