simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs [ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕ]ܥX ܗܘ̣ܐ [ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܝ ܠܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܐܘ ܠܘܩܒܠ ܡܟܬܒܢܘܬ ܐ ܕܝܠܗ [ܐܚܪܬܐ ܂ 3] ܘܥܡ
MiaphysiteDocs X · ܝ ܕܡܬܬܣܪܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܣܪܚܘ ܂ ܝ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܘܐܦ ܟܕ ܣܥ̇ܪܝܢ ܗܘܘ
MiaphysiteDocs Xܡ ܂ ܢ ܟܠ ܥܕܬܐ ܕܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗ̇ ܬܐܒܝܠ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܟܣܝܢ ܠܗܘܢ ܩܦܠܐܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܐܒܘܢ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂
MiaphysiteDocs ·ܘܫܦܪܘ ܃ ܂ XX ܕܦܘܠܘܣ ܢܐܡܪ ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܒܥܠܡܐ ܕܝܬܝܪ ܗܠܝܢ ܘܪܝܫܕܝܪܐ ܂ X X ܝX ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܣܒ ܕܟܦܪܐ ܕܒܪܬܐ ܃ ܩ̇ܪܝܬ
MiaphysiteDocs ̤ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܗܘܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܝ ܕܢܙܝܢܙܘ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܟܬ̇ܒ
MiaphysiteDocs ܂ X ܝ ܂ ܩܫܝܬܐ̈ ܃ ܡܠܬܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ܒܡܬܠܐ̈ ܟܗܝܐ̈ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܠܗ ܃ ܘܣܕܩܘ ܡܢܗ ܡܛܠ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܗ ܕܐܫ̇ܬܘܩ
MiaphysiteDocs ܂ X ܝ ܕܨܝܕ ܐܘܣܝܐ ܃ ܘܚ̇ܘܝܢ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܘܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܡܕܡ ܠܘ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ·ܙ X ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܡܛܘܠ ܕ ܨܝܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܚܬܝܬܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܠܝܢ ܠܛܘܪܐ ܪܡܐ ܥܡܢ ܣ̇ܠܩܝܢ ܬܘܒ ܡܪܥܡܢܐܝܬ ܢܙܥܩܘܢ ܠܗܘܢ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܝX ܕܛܘܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ̇ ܕܡܬܒܥܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܟܕܘ ܃ ܟ̇ܬܒ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐܘܣܝܣ̈ ܡܣܬܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܘܕܥܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬ ܓܪܡܛܝܩܐ ܃ ܟܕ ܡܦܪܣܐ ܠܗ̇ ܠܫܛܝܘܬܗܘܢ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܨܒܝܢܐ ܘܣܗܕܘܬ ܐ ܕܡܛܠ ܨܒܘܬܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܣܗ̇ܕ ܐܢܐ̣ ܘܐܪܡ̇ܝܬ ܐܝܕܐ ܝX ܘܕܓܒܪܐ ܡ̇ܢ ܚܣܝܐ ܗܢܐ ܬܘܒ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ ܒܝܬܐ̈ ܕܝܠܢܝܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܒܟܬܒܐ ܕܫܒܥܐ ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܪܘܚܢܢ̈ ܟ̇ܬܒ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܕܐܣܝܢܗ̇ ܠܒܒܠ ܘܠܐ ܐܬܐ̣ܣܝܬ ܂ ܢܫܒܩܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ · ܗܠܝܢ ܕܐܪܡܝܐ ܘܢܬܬܢܚ ܥܠܝܗܘܢ ܬܘܢܚܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܘܢܐܡܪ ܡܠܐ̈
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܕܠܟ ܠ ܚܕܐ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܥܒܪ ܂ ܕܠܐ ܝX ܗܠܝܢ ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܘ̇ ܕܡܛܠ ܡܐܬܝܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܟ̇ܬܒ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܘܟܕ ܫܠܡܘ ܟܠܗܘܢ ܠܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ ܠܡܝܠܝܛܝܘܣ ܪܝܫܐ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܣܘܩܪܛܝܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡܛܘܠܬܗ̇ ܕܣܘܢܗܘܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܒܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܕܓܕܫ ܒܡܨܪܢ ܃ ܡܛܠ ܡܝܠܝܛܝܘܣ ܗܠܝܢ ܐܦ ܣܘܙܘܡܢܘܣ ܕܝܢ ܡܟܬܒܢܐ ܡܛܠ ܫܪܒܗ ܕܡܝܠܝܛܝܘܣ ܡܫܬܥܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܟܘܠ ܡܘܗܒܬܐ ܘܛܠܘܡܝܐ · ܡܬܥܛܝܢ ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܠܥܠܡ ܗܠܝܢ ܝ ܠܟ ܂ ܡ̇ܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܚܟܝܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܬܕܟܪܢ ܐܦ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ ܚܪܝܢܐ ܂ ܡܕܢܚܐ ܘܡܨܪܝܢ ܬܚܝܬ ܚܕ ܢܝܪܐ ܂ ܡܝܬ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ ܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܣܦ̣ܩ ܐܘ ܣ̇ܦܩ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܢܝܢ̈ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܠܢ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡ̇ܪ ܕܒܗܘܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܝX ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܡܛܝܩܐ̣