simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn . ¹⁰ XX X¹ . ܘܥܠ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ : ܘܫ̇ܦܥܐ ܡܢ ܟܠ ܚܘܫܒܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܚܕܬܬܐ̈ ܡܬܒܣܡ ܆ ܗܐ ܠܝܬ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܘܚܕܬܢ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn . ܐܢ ܐܠܗܐ ܚܠܦܝܢ̣ ܡܢܘ ܠܩܘܒܠܢ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܥܠ ܒܪܐ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܙܕܩ̇ ܆ ܠܗܠܝܢ ܐܦ ܫܒ̣ܚ . . ܡܢܐ ¹⁰ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬ
PhiloxMab:ComProJohn . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܣܩܢ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܕܪܫܘ ܘܠܡܒܚܪ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܆ ܠܘܬ ܫܒܪܘܬܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܬܢܚܬ ܘܡܠܠ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܐܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ ܠܡܬܪܥܝܘ ܐܢܫܐܝܬ : ܘܠܡܐܡܪ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܐ ܗܠܝܢ . . . ]ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܇ ܥܡ ]ܫ[ܪܟܐ ܕܪܥܝܢܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܐܣ̇ܬܪܩ . ܕܐܬܒ̇ܣܕ̇ ܕܐܬܓܫܡ . ܕܐܬܦܓܪܢ . ܕܐܬܒܪܢܫ . ܗܠܝܢ 161 ܘܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܕ̇ ܐܝܬ ܠܡܬܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܐܬܒ̇ܣܕ̇ ܕܐܬܦܓܪܢ . ܕܐܬܓܫܡ ܆ ܕܐܬܒܪܢܫ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܬ̣ܕܢܝܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܟܬܒܐ̈ ܆ ܐܫ̣ܬܠܡ̣
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܒܢܝ̈ ܆ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܪܪܐ ܠܗ̣̇ ܕܚܠܬܐ ܗ̇ܝ ⁶ܕܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ . ⁵ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ̣
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܗܢܝܢ ܐܬܦ̣ܪܫ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ̇ ܘܠܘ ܡܢܗ ܆ ܗܠܝܢ ܐܣ̇ܬܪܩ ܇ ܥܠ ܕܒܐܢܫܝܬܐ̈ ܢܗܘܐ . Xܢ ܐܠܐ ܠܡܢܘܬܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܒܝ̣ܫܐ ܛܒܐ ܘܠܛܒܐ ܒܝ̣ܫܐ ܇ ܗܠܝܢ ܆ ܠܚܘܠܡܢܐ ܕܪܥܝܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗ̣ܘܝܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܢܟܬܘܒ ܡܛܠ ܒܛܢܐ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘܐ ܘܐܝܟܐ . ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܠܩܪܝܐ̈ ܕܡܢ ¹⁰ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ ܆ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ ܗܠܝܢ ܚܙܬܐ ܕܦܓܪܐ ܇ ܘܓ̇ܠ̣ܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗ̇ܝ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܚܪ ܘܐܡ̣ܪ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ : ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܒܝܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܦ ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ²⁵ܘܗ̣ܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ⁵ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܓܝܪ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܢܐܡܪ ܐܦ ܚܢܢ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܆ ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ . ⁴ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܥܕܐ ܠܡܐܚܕ ܘܠܡܛܪ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܐܪܙܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn . ܠܘܬ ܕܝܢ X¹ ܩܠܐ ܘܒܓܘ ܦܘܡܐ : ܘܠܒܪ ܡܢܗ̣ ܡܠܬܐ ܕܡܪܟܒܐ . ܗܠܝܢ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܢܐ ܇ ܘܪܥܝܢܐ ܘܚܘܫܒܐ ܇ ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn . ⁸ܘܐܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܢܘ̈ ܡܛܒܝܢ : ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ ܆ ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ̣ ܘܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ
PhiloxMab:ComProJohn : ܐܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ̈ ⁵ ܐܢܘܢ ܆ ܫܦܝܪ ܩ̣ܪܐ ܦܘܠܘܣ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܩܒܪܐ̈ ܇ ܒܝܕ ⁵ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܣܘܥܪܢܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn : ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܕܐܬܩ̇ܝܡ ܡܢ ܥܠܬܐ : ܘܠܥܠܬܐ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܩܛܝܢܐ ܘܡܓܘܝܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܗܘܢܐ : ܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn : ܐܢ ܗ̇ܘܝܐ ܢܬܐܡܪ ܘܐܢX ܢܣܝܒܘܬܐ ܆ ܒܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ ܡܫܬܟܚ ܗܠܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܘܩܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܟܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn : ܐܦܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܚܗ ܟܬܝܒ ܕܗ̣ܘܝ̈ ܆ ܐܠܐ̣ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣ̣ܒ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ²⁰ ܫX X¹ . 11ܒܣܬܪ ܥܢܐ . ⁴ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ