simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist Xܕܠܘܬܟܘܢ ܆ ܡ̣ܢ ܐܚܘܢ · XX · ܡܪܝ ܝܫܘܥܝܗܒ ܡܠܦܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܘܬܟ ܕܥܠܝ ܂ ܝ̇ܠܦܬ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ
IšoAdiab:Epist ܂ X X ܂ ܂ ܠܡܡܠX ܠܐ ܬܡܐܢ ܠܟ ܂ ܐܦܢ ܬܬܒܨܪ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܢ ܝ ܗܠܝܢ ܘܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܂ ܘܐܦ ܠܝ ܘܐܦ ܠܟܠ ܪܚܡܝܟ̈ ܃ ܡ̣ܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܒܝܫܬܐ ܐܥܒܕ ܂ ܠܐܝܢܐ ܕܒ̇ܥܐ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܡܛܝܒܐܝܬ ܂ ܘܦ̇ܩܕܬ ܐܢܘܢ ܕܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܘܕܥܘܢ ܥܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܘܘܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗܝ̇ ܕܒܐܪܙܗ̇ ܝX ܗܠܝܢ ܚܒܝܒܐ̈ ܂ ܛܪܘ ܢܦܫܟܘܢ ܡܚܣܝ̇ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܬܦܘܬ ܐ ܕܓܒܪܐ̈
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܐܘ ܩܛܐܓܪܢܐ ܡܗܝܪܐ ܃ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܝ̣ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܂ ܟܕܘ ܡ̇ܕܝܢ ܠܚܛܝܐ̈ ܝ ܒܘܝܐܐ ܂ ܕܡ̣ܢ ܕܐ ܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ ܬܐܡܪ ܠܝ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܠܘ ܠܡ ܨܐܕܝ ܂ ܗܠܝܢ ܃ ܓܒܪܐ ܕܡܪܝ̣ܡ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܡ̣ܢ ܓܕܫܐ̈ ܘܣܩܘܒܠܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܢܓܝܪ ܟܕ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ̈ ܫܪܝ̣ ܃ ܘܥܠ ܛܒܐ̈ ܐܬܝܒܠ ܃ ܘܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̇ ܕܣܝ̣ܡ ܕܚܕܐ ܠܟܡܐ ܢ̇ܬܐ ܠܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܬܨܠܐ ܗܟܝܠ ܂ X ܝX ܂ ܙ ܐܒܗܘܬܟ ܡܦܝ̣ܣ ܐܢܐ ܗܠܝܢ 0ܝ ܕܨܒܝܢܐ ܂ ܛܝܒܘ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܐܦ ܥܠ ܐܦܝ̈
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܝܐܐ ܕܒܦܫܝܛܘܬܐ ܟܐܡܬ ܕܪܚܡܬ̣ ܛܒܬܐ ܃ ܢܒ̣ܣܐ ܗܠܝܢ ܕܛܢܢܐ ܠܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܟܘܢ ܬܚܛܦܘ ܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܐܠܐ ܐ ܢ ܗܕܐ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘ̣ ܠܥܒ̇ܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܠܝܢ ܂ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܥܝܕܘܬܐ ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܡ̣ܢ ܠܐ ܦܓܥܐ ܕܒܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܨܒܐ ܘܚ̣ܐ ܃ ܘܢܫܬܘܐ ܐܟܚܕܐ ܠܦܓܥܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܦܪܘܫܐ̈ ܂ ܣܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܣܓܝ ܒܬܪ ܛܒܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܥܡܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܂ X X ܂ X ܙܘܥܗ ܕܫܡܥܐ ܃ ܣܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܣܦܩܘܬ ܕܒܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܠܓܘܫܡܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܠܗܝ̇ ܕܙ̇ܕܩܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܗܠܝܢ ܒܬܐ ܕܡ̣ܢ ܚܟܡܬܟ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܗܢ̇ܘ ܟܝܐ ܕܠܐ ܡܓܫܡܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܕܡ ܟܝ ܐܢܢܩܐ ܕܨܪܝܟܘܬܐ ܥܪܨܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܠܝ ܥܠ ܥܡܐ ܟܗܝܢܐ ܗܠܝܢ ܝXܟܘXܢܝX XXܝXܝ ܒXܠܝܒXܘXX ܪ ܂ ܝXܠXܝX XܝXXܝX ܐܦܝ̈
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܘܠܥܠܡ ܂ ܟܬܪܘ ܒܟܐܒܐ ܕܡܬܩܕܡܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܂ ܢܣܝܬ ܓܝܪ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܬܫܠܘܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܢܙܕܗܪܘܢ ܗܢܘܢ ܘܢ ܫܠܘܢ ܡ̣ܢ ܕܠܡܚܘܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܠܘܩܒܠ ܬܒܥܬܟ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܦܪܥܬ ܘܠܐ ܦ̇ܪܥ ܗܠܝܢ ܠܡܐܡܪ ܃ ܬܒܥܬܐ ܕܦܘܪܥܢܘܬ ܐ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܒܗܝ̇ ܬܘܒ ܕܠܘ ܗܪܟܐ ܡܩ̇ܘܐ ܐܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܕܐ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܒܣܓܝܐܘܬ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܕܡܥ̇ܕܝܢ ܠܡܓܕܫ ܒܫܪܒܐ̈ ܕܐ ܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܕܡܩܝܡܘܬܐ ܚܕܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ ܠܚܘܕܝܐ ܂ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܠܝܢ ܡܦܣ ܂ ܐܦܢ ܓܒܪܐ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܓܠܝܙ ܝ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܚܚܝܢܢ ܃ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܠܙܬܐ ܕܡܟܫܠܢܘܬܗܘܢ ܂ ܚܢܢ ܟܠܢ ܗܠܝܢ ܂ ܩܐ̈ ܂ ܦܝܫܝܢ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܕܐܝܟ