simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises . Xܝ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܙܪ . ܩ ܕܢܥܒܪ . . ܘܠܐ ܡܕܡ X ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܝ ܗܠܝܢ . ܚܢܢ ܒܗ . ⁵ܐܦ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܟ
Ath:Treatises . ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ Xܢܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܪܝܐ ܨܒ̣ܐܘܬ ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܢ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܡܠܠ
Ath:Treatises . ܐܠܐ ܘܒܗ ܒܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܗ̇ܘܝ . ܕܗ̇ܘ ܡܢ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ . ܘܫܪܝܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܘܕܥ . ܕܠܘ ⁵ܒܠܚܘܕ ܒܢ ܡܬܚܙܝܢ̈
Ath:Treatises . ܐܠܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܢܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ . ܬܘܪܨܐ ܢܥܒܕ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܗܘܝ̈
Ath:Treatises . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܛܝܒܢ̈ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ . ܡܩܒܠܢܐ̈ Xܝܗܘܘ ܗܠܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܡܝܟܝܢ ܗܘܘ . ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Ath:Treatises . ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܟܣܝܐܝܬ ܡܬܟܡܢ ܠܗ ܢܬܛܫܐ ܢܟܠܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܩ̇ܪܐ ܗܠܝܢ ܢܒܗܬ . ܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܣܝܒܪ
Ath:Treatises . ܕܡܢܗܝܢ ܫܘܚܬ ܪܡܘܬܐ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܩܒܠܢܐ̈ ܗܘܘ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Ath:Treatises . ܕܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ³ܘܐܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܠܝܢ . X ܕܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܚܘܘ ܠܢ ܘܢܦܫܐ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩܐ ܡܢ
Ath:Treatises . ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ⁹ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܝXܝܪ ܐܠܗܐܝܬ ܘܠܘ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ X Xܢܫܠܝܚܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܚܫܚܘ ⁸ܕܥܠ
Ath:Treatises . ܗ̇ܝܡܢ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ . ܘܐܠܐ ܐܦܢ ܡܛܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡ̇ܠܠܬ . ܐܒܝ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̣ܘ ܥ̇ܒܕ ܥ̇ܒܕܐ̈
Ath:Treatises . ܘܐܢ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܡܛܝܬ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܠܘܡܠܦܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܪ . . ܐܠܐ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܥܕܪܐ ܘܣܥܪܐXܝ
Ath:Treatises . ܘܥܡܘܪܝܐ ܚܠܦ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܥܬܕܘ . ⁵ ܘܚܠܦ ܚܪ̈ ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܘܒܐܝܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ . ܠܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܢܝܘ ܐܦ
Ath:Treatises . ܡܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܫ̣ܘܚ ܝܝX ܡܕܡ ܕܠܐ ܟܝܠܐ . ܘܪܡܘܬܐ ܘܣܘܓܐܐ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ . ܡܩܒܠܢܐ̈ Xܝܗܘܘ ܕܡܫܠܡܘܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Ath:Treatises . ܬܘܪܨܐ ܢܥܒܕ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܒܙܗ ܦܪܘܩܢ ܡܢ
Ath:Treatises X ܕܐܬܐܡܪܝ̈ . ܦܢܛܣܝܐ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܐXܬܥܕ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܓ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܣܒܪ ܕܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܬܐܡܪܝ̈
Ath:Treatises X ܕܝܢ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܡܬܬܘܕܝܢ̈ ܝX ܒܥܕܬܐ ܗܠܝܢ ܠܒܥܬܐ ܕܝܠܢ ²ܘܒܪܝܬܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ XX X ܬܬܚܙܐ . ³ X
Ath:Treatises X ܡܠܐ̈ ܪܫܝܥܬܐ̈ ܢܕܚܐ . ܘܢܪܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܣܡܝܟܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܐ . ܚܫܐ ܘܦܣܩܐ ܘܪܕܝܐ ܩܕܡ ܐܫܟܚ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ
Ath:Treatises XXܕܠܗܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܢܝܬܐܐܠܨܐܝܬ ܡܛܠ ܡܟܣܢܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ . ܘܥܠܝܗܝܢ̈̈ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ ܡܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܚܘܝܢ̈ ܬܪܝܨܐܝܬ .
Ath:Treatises Xܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܒܣܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢܝܢ ܠܗ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܒܒܣܪ ܠܡܫܝܚܐ . ܝXX¹X⁸ܐܝܟܢܐ ܟܕ
Ath:Treatises Xܝܕܚܕܝܢ̈ ܒܟܢܪܐ̈ ܘܦܓܥܝ ܒܗ ܘܐܡܪܢ̈ . ܕܩܛܠ ܕܘܝܕ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܘܬܐ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܠܘܬ ܕܘܝܕ ܟܕ ܢܦ̣ܠ ܓܘܠܝܪ . . ܢܦܩܝ