simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq [ܐܡܪܘ ]ܟܕ ܡܠXܐ ܘ[ܚܐܪܐ̈ ܘܐܦܣܩܦ[ܐ̈ ܚܝܪܝܢ ·ܝ ܒܗܘܢ̣ ܗܠܝܢ ܫܠ̣ܝܢ ܗܘܝܢ ܘܢܝܚ̣ܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܡܟܐ̈ [ܕܠܐ ܪܢܝ[ܐ ܂ ܘܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕ7 ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ] ܠܐܒܕܢ[ܗܘܢ ]ܝ ܗܠXܝܢX ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܝ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ 5ܗܢܐ ܂ ܂ ܝ ܣܛܢܐ [ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܐܢܐ ]ܝ ܥܒ̣ܕ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܐܫܬ]ܕܝܘ ܠܐܟܣܘܪܝܐ̣ ܂ ܘܐܬܪܡܝܘ [ܠܚܝܘܬܐ̈ ܂ ]ܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ 1 ]ܠܗ̣ ܂ ܕܢܬܟܬܫ ܂ ܥܒ̣ܕ̈ ܟ ܓܝܪ ܕܝܠܟ ܓܥܝܢ̣ ܒܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ] ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܒܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܚܘܫܒ̇ܢ ܘܡܟܝܠ ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq [ܗܘ̣ܘ ]ܒܚܝܐ̣̈ ܂ ܐܬ[ܡܠܟܘܢ ܒܝܢXܗܘܢ ܟܕ ܐ̇ܡܪܝܢ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܂ [ܘ̣ܟܕ ܝܘܡܐ ܚܕ ]ܘܬܪܝܢ̈ ܘܥܕܡܐ ܠܚܡܫܐ̈ ܃ ܗ̣ܢܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq [ܗܟܢXܐ ܥܢ̣ܝܢ [ܘܐܠܨܝܢ ܃ ܘܗܠܝܢ ]ܣܝܡܝ̈ ܕܠܩ[ܘܒܠܐ ܗܠܝܢ ܕܓܪܡܬ [ܒܝܫܬܐ ܃ ܐܦܠܐ ܠܗ]ܠܝܢ ܐܬܝ̇ܢ [ܗܘܘ ܀ ܬܘ]ܒ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq [ܡܛܠ ܕܒܬܪܥܝܬܗ 11 ]ܕܐܪܝܘܣ ܢܦܝܠܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ [ܣܓܝܐܬܐ̈ 10]ܕܥܒܕ ܒܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܒܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq [ܡܟܝܠ ܐܝܬ ]ܗܘܐ ܠܗ ܠܢܒܝܐ ܕܢܒ̣ܟܐ ܘXܢܐܡܪ ܃ ܕܘ̇ܝ ܠܝ̣ ܗܠܝܢ ܠܡܠܬܐ ܘܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܙ ܝ ܂ X ܝ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ]ܒܝܕ ܕܪܘ̇ܝܢ̣ ܂ ܘܨܢܥܬܗܘܢ̈ ܐܒ[ܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ]ܘܒܛܝܠܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܐܪܘ̈ ܐ ܂ ܘܟܠܗ̇ [ܚܟܡܬܗܘܢ̣ ܐܒܕ]ܬ ܂ ܗܟܢܐ [̣ ܗܢܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ]ܕܠܐ Xܬܡܠܠܝܢ ܚܡܫ̈ ܙܒ̣ܢܝܢ̣̈ ܂ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ [ܗܕܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܒ̣ܫܘ ܘܥXܒ̣ܪܘ ܝ̇ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗܘܘ ܂
Ps-Dion:ChronZuq X ܒܐܘܠܨܢܐ ܦܠܛܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ X ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܠܐܒܐ ܘܐܒܐ ܠܒܪܐ ܂ ܘܕܕܐ ܠܒܪ ܐܚܐ ܐܘ XܒܪX ܐܚܐ ܠܕܕܗ ܀ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq X ܕܬܡܢ ܡܬܩܪܝܢ ܛ̇ܘܠܩܝܐ̣̈ ܝ ܂ ܡܫܕܪ ܗܘ̣ܐ ܘܡܫܪܐ ܒܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܫܘܦܪܢܐܝܬ ܂ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܓܪܝܥܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq X ܘܕܟܝܐ̣̈ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܘܠܡܢܗ ܕܦܓܪܝ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܚܡܐ̣̈ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܚܒܝܒ ܗ̣ܘ ܠܝ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܕܬܡܝܡܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq XܐܫXܬܢܢX ܩܠXܝXܠ ܡܢ ܣܓXܝXܐܐ̈ ܆ ܘܡܦ̇ܩܝܢ ܗܘܘ Xܠܗ̇ ܗܠܝܢ XܪܝܥXܐ̈ ܗܠܝܢܓXܫ ܂ ܟX ܐܦ ܒXܟܠXܘܟ ܂ ܟX ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq Xܒܦܠܛܝܢ ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܛ ܒ ܪܚܝܡ ܗܘ̇ܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܣܘܓܗ ܝ ܕܥܡܐ ܫܢܝ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗ̣ ܂ ܘܝܬܝܪܐ ܬ
Ps-Dion:ChronZuq XܘX Xܢ X ܙ ·X ܂ X XX ܝXܝܒXܢܘX Xܢܥܝܠܐ X ܗܢܐ Xܝܢ Xܘ X Xܝ ܗܠܝܢ ܀ ܝXܘܪ ܂ ܣ XܝXܪ ܂ ܟܠ ܝXܐ ܕXXܒܐ XܢXܬ] X ܂ ܢܣܘ ܢ X ܚܒܪXܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq Xܘܠܟܢܐ̈ ܕܪܘܓܙܐ ܡ̣ܠܟ ܒܝܫܐ ܠܝܙܘܦܐ̣̈ ܂ ܕܠܐ ܢܩܡܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܨܝX ܐܚܪܢܐ ܣܝܡ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܡܕܝܢ ܦܩܢܝ ܝXܝܕܘܗܝ ܂ ܗ̇ܐ̇
Ps-Dion:ChronZuq XܚܣXܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܢ ܩܪܝܒܐ̣̈ ܂ ܐܝX ܗܘ̣ܐ ܠܡܚ̣ܢܐ ܟX ܗܠܝܢ ܢܣܒ ܐܢܢXXܐ̣ ܂ ܘܢXܘܩ ܗܟܘܬ ܘܢܐܢܠ ܢܫXܐ ܂ X ܐܦ X ܣܓܝ̇Xܐ
Ps-Dion:ChronZuq Xܝ ܕܡܣܟܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܓܢܘܢܐ̈ ܕܚܕܘܬܐ̈ ܇ ܘܠܢܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܢܝܓܐܝܬ ܀ ܥܠ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܘܒܬܘܠܬܐ̈ ܇
Ps-Dion:ChronZuq Xܝܢ Xܫܪܟܘ ܘܠܐ ܢܦܠ ܒܗ ܒܙܘܥܐ̣ ܂ ܣܡ ܒܗܘܢ ܐܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܒܒܢܝܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܪܡܐ̈ ܣܚܦ ܝܥܠ ܝܥܡܘܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܦ