simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit - ·ܘܝXܐ ܂ XܘX X ܂ ܕܝXܢܠXܝ ܂ XXX X ܂ ܝXܫܪܪܝܢ ܂ ܘX ܡܬܬܚܕ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܝܫܝܢ ܒܚܝܐ̈ ܘܡܕܪܟܐ ܠܗܘܢ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit 2ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܪܡܙܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕܐܘܪܝܬܐ ܂ ܝ ܂ ܥܘܢܝܬܐ̈ 1ܕܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit X ܕܠܐ ܚܫܚܢ̈ ܠܢ ܂ ܟܕ ܡܬܦܩܕܢ̈ ܆ ܠܐ ܐܢ ܦܩܝܕܝܢܢ ܕܠܐ ܢܓܘܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܗܢܐ ܂ ܘܠܐ ܬܓܘܪܘܢ ܘܠܐ ܬܓܢܒܘܢ ܘܕܫܪܟܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit XX ܕܡܬܢܒܝܢ̈ ܂ ܐܠܝܫܒܥ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܚܢܐ ܒܢܒܝܘܬܐ ܃ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܕܢܫܐ̈ ܆ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܕܡܫܦܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܂ ܘܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܀ ܙ ܀ ܐܦ ܓܝܪ ܠܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܘܗܕܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܚܘܕܪܐ ܕܫܢܬܐ ܃ ܕܡܪܙܙ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܃ ܘܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܝܟ ܂ - ܐܢܫܐ̈ ܕܒܐܒܝܠܘܬܐ ܒܥ̣ܘ ܕܚܘܢ ܘܠܐܠܗܐ ܢܪܥܘܢ· ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܒܥܘܡܪܐ̈ ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܠ̇ܡܝܢ ܠܚܕ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܝܟ ܪܒܝܬܐ ܕܐܬܗܝܡܢ ܚܠܦ ܡܪܥܝܬܐ ܃ ܡܬܛܦܝܣ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥ̣ܨܒ ܟܐܒܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܢܐ ܕܝܢ ܘܟܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܠܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕX ܐܢܫ ܂ ܠܝܬ ܕܡܠܠ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܪܛܝܒܘܬܐ ܘܚܡܝܡܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܒܩܐ̈ ܝܢ ܘܬܘܠܥܐ̈ ܘܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܫܡܝܐ ܢܥܘܠ ܂ ܗܟܢ ܡܬܚܙܝܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ܪܫ̣ܡ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܃ ܘܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܩܘܛܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܕܟܪ ܚܝܐ̈ ܕܐܕܪܟ ܢܘܚܡܐ ܆ ܗܢ̇ܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܚܝܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܗܠܝܢ ܠܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܗܐ ܥܠ ܕܒܪܐ ܡܠܝܠܐ ܦܩܕܗ ܕܢܫܡܫ ܠܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ ܘܕܠܐ ܗܠܝܢ ܡܕܒܪܝܢ ܂ ܘܪܢܘ ܕܕܡ ܕܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܣܥ̣ܪ ܒܪܘܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܡ̣ܢ ܟܬܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܪܬܐ ܗܘ̣ܐ ܠܥܡܐ ܂ ܒܒܢ ܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܬܪܝܢ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ܂ ܝ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܣܬܬܪ ܡ̣ܢ ܩܛܠܐ ܂ ܘܐܦ ܢܓܪܘܬܐ ܝܠܦ ܂ ܘܟܕ ܡܟܪܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܐ̈ ܓܝܘܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܝ̈ ܒܓܢܣܐ ܘܫܝܛܐ̈ ܂ ܥܡ̣ܪ ܡܨܥܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܢܝܚ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܛܟܣ ܠܗ̇ ܒܓܘ ܥܕܬ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܓܙܘܪܬܐ ܘܕܒܚܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܓܘܫܐ̈ ܃ ܘܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܝܕܝܢ ܥܛ ܂ ܦ ܠܡܬܢܐ ܣܝܡܝܕܐ ܥܬܝܩܐ ܂ ܕܒܣܝܡܝܕܐ ܡܚܘܐ ܃ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦ̇ܩ ܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܣܪܚ ܂ ܘܒܬܪ ܕܡܣܪܚ ܒܝܕ ܫܘܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܩܠܗ ܕܟܪܘܙܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ ܡܬܬܦܝܪܝܢ ܗܠܝܢ ܒܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܡܗܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܗ ܂ ܐܟܡ̇ܢ ܝ ܕܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܣ̇ܥܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܕܥܠ ܒܝܡ ܆ ܡܝܟܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܝܬ̇ܒ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܐܡ̣ܪ ܕܣ̇ܠܩ ܡܫܡܫܢܐ ܃ ܘܐܦ ܣ̇ܠܩ ܐܡܘܪܐ ܘܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܬܩܕܫܐ ܗܘܬ ܥܕܬܐ ܒܚܕܒܫܒܐ ܃ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܢܛܦܣ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܡܠܐ ܒܩܘܕܫܐ ܟܠܗܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܕܒܩܢܟܐ̈ 1 ܡܫܚܠܦܝܢ ܩܕܡܝܬ ܂ ܕܝܘܚܢܢ ܒܩܕܡܐ ܗܠܝܢ ܡܛܦܣܐ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܙܘܚܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܕܡܪܢ ܡܛܦܣܝܢ ܦܬܓܡܐ̈