simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܡܦܩܕ ܕܢܥܝܪ ܒܢ ܗܘ ܗܢܐ ܪܬܚܐ ܕܪܘܚܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܪܘܚ ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܠܝܠܐ̈ ܘܥܬܝܕܐ̈ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc . ܐܢ ܐܢܫ ܢܟܢܫ ܘܠܪܓܬ ܟܪܣܐ ܢܫܡܗ̇ ܒܗܘܢ ܆ ܥܕܟܝܠ ܙܥܘܪܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ . ܦܠܚܬ ܠܦܬܟܪܐ̈ . ‏ ‏ܘܪܒܘ̈ ܪܒܘܢ̈ ܫܡܗܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc . ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܡܝܬܬܘܢ ܠܟܘܢ ܠܢܡܘܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܥܐ ܚܝܠܗ̇ ܕܬܚܘܝܬܐ ܗܕܐ ܆ ܘܡܢܐ ܡܠܦ ܠܢ ܫܠܝܚܐ ܒܝܕ
PhiloxMab:Disc . ܐܦܢ ܓܝܪ ܗܝ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܆ ܥܡ ܚܪܫܐ̈ ܘܡܚܒܠܐ̈ ܆ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc . ܐܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܡܫܠܛܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܐ ܕܚܣܢܬ ܠܪܚܡܬ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫ ܆ ܘܢܚܠܘܛ ܘܢܡܠܠ ܥܡ ܟܘܠ ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܆ ܕܐܝܬܝܗܝܢ
PhiloxMab:Disc . ܒܗܘ ܥܕܢ ܓܝܪ ܣܓܝ ܠܚܡܢ̈ ܠܟ . ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܕܠܐ ܚܡܬܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܩܫܝܐ ܘܚܡܬܢܐ ܒܥܕܢܗ̇ ܕܪܓܬܐ . ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܕܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܠܝ
PhiloxMab:Disc . ܒܘܣܡܐ ܘܚܕܘܬܐ ܘܬܘܟܠܢܐ . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܦܓܥܝܢ ܒܟ ܢܝܚܐ̈ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:Disc . ܒܩܕܡܐ ܕܢܥܒܪ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܘܢܬܟܠܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܗܠܝܢ ܀ ‏ ‏ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܘܫܚܬܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ ܣܡ ܝܫܘܥ ܒܦܘܩܕܢܐ̈
PhiloxMab:Disc . ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܐܝܕܥܬܗ ܕܐܒܐ ܡܩܕܡܢ̈ ܘܡܛܝܒܢ̈ ܠܢ ܆ ܒܗܝ ܗܠܝܢ . ܘܠܘܬ ܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܠܘܬܢ ܇ ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܘܠܘܬ
PhiloxMab:Disc . ܕܟܠܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܐܣܝܪܝܢ . ܫܒܩ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܘܪܘܝܘܬܐ . ܘܡܚܘܬܐ̈ . ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܫܑܐ̈ ܣܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܚܝܝܢ̈ ܒܚܣܝܘܬܐ ܕܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܢܬܢܛܪܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܡܬܝܠܕܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ ܢܪܝܡ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܘܠܕܢ̈ ܠܗܘܢ ܠܚܫܐ̈
PhiloxMab:Disc . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܟܘܠ ܐܝܢܐ ܕܒܥܐ ܕܠܪܓܬܐ ܗܕܐ ܢܙܟܐ ܆ ܢܬܦܪܣ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܪܓܫ ܒܗ̇ ܇ ܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc . ܘܐܝܟܢܐ ܢܕܥ ܡܐ ܕܡܢܢ ܗܘ ܙܘܥܗ̇ ܕܪܓܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚ ܇ ܘܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܡܬܡܬܚ ܩܪܒܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܐ̈
PhiloxMab:Disc . ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬܐ ܠܡܦܩܬܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ . ‏ ‏31 ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܪܘܩ ܡܢ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘܝܢ̈ ܆ ܒܨܒܝܢܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܗܘ ܗܠܝܢ ܇ ܘܒܙܘܙܘܬܐ ܘܢܗܘܐ ܚܝܘܣܬܢܐ̈ ܇ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc . ܘܙܕܩ ܠܢ ܕܢܚܘܪ ܒܝܕܥܬܐ ܆ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܫܪܝܐ ܆ ܡܢ ܬܡܢ ܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܢ . ܐܘ ܡܢ ܚܙܬܐ . ܐܘ ܡܢ ܫܡܥܐ . ܘܡܢ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc . ܘܟܡܐ ܕܢܚܦܪܘܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܆ ܒܓܒܘܗܝ̈ ܕܦܓܪܐ ܚܦܪܝܢ . ܗܠܝܢ . ܕܢܦܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܘܚܢܘܬܗ̇ . ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܟܝܢܗ̇ ܡܢ
PhiloxMab:Disc . ܘܠܐ ܡܩܘܝܐ ܒܢ ܇ ܐܢ ܗܘ ܕܥܠܠܬܗ̇̈ ܢܫܬܩܠܢ̈ ܀ ‏ ‏ܪܓܬܐ ܗܠܝܢ ܪܓܬܐ ܒܛܠܐ ܘܡܘܦܝܐ ܠܗ̇ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܓܬܐ ܒܠܥܕ
PhiloxMab:Disc . ܘܠܐ ܪܡܐ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܕܐܦܪܩ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܘܐܢ ܢܫܬܐܠ ܡܢ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܗܕܐ . ܘܠܐ ܪܡܐ ܠܝ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܣܪܝܩܬܐ̈ ܓܝܪ ܚܫܝܒܢ̈ ܠܝ
PhiloxMab:Disc . ܘܠܘܩܒܠ ܛܟܣܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܡܘܫܚܬܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܣܪܝܩܐ̈ . ܘܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܆ ܘܪܚܡܬ ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ