simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist 1 ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܕܡܛܠ ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܫܬܕܝ ܦܠܘܝܢܘܣ ܗܠܝܢ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܕܡܢܣ ܝܝ ܕܐܢܛܝܘܟ ܂ ܘܐܬܒܚܢܘ ܦܦܪܓܡܢܐ
Ps-Zach:EccHist 1ܕܡܛܠܬܗ ܘܩܒܠ 2ܥܢܝܢܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܗܠܝܢ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܬܡܢ ܇ ܟܕ ܡܦܝܣ ܕܢܬܒܚܢܢ ܒܣܘܢܗܕܣ ܐܚܪܬ ܐ
Ps-Zach:EccHist 1ܕܫܒܩ ܐܢܐ ܕܐܟܬܘܒ ܐܢܝܢ̈ ܗܪܟܐ ܂ ܡܛܘܠ ܂ X Xܝܝ ܗܠܝܢ ܘܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܘܝ ܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist 1ܟܕ ܡܣܟܠ ܐܢܬ ܠܝ ܬܦܝܣܢܝ ܂ ܣܝܠܒܣܛܪܣ ܐܡܪ ܂ ܝܗܘܕܐܝܬ ܗܠܝܢ ܪܡ ܡܢ ܗܢܐ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܘܒܒ ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist 5ܕܒܗܢܘܛܝܩܘܢܝ ܂ ܕܗܘܐ ܝ ܒܡܠܟܗ ܕܐܩܩ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܐܫܬܕܪ ܗܠܝܢ ܦܪܛܘܪܝܢܘ ܬܡܢ ܂ ܐܝܠܝܢ ܝܝ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܘܕܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ̣
Ps-Zach:EccHist X 1ܕܫܕܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ 15ܓܘܕܦܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܡܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ 12 ܐܬܩܝܡ ܂ ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܬܐܕܪܝܛܐ 3 ܂ X X X ܘܗܝܒܐ ܂
Ps-Zach:EccHist Xܝ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܀ ܘܐܣܬܪܗܒ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܢܡܠܠ ܬܘܒ ܠܐܣܝܬ̣ ܥܠ ܕܫܒܗܪܢܐܝܬ ܒܓܘܡܕܐ ܐܓܝܒܬܗ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܀ ܗܢܕܘ ܒܪܝܬܐ ܡܐܬܝܢ̈ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܕ̈ ܢܢ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܓܐܪܕܘܣ ܐܬܪܐ̣ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܡܕܝܢܢ̈ ܀ ܝ ܫܠܡܘ ܥܡܡܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܀ ܘܕܫܪܟܐ ܬܘܒ ܕܐܓܪܬܐ X ܀ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܚܝ̈ ܒܡܪܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܣܩܘܢܕܝܢܐ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕ·ܣܩܪܣ ܡܘܕܝܢܐ ܥܠ ܕܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܀ ܝ ܪܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܪܒܐ ܕܬܫܥܐ ܡܠܦ ܥܠ ܩܪܒܐ ܕܗܘܐ ܗܠܝܢ ܘܐܫܬܐ ܂ ܟܕ ܡܡܠܟ ܂ ܗܐ ܪܫܝܡܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ ܂ 5ܘܐܝܬ ܐܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܀ ܝܝ XܝܫX XXܠXܝX ܕܡ̇ܠܦ ܆ ܥܠ ܕܝܣܝܣ ܕܐܦܣܩܦܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܘܠܣܘܢܗܕܣ ܂ ܘܫܕܪܘ ܕ ܣܝܣ ܠܒܣܝܠܣܩܣ ܘܠܡܪܩܣ̣ ܕܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܂ 1 ܕܪܗܘܡܐ ܂ ܗܘܪܡܙܕܐ ܂ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܛܝܡܬܐܣ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪ ܚܬܗ ܀ ܐܝܬ ܐܢܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܘܣܛܝܢܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܂ 2ܒܪܗܘܡܐ ܒܬܪ ܩܠܣܛܝܢܣ̣ ܗܘܐ ܝܝ ܠܐܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬ ܬܐܕܣܝܣ ܢܩܦܐ ܠܡܠܬܢ 1ܠܡܬܢܝܘ ܂ 2ܐܝܬ ܐܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ X ܙ XX ܕܩܡܘ ܒܪܝܫܗܘܢ ܟܕ ܡܬܥܕܪܝܢ ܡܢ ܪܕܝܐ̈ ܘܡܗ·ܡܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܝܘܢܝܐ ܘܓܪܡܛܝܩܣX ܘܣܪܓܝܣ ܚܦܝܛܐ ܣܥܘܪܗܘܢ ܆
Ps-Zach:EccHist ܂ X ܝ ܥܡ ܐܓܪܬܐ̈ ܀ 12ܪܝܫܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܡܚܘܐ ܕܐܝܠܝܢ ܝ ܝ̤ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܩܕܡ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܥܒܕܝ̈ ܕܘܟܬܗ ܕܫܕܪ ܡܛܘܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܟܚܐ ܬܒܥܬܐ̈ ܝ ܇ ܕܠܗ ܡ̇ܢ ܕܠܝܠܢ ܂ ܩܝܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܘܒܗܕܐ ܡܚܘܐ ܚܝܠܗ ܂ ܡܪܕܘܬܟܘܢ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܒܝܬܪ ܘܝܘܢܢ ܪܒܢܐ̈ ܂ ܓܕܠܝܐ ܘܐܘܢܢ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܕܘܝܩ ܗܠܝܢ ܂ ܕܫܠܝܛܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ̈ ܬܪܥܣܪ̈ ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܝ ܓܪܡܬ ܕܬܗܘܐ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܂ ܐܬܥܨܝ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܥܕܪܢܘܬ ܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܕܦܠܛܝܢ ܕܘܥܘܗܝ̈ ܂ ܘܝܠܦ ܡܠܟܐ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ 7ܐܡ̣ܪ ܂ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܐ ܡܛܠܬܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܠܢ ܒܦܘܪܩܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܒܢ ܂ ܐܠܐ̣ ܠܝܬ ܐܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܠܐ ܙܠ ܐܘܩܕܝܗܝ ܠܗܢܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ̣ ܡܬܕܪܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܂ ܂ · ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܢ ܠܟ