simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . X X X X ܕܡܬܒ̣̇ܝܢ ܢܫܬ̣̇ܘܕܥ ܐܢܝܢ . ܕܬܪܝẌ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܐXܒ̈ . ܗܘܫܥ . ܡ̣̇ܢܘ ܕܚ̣̇ܟܝܡ ܢܣܬ . ܟܠ
BarEbr:CandSanc . X ܘܡܛܠܗܕܐ ܡ̇ܣܠܝܘ X XX2 ܠܦܘܫܩܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܠܡܗܝܡܢܘ ܕܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܘܢܢܝܐ ܟܣܐ ܒܗܝܢ ⁶ܒܡܠܐ̈
BarEbr:CandSanc . Xܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ⁶⁷ܩܕܡܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܥܝܐ . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ̈ ܕܣܥܝܐ̈
BarEbr:CandSanc . ²⁰ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܠܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟ̣ܝܪܐ . ܗܠܝܢ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܆ ܢܗܐ ܥܠܬܐ ܕܙܘܥܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܏ܝX ܘܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܚ̇ܬܝܬ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܓܝܪ
BarEbr:CandSanc . ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܓܒܪܐ ܝ X XX ܐܝܬܗܘܐ ⁹⁷ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܘܒܡܚܘܝܢܘܬܐ̈ X ⁹ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥ̣ܗܕܝܢܢ . ܘܥܡ
BarEbr:CandSanc . ܐܘ ܟܠܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܫܝܚܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐ̇ܠܨܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ . ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܕܫܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐܘ ܡܢ ܥܠܬܐ̈ ¹²ܕܡܢ ܠܒܪ ܗܘ̇ܐ . ³ܐܟܙܢܐ ܕܡܢ ܬܐ ܗܠܝܢ ¹ܘܠܐ ܥ̇ܗܢܘܬܗ̇ ܠܘܬ ܩܘܝ̇ܡ ܚܝܐ̈ . ܘܟܠܚܕ ܡܢ
BarEbr:CandSanc . ܐܘܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܢܒܝܐ̈ . ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܙܒܢ̣ܬܐ̈ ܗܠܝܢ ⁵⁴ܐܘܟܝܬ ܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ . ܢܗܕܐ ⁵⁵ܗܘܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܘܬ
BarEbr:CandSanc . ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܫܪܝܪܐ ܫܪܪ . ܕܠܐ ܠܡ ܐ ܥܒܕܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܡܪܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܥܛܘܝܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܕܚܕܕܐ̈ ܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܕܪܟܢܘܬܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܚܙܩܝܐܠ . ܕܓܒܪܐ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܕ ܢ̇ܣܩ ܗܠܝܢ ܡܫܕܪ ²0ܠܘܬ ܥܡܐ ܗ̇ܘ X ܘܣ̇ܗܕܐ ܗ̇ܘܐ ܠܡܠܬܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܦܘܡܗ ܩܕܝܫܐ ܒ̣̇ܕܩ ܥܠܝܗܘܢX . ܐܟܡܐ ܗܠܝܢ ܕܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܚ̣̇ܫܚܘ ܒܟܘܢܝܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐܠܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܚܕܬܐ̈ ܠܥܬܝܩܐ̈ ܡܕܪܟܝܢ . ܐܟܡܐ ܒ . ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܟܡܐ ܕܗܪܟܐ ܠܘܬܢ . ܠܐ ܣܟ ܓܝܙܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܘܛܪܦܐ̈ ܡܢ ܝܠܢܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܟܝܢܐ ܐܘ ܡܕܡ ⁷ܕܡܫ̇ܥܒܕ ܠܘ̇ܘܝܐ XX ܗܠܝܢ ܘܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܠܘ ܫܪܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠܘܗܝ ܒܢܬ ܩܠܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ⁶³ܕܙܘܥܐ ܗܘ ܙܥܘܪܐ ⁶³ܕܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܠܐܟܐ ܠܡ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ ܘܡܙܝ̣ܥ ܠܡܝܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܕܓܒܪܐ ܢܩܪܝ̣ܘܗܝ . ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ . ܓܒܪܐ ܚܕ ܚܟܝܡܐ ܫܡܗ ܝܫܘܥ . ܐܝܬ ܗܘܐX ¹⁵ܒܙܒܢܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐܦܠܐ ܡܫܪܪܝܢܢ ܠܐ ܟܝ̣ܚܘܬܗܘܢ . ܐܠܐ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܪܡܝܢܢ ܡܗ̇ܝܡܢܘ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܕܝܘܐ̈ ܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc . ܐܦܠܐ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܣܝܡܢ̈ ܠܩܘܒܠܗ̇ . ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܘܪ̇X . ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܫܪܝܢ̈ ܠܬܪܥܝܬܢ . ܣܗܕܘܬܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܐ⬩ ܟ ܕܡܢ ܠܘܬܢ . ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ ܘܬܪܝܢܐ . ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܟܢܬܗ ܗܘ ܐܟܘܬܗ ܀ ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ . ܡܛܠ ܫܪܝܐ̈ ܕܣܥܝܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܒܕܓܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕܒܙܢܐ ܗܘ ܬܪܝܢܐ ܕܬܟܝܒܘܬ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܘ ܠܐ ܒܝܕ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ̈ ܢܫܬܪܪܢ̈ ܒܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ