simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm . . ܕܐܢ ܡܣܓܐ ܒܥܐ XX ܡܢܟ ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܪܟܝܟܢ̈ : ܡܫܪXX ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܠܡܐ : ܕܢܐܡܪ ܕܠܐ ܣܦܩ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ XX ܠܘܬܗ ܚܕܐ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm . ܐܠܐ ܐܦ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܢܘܢ ܡܠܦܐ . ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܡܘܫܐ . ܐܝܕܐ ܗܟܝܠ ܐܚܝܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܠܝܬ XX ܠܗ̇ ܠܘܬ
BarKoni:ScholUrm . ܐܢ ܢܬܚܫܚ ܒܗܝܢ Xܕܠܐ ܝܕܥܬܐ . ⁹ܘܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܣܥܪ ܡܕܡ ܒܪܢܫܐ : ܘܐܡܬܝ ܠܚܘܣܪܢܗ ܗܘܝܢ̈ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
BarKoni:ScholUrm . ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܗ̣ܝ X ܕܚܕܐ ܙܒܢܬܐ Xܛܡܐ ܘܚܕܐ ⁶ܩܕܫ . ܒܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܠܗܢܘܢ ܚܘܝ ܐܢܘܢ ܕܟܪܝܗܘܬܗܘܢ ܐܣܝ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ̈
BarKoni:ScholUrm . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܪܫܝܡ ܥܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕܐܟܬܒ ܫܘܕܥ
BarKoni:ScholUrm 0ܠܡܪܬܝܢܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܡܦܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ : ܟܕ ܠܘܬ ܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܡܚܘܐ ܒܝܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܥܠ ܢܛܘܪܬܗ . ܘܒܬܪ
BarKoni:ScholUrm 20ܣܦܩܢ̈ . . ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܫܡܗ . ܘܗܠܝܢ ܠܢܝܫܗܝܢ ܕܐܓܪܬܐ̈
BarKoni:ScholUrm : 0 ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟ ⁰ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ : ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܬܪܥܐ ܐܢܬ ܥܠ
BarKoni:ScholUrm : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܣܡ ܒܟܬܒܐ X ܡ̣ܢ ܦܪܨܘܦܗ ܗܠܝܢ ܕܩܢܘܡܗ : ܒܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܫܡܥ ܡܠܐ̈
BarKoni:ScholUrm : ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܝܠܗ ܕܡܪܟܐ X . ܚܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܟܢܫ . . . ܢ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ 20ܘܪܘܪܒܬܐ̈ ܆ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܓܒܠX ܐܚܪܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈
BarKoni:ScholUrm : ܐܠܐ ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܘܒܣܝܦܐ ܕܨܠܘܬܗ ܘܕܐܡܪܬ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܚܪܒܐ ܕܝܗܘ : ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܐܠܝܫܥ : ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܣܝܦܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܦܣܣ ܠܗ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ . X ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܦܩ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ : ܘܡܚܘܐ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܡܗܡܝܘܬܐ ܥܒܕ
BarKoni:ScholUrm : ܐܦܠܐ ܡܡܠܠXX ܒ ܡܪܝܐ : ܗܢܘ ܪܥܝܢܗ ܕܓܠܝܢܐ . . XXX ܗܠܝܢ XX ܬܩܒܠ 5ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܘܐܢXX ܠܐ ܗܘܝܢ̈
BarKoni:ScholUrm : ܒܕܡܘܬ ܐܢܫܐ ⁹ܠܗ 10 ܡܚܒܒܐ ܗܘܬ ܘܐܡܪܐ . X ܆ Xܢܬ ܒܪܝ ܘܒܪ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܥܠ ܛܒܬܐ̈ ܠܗ ܡܚܦX ܗܘܬ ܆ ܘܒܢܘܨܪܬܐ̈ ܕܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm : ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܢܘܢ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ : ܒܟܝܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܪܡ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm : ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܕܡܗܝܡܢܝܢX ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܘܣܛܪX ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܝܐ Xܕܪܡ ܗ̣ܘX ܟܝܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܢܣܝܢܐ ܕܢܟܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm : ܘܐܡܪ ܕܝܕܥܝܢܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܥܕܪ ܗܠܝܢ 0ܝ ܕܠܘ ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢܢ ܐܠܗܐXX ܕܢܥܪ ܘX ܥܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܕ
BarKoni:ScholUrm : ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ ܥܠܝܟ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ : X⁶ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ X ܝܗܝܒXX ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ X⁴ܘܩܪܐ ⁴⁵ܒܦܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܒܝܝܟ̈
BarKoni:ScholUrm : ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ : ܘܡܚܘܐ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܛܝܒܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܘܢܛܝܪܐ ܨܐܕܘܗܝ . ܘܢܦܩ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܒܬܪ
BarKoni:ScholUrm X ܐܪܒܥܐ ܐܪܥܐ X ܘܡܝܐ̈ ܘܢܘܪܐ ܘܐܐܪ . ܝܗܒX ܕܝܢ ܥܡ⬩ ܕܨܐܪ ܗܠܝܢ ܘܕܥܩܪܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܐܘ X0ܡܢܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈