simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons . Xܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܬܚܝܬ ⁶ ܚܪܡܐ ܣܝ̇ܡܐ ܠܗ ܀ ܝܗ : ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ⁵ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܬܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ
Ps-MaruMayph:Canons . Xܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܣܝ̇ܡܐ ܠܗ X ܀ ܠܗ : ܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܗܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܫܬܒܩ ܠܗܘܢ . 20 ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ
Ps-MaruMayph:Canons . ²ܝܕܥܢܐ X ܓܝܪ ܕܐܢܬܘܢ ܡܦܣܝܬܘܢX ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐXܘ ܚܦܝܛܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܝܬܪܐ ܐܝܣܚܩܘܢܝ ܡܛܠܬܟܘܢ ܟܬܒܢܢ
Ps-MaruMayph:Canons . ܐܠܐ ܗܫܐ Xܠܗܠܝܢ ܠܘ X ܙܒܢܐ ܗܘXX ܕܢܟܬܘܒ ܠܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܡܬܩܪܝܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܡܒܥܢܝܗܝܢXẌ ܕܗܪܣܝܣ̈
Ps-MaruMayph:Canons . ܐܠܐ ܚܕܘ X⁶ܥܒܘܕܐ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ ܒܛܝܒܘܬܗ . 20 ܘܗܘܝܘ ܗܠܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ ܘܡܢܗܘܢ ܒܝܫܐ̈ . ܘܚܘܝܘ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܠܝܬ
Ps-MaruMayph:Canons . ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܣܝ̇ܡܐ ܠܗ ܀ ܘ : ܥܠ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܒܪܫܗ ܕܩܢܘܢܐ . ܡ̣ܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܢܗܘܐ ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ
Ps-MaruMayph:Canons . ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܣܝ̇ܡܐ ܠܗ ܀ --Xܥܘܢܐ X X ܗܠܝܢ ܒܙܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ
Ps-MaruMayph:Canons . ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܣܝ̇ܡܐ X ܠܗ ܀ ⁵ ܟܐ : ܥܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗܠܝܢ . ܘܠܚܢܦܘܬܐ ܘܠܝܗܘܕܝܘܬܐ ܢܬܩܪܒܢ̈ . ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ
Ps-MaruMayph:Canons 5ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܪܚܡܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܥܘܟܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܗܠܝܢ ܘܒܣܝܡܘܬܐ . ܕܗܝ ܗܝ ܫܘܒܗܪܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ . ܘܚܠܦ
Ps-MaruMayph:Canons : ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܣܝ̇ܡܐ ܠܗ ܀ ܝܒ : ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܠܢ ܣܘܢXܕܘܣ ܢܒܝܝܢܐ ܢܚܝܢ ܚܪX ܣܝX ܠX ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ
Ps-MaruMayph:Canons X ܢܫܬܩܠܢ̈ ܘܢܟܬܪܘܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ X ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܫܩ̇ܠܝܢ ²ܩܘܪܒܢܐ . ¹³ Xܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ
Ps-MaruMayph:Canons XX X ܕܝܬܝܪܢXẌ ܘܢܡܠܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ²⁵ܕܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ⁹ܕܝܬܝܪ ܒܗܝܢ XX ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ X ܕܚܣܝܪ ܒܗܝܢ XX ܢܣܒ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons XX ܡܚܝܢܝܢ ܐܢܘܢ ܠܚܕܕܐẌ ⁶ܒܝܕ ⁶⁵ܡܛܠ ܕܚܪܝܢܐ ܒܝܘܢܝܐ ܗܠܝܢ ⁶ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܬ X ⁶ܗܪܣܝܘẌ ܠܗܪܛܝܩܐ̈ . ܫܡܗܐ̈ ܕܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons XX ܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܟܝܢܐ ܘܚܕ ܕܣܘܥܪܢܐ . ܗܠܝܢ ܝܫܘܥ 5ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܚܕ ܩܪܘ ܒܡܠܦܢܘܬܗܘܢ .
Ps-MaruMayph:Canons Xܡ . ̇ܪܝܢ ܕܒܪܐ ܠܘ ܒܪ ܟܝܢܐ ܗܘ ܕܐܒܐ . --XXܕܝܢ XX ܗܠܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܢ ܒܘܠܒܠܐ ܥܠ ܟܝܢܐ̈ . ܘܐܚܪܢܐ ܠܘܩܒܠ
Ps-MaruMayph:Canons ܀ ܢܢ : ܡܛܠ ܪܒܝܬܐ . ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ X . X 5ܘܥܠ ܕܝܪܐ X ܢܐܨܦܘܢ ⁹ܟܠܢܫ ܒܕܘܟܬܗ . X ܕܠܐ ܚܪܡܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܆ Xܡܛܠ ܕܫܡܫܐ̈ ܒܝܘܢܝܐ ⁹ܡܬܩܪܝܢ X⁰ܕܝܩܘܢ . ܘܬܫܡܫܬܐ ܗܠܝܢ ⁸ ܐܠܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘ . ܠܚܡܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܫܡܗܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܫܟܚܘXX ܦܬܓܡܐ̈ ܒܟܬܒܐXX ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ X ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܗܢܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܪܗܘܡܐ ܗܢܐ ܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܆ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܬܚܝܬ 20 ܚܪܡܐ ܣܝ̇ܡܐ ܠܗ ܀ ܗܠܝܢ ܢܛܪ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ²³ܕܪܗܘܡܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ