simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist 1 ܕܠܘ ܠܐ]ܚܪܢܐ ܡܛܠ 15ܐܚܪܢܐ ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܂ ܐܠܐ ܠܚܕ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܘܡܢ ܕܪܐ̈ ܐܬ [ܓܠܝ ܒܒܣܪ ܂ ܘܡܬܝܕܥܐ ܒܝܕ
JacSer:Epist 11ܕܐܚܝܕܝܢ̈ ܐܩܠܝܕܐ̈ 12ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ̇ ܘܗܐ ܚܙܝܢܝܗܝ ܗܠܝܢ ܘܢܩܦܝ ܠܗܕܐ̣ ܂ ܗܠܝܢܝ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܝܘܡܢ ܒܥܕܬ ܐ̇ ܂ 10ܒܝܕ
JacSer:Epist 2ܕܐܬܩ̣ܪܝܘ ܐܠܗܐ̣̈ ܂ ܐܫܬ̣ܩܠ ܠܗ ܡܢܗܘܢ ܫܡܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܂ ܘܚܢܦܘܬܐ ܕܬܟܬܪ ܩܕܡ ܙܩܝܦܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܂
JacSer:Epist 37ܪܘܪܒܐ̇ ܂ 3ܘܡܫܟܚ 3 ܕܢܪܢܐ ܥܠ ܩܢܘܡܗ̇ ܂ 0ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ · ܚܘܫܒܐ ܝ-X ܂ 3ܝ X ܝ ܂ ܒܢܦܫܗX 3ܕܚܕ XXܢ
JacSer:Epist 3ܛܒܬܐ̈ ܕܥܒܝܕܢ̈ ܠܟ̣ ܂ X XX X ܕܠܐ ܢܒ̇ܛܠܢܟ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܣܬܪܟ̣ ܕܬܫܬܘܫܛܝ ܠܩܕܡܝܟ ܂ ܘܠܐ ܂ X ܝX ܢܣܩܢ ܥܠ ܪܥܝܢܟ
JacSer:Epist [ܒܬ ܙܪܬ]ܐ ܛܒܬܐ ܂ ܘܡܐ [ܕܚܢܝܬ ]ܐܢܝܢ̈ ܕܠܚܡܢ̈ [ܠܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܕܢܘܬܪ ܒܗ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܡܪܝ̣ ܂ ܕܘܢ̈ [ܐܢܝܢ]ܠܡܠܝ̈̈
JacSer:Epist [ܕ ܂ ܕܥ]ܝܢ [ܠܗ] ܠܗ̇ܘ ܕܐܬ ܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬ ܐ̇ ܂ ܘܐܬܚܙܝ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܕܝ̈ ܠܒܪ ܐܢܫܐ̇ ܂ ܘܢܗܘܐ ܂ ܠܟ ܫܡܐ ܛܒܐ ܐܢܫ ܫܪܝܪܐ̇ ܂
JacSer:Epist [ܕܡ]ܢܝܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܂ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘܝ ܚܠܝܡ ܒܡܪܢ ܗܠܝܢ ܒܐ ܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܥܝܪ ܐܢܬ ܇ ܘܚܦܝܛ ܘܡܛܝܒ ܠܣܘܥܪܢܐ̈
JacSer:Epist [ܘܠܟܠ ] ܒܗܝܢ ܠܐܘܬ ܐ ] [ܘܪܚܐ ܕܡܘܕܝܬ ܡܢܘ ܝܝ ܓܝܪ ܗܘ ܕ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܟ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܢܬܓܪܓܚܢ̈ ܬܚܝܬ ܦܣ[ܐ̈ ]ܕܪܓܠܝܟ̈
JacSer:Epist ܂ X X X X ܕܡܥܕܪܢ̈ ܂ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܚܐ̇ܝܬ ܡܨܕ ܒܒܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܠܥ]ܝܢܐ ܝ ܢܣܝܣܬܐ 2 ܪܠܐ ܡܣܬ[ܝܟ[ܢ̈ ܂ ܗܐ ܢܦܝܠܝܢ ܡܢ
JacSer:Epist ܂ ܐܘܢܐ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܡܬܘܡܝܐ ܒܐܒܘܗܝ ܕܠܐ ܓ ܂ ܫܘܡ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܣܝܟ̣ܬ ܓ̇ܠܘܬ ܐ ܂ ܐܘܢܘܗܝ̈ XX ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܐ̇ ܐܝܬܝܗܘܢ̣
JacSer:Epist ܂ ܐܫܪܩ ܚܘܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ̣ ܒܐܕܢܗ ܂ ܘܩܒܠܬ ܡܠܟܗ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܕܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܫܬܒܝܬ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ̣
JacSer:Epist ܂ ܒܚܘܒܐ ܡ̇ܦܠܓ ܐܢܫ ܙܕܩܬܐ̈ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܢܘܣܦ 7ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܡܫܟܚܐ ܣܠܩܐ ܒܗ ܂ ܕܪܓܐ̈ ܕܝܢ ܕܚܘܒܐ ܐܝܬ ܗܘܢ
JacSer:Epist ܂ ܕܒܣ̣ܝܪܝܢ̈ ܒܗܝܢ ܝ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܂ ܙܕܩ̇ ܕܒܕܚܠܬܐ ܗܠܝܢ ܠܚܫܐ̈ ܕܙܢܝܢ̈ ܃ X ܝܝX ܙܢܝܢ̈ ܂ ܘܥ̣̇ܪẌ ]ܥܠܝܗܘܢ ܐܦ
JacSer:Epist ܂ ܕܠܡܢ ܘܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܥܒ̇ܕܐ ܒܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܥܒ̇ܕܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܛܒ ܡܙܝܥܝܢ ܝX ܗܘܘ ܫܘܐܠܐ̈ ܥܠ
JacSer:Epist ܂ ܕܢܬܚܪܡܘܢ ܫܪܝܐ̈ ܕܗܘܘ ܠܪܫܐ̈ ܬܪܥܣܪ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܬܒܥ̇ܬܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܙܝܥ̣ܬ ܨܐܕܝ̣ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ܝ̣ܢ
JacSer:Epist ܂ ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܂ ܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ ܂ ܢܬ̇ܟܢܫܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܫܬܡX ܒܐܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܐܝܬܝܗܝܢ
JacSer:Epist ܂ ܥܠ ܕܐܢܐ ܝܗܒܬ ܢܦܫܝ ܠܡXܢܐ ܂ ܥܡܗ ܥܠ ܦܬܘ̇ܪܐ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܝܝ ܥܡ ܚܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̣̈ ܂ ܘܒ[ܗܘ ܠ ܘ] ܕܢܐܡܪ ܥܠܝ ܂
JacSer:Epist ܂ ܫܘܐܠܐ ܩܕܡܝܐ 1 ܒܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܐܡܪ ܕܠܫܬܐ ܘܡܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣܝܡܝܢ̈ ܒܐܓܪܬܟ ܥܬܝܪܬ ܣܘܟܠܐ̣̇̈ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ̈
JacSer:Epist ܃ ܕܒܥܘ ܕܢܛܥ ܘܢ ܒܡܠܟܐ ܘܢܒ̇ܙܚܘܢ ܒܐܠܗܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܠܗ ܠܙܩܝܦܗ ܐܠܘ ܓܝܪ ܙܩܝܦܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ