simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ³ ܨܒ̇ܐ ܠܡܐܡܪ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢXXܚܪܪ ܐܢܫ ܡܢ ܚܫܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܝ̇ܕܥ ܒܪܢܫܐXX ܕܒܪܘܚܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . X ܐܢ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܝܘܐܢܝܣ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ̣ ܘܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ⁵ ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܩܘܪܝܝܐܡܢ̈ ܥܡܠܝܗܘܢ̈ ܩܢܘ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . X ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫܐ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܘܐܠܗܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܡܕܟܐ ܗܘܐ̣ ܐܘ ܚ̇ܛܐ ܩ̇ܠܐ ܗܘܐ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . X8ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : Xܒܝܕ ܐܪܒܥ ܨܒܘܢ̈ ܣܓܝܐ ܙܢܝܘܬܐ XX ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܇ ܘܕܢܚܒ ܒܣܘܘܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܕܒܒܣܪ . O⬩ܢܗܝܪܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . XX ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : Xܒܝܕ ܐܪܒܥ ܨܒܘܢ̈ ܚܫܟܐ ܢܦܫܐ : ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܇ ܘܡܢ ܨܒܬܗ ܕܦܓܪܐ O⬩ ܕܥܠܡܐ . ܢܗܝܪܢ̈ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܩܕܡܝܐ ܐܡ̇ܪ : ܐܢܐ̣ ܐܚܝ̈ ܟܕ ܠܥܠ ²ܙܩ̇ܦܬ ܐܢܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܕܡܐܡܪܐ . X X¹ܬܪܥܣܪ ܡܬܟܪܟܢܐ̈ ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܐܡܪܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : |ܐܝܬ ܪܓܫܬܐ ܘܚܫܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܫܝܘܠ . ܐܢܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ̈ ܘܕܘܚܠܐ ܘܫܘܢܩܐ . XX Xܝܕܥ ܐܢܐ ²0ܡܕܝܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܒܝܫܘܬܐ̣ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ̣ ܣܢܐܬܐ̣ ܛܢܢܐ̣ ܪܡܘܬܐ̣ ܩܘܛܥܐ̣ ܗܠܝܢ ܠܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܪܕܝܣܐ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܥܣܪܐ X ܚܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܕܢܕܟܐ ܐܢܫ ܚܘܫܒܘܗܝ̣̈ ܘܕܢܨܠܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܘܕܢܛܥܢ ܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ ܒܠܥܕ ܡܢ ܫܠܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܓܡܪܘܢ̣ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܚܕܐ̣ ܕܐܝܟ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܘܥܒܝܕܐ̈ ܚܝܒܝܢܢ ܕܢܦܠܘܩ ܠܡܪܢ ܗܠܝܢ ܕܠܡܚܪ ܡܬܚܪܪ ¹⁰ . O⬩ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܠܦ ܠܢ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܦܣܩ ܣܒܪܐ̣ ܡܐܝܢܘܬܐ̣ ܩܘܛܥ ܪܥܝܢܐ̣ ܗܠܝܢ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܢ ܘܠܘܩܒܠ ܨܠܘܬܐ ܇ X ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܐܚܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ¹⁷ܘܚܣܝܪܝܢ ܡܢ ܕܘܒܪܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܠܐ ܥܐܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ̣ ܐܡ̇ܪ : X ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܗܠܝܢ ܐܬܗܝܡܢܘ . ܥ . XX ܘܟܕ ܡܠܦ ܠܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܡܫܬܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ̣ ⁷ܐܝܟܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܟܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫܬܘܕܝ̣ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܕܝܬܝܪܝܢ ܘܫܒܝܚܝܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²³ܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܗ . ܬܘܒ ²⁴ܐܡ̇ܪ : ܕܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܘܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܐܢܫ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²⁸ܡܥܕܪܐ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܨܠܘܬܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܘܠܕܟܝܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܝܐ ܇ ܕܚܠܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹¹ܗܟܝܠ ܐܒܗܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܪܬܝܘ ܘܐܠܦܘ ܒܟܠ ܕܪ ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢܐ̣ ܠܘ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܚܛܝܬܐ X ܕܒܚܘܫܒܐ . ¹0̈ ܥܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܫܪܘܝܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܝܡܝܢ . ܗܠܝܢ ܒܘܪܟܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܘܨܠܘܬܐ ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܕܨܠܝ ܥܠ Xܝܐܚܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܝܠܕܢ̈ ܬܠܬ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܗܝܢ : ܗܠܝܢ ܘܒܝܫܘܬܗ ܕܐܚܪܢܐ ⁴ܕܠܘܬܝ ܠܐ ܝܕܥ̇ܬ . XX ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : X