simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad . ܐܢ ܐܢܫ ܠܡ ܣܒܪ ܕܝܕܥ ܡܕܡ : ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܕܡ ܝܕܥ : ܐܝܟ ܡܐ ܗܠܝܢ ܬܐ ܠܟ ܠܚܫܐ̈ ܘܠܚܘܒܐ : ܘܗܐ ܐܬܓܠܝ ܠܟ ܐܝܟܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܗܘܝ
LiberGrad . ܠܐ ܠܡ ܡܬܡܟܟ ܐܢܐ . ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܡܟܝܟܝܢ ܘܡܝܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܕܥܡܗܘܢ ܣܡܗ ܡܪܝܐ ܡܢܬܗ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܐܝܟ
LiberGrad : ܐܠܐ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܟܐܢܐ̈ ܒܥܝܢ ܠܗܝܢ . ܠܫܡܝܢܐ̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܗ ܒܝܫܐ ܠܐܪܥܐ ܠܒܣܬܪܗ ܐܝܟ ܕܠܐܕܡ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܫܦܝܪܢ̈
LiberGrad : ܐܢ ܢܛܪܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܗ : ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܥܒܕܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ : ܬܪܝܗܘܢ̈
LiberGrad : ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܒܝܬ ܐܒܐ ܀ ( 11 ) ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡܪ : ܗܠܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܘܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܒܝܫܬܐ̈ . ܘܕܗܟܢ ܐܝܬܝܗܘܢ
LiberGrad : ܕܕܘܢ ܘܦܪܣܐ ܐܠܐ ܠܟܪܝܗܐ̈ : ܘܠܐܢܫܐ ܕܙܟܝܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܐܬܐ ܒܝܫܬܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܐܠܐ ܚܙܝ ܕܐܦ ܠܐ ܠܛܒܐ̈ ܐܡܝܪܢ̈
LiberGrad : ܕܠܐ ܟܠܫܥ ܢܣܝܦܢ ܡܪܝܐ؟ ܘܗܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܛܠ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢ ܐܬܟܬܒܝ̈
LiberGrad : ܕܠܐ ܬܕܘܢ ܘܠܐ ܬܐܬܐ ܒܝܫܬܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܐܠܐ ܚܙܝ ܕܐܦ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܬܬܚܡܬ ܠܟ ܥܠ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܢ ܠܓܡܝܪܐ̈ ܐܡܝܪܢ̈
LiberGrad : ܕܡܐ ܕܗܘܝܢ ܕܠܐ ܚܛܗܐ̈ ܓܠܝܐ̈ : ܢܩܪܘܒ ܠܐܓܘܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܦܨܐ ܠܗ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܐܫܬܡܥ ܘܐܬܓܡܪ . ܠܢ ܕܝܢ ܡܠܦ ܡܪܢ
LiberGrad : ܗܢܐ ܡܢܬܗ ܣܐܡ ܥܡܗܘܢ ܀ ( 8 ) ܐܢ ܕܝܢ ܡܪܬܐ ܠܗܘܢ ܒܝܢܘܗܝ ܗܠܝܢ : ܐܘ ܡܩܒܠ ܫܘܚܕܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܟܣܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢ
LiberGrad : ܘܐܢܐ ܠܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܗܘܐ ܓܡܝܪܐ : ܐܠܐ ܟܐܢܐ . ܠܐ ܬܬܚܡܬ ܗܠܝܢ ܟܐܢܐ̈ ܘܥܠ ܥܘܠܐ̈ . ܘܟܒܪ ܬܐܡܪ ܠܝ : ܕܠܓܡܝܪܐ̈ ܟܬܝܒܢ̈
LiberGrad : ܘܠܐ ܠܗܘ ܕܒܥܐ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܘܓܡܝܪܘܬܐ : ܐܗܦܟܗ ܒܝܫܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܩܠܐ ܡܢ ܩܠܐ : ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ ܕܠܟܐܢܐ̈ ܗܘ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܦܩܝܕܢ̈
LiberGrad : ܘܡܛܠ ܕܦܠܚܬܘܢ ܠܥܘܠܐ . ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ : ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܙܠܘ ܠܘܬ ܪܒܟܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܒܕܬܘܢ ܠܝ ܠܡ
LiberGrad : ܘܡܬܚܦܛ ܒܨܠܘܬܐ ܒܥܕܢܘܗܝ̈ : ܘܟܢ ܒܨܘܡܐ ܗܠܝܢ ܢܨܠܐ ܕܝܢܐ ܙܟܝܐ ܘܢܡܘܬ ܒܕܝܢܐ ܕܝܘܡܗ ܕܡܪܢ . ܡܢ ܠܡ ܕܥܒܕ
LiberGrad : ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܐ ܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܐܦܠܐ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܀ ( 5 ) ܐܢ ܗܠܝܢ ܘܪܘܝܘܬܐ ܘܓܘܪܐ ܘܓܢܒܘܬܐ : ܘܡܛܠ ܕܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܠܐ ܥܒܕܝܢ
LiberGrad : ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ : ܐܢ ܕܛܒ ܘܐܢ ܕܒܝܫ ܀ ( 6 ) ܬܘܒ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܢܘ ܕܡܛܐܒ ܠܗ ܘܡܬܪܥܐ ܠܗ ܗܘܐ ܟܐܢܐ . ܐܦ
LiberGrad : ܠܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܐܝܟ ܗܝ ܒܪܝܬܗ ܕܐܕܡ ܩܕܡܝܬܐ : ܕܥܕܠܐ ܢܥܒܪ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܡܪܢ : ܕܐܠܐ ܬܬܗܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ̈
LiberGrad : ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܕܡܬܟܪܗܐ ܠܗ ܢܦܫܟ : ܟܘܪܗܢܐ ܕܗܘܐ ܩܝܡ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܫܘܚܬܐ . ܘܢܗܘܐ ܕܡܬܚܠܡ ܦܓܪܟ ܡܢ ܠܘܬ ܕܓܠܐ̈
LiberGrad : ܡܢ ܕܚܛܐ ܐܣܬܢܩ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܣܬܪܩܘ ܘܐܬܩܕܫܘ ܟܐܢܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܝܗܒ ܠܗ ܥܡܠܐ ܘܨܦܬܐ ܘܙܘܘܓܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ
LiberGrad ܐܝܬ ܝܘܡܢ : ܚܕ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ ܒܐܢܫ ܠܐ ܗܘܝܐ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܠܡ ܡܬܡܟܟ ܐܢܐ . ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܡܟܝܟܝܢ ܘܡܝܬܪܝܢ ܡܢ