simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist . XX ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܒܗܠܝܢ ܡܡ̣ܪܚܝܢ . ܐܝ̇ܟܢܐ ܡܨ̣ܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܘܝܐ̈ . ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܛܡܐܐ ܐ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܝܢ̈
Ath:HomEpist . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ²⁵ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܕܠܡܐ ܐܪܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܢ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܥ̇ܕܠܘ ܡܢ
Ath:HomEpist . ܐܝܢܐ ܕܥ̣ܒܪ ܬܚܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܕܬܪܝܢ̈ ܒܨܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܠܕܝ̣ܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ · XX XX ܬܐܘܓܢܝܣܛܘܣ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܘܣܦ
Ath:HomEpist . ܐܠܐ ܟܕ ܡܝ̇ܬܐ ܡܪܫܘܬܐ̈ ܕܕܝ̣ܢܐ ܗܢܐ . ܘܟܕ ܥ̇ܕܠ ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܐܫܬܘܬܦܘ . ܠܘ ܓܝܪ ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
Ath:HomEpist . ܒܪܡ ܫ̇ܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ . ܕܛ̇ܒܐ ܘܕܝܬܝܪ ܗܠܝܢ . ܟܠܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐܕܐܠܗܐ ܘܥܡ ܦܘܫܩܐ̈ ܕܐܝܟ
Ath:HomEpist . ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ ¹⁰ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܟܠ ܝܘܡ ܗܠܝܢ ܠܚܘܕ ܫܘܡܠܝܐ ܕܒܝܕ ܗܢܐ ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ . ܠܥܒܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܟ̇ܬܒ
Ath:HomEpist . ܕܡܢ ܐ̇ܝܡܟܐ ܠܗܢܐ ܚܟܡܬܐ ܗܕܐ X . ܘܒܪ ܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܘ . ¹⁵ ܘܟܕ ܒܪܢܫܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ
Ath:HomEpist . ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܙܢܗ ܕܝܗܘܕܐ XX ܕܡ̇ܝܘ ܘܫܒ̣ܩܘ ܠܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܚ̇ܒܝܢ XXXXX ܠܡܪܝܐ ܢܬܥܗܕܘܢ ܡܢ
Ath:HomEpist . ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܐ ܡܘܥܝܬܐ ܐܪܝܢܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܠܨܐ ܕܢܟܬܘܒ ܘܢܥ̇ܗܕܟܘܢ ܕܠܐ ܬܛܦܝܣܘܢ ܠܕܐܝܟ
Ath:HomEpist . ܘܐܝܟ ⁵ ܕܥܠ ܒܪܢܫܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܪܢ . ܒܨܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܕܩ̇ܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ ܕܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ
Ath:HomEpist . ܙܪ . ܩ ܓܝܪ ܕܠܘܩܕܡ ܬܡܢ ܬܬ̣ܩܪܐ ܐܓܪܬܐ . ܘܬܡܢ ܠܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܠܟܠ ܐܢܫ ܠܬܡܢ ܩ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬܟܘܢ . ܒܓܘܐ ܩ̣ܪܘ
Ath:HomEpist . ܡܛܘܠ ²0 ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܓܘܕܦܐ . ܘܕܒܨܝܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܥܠܙܒܘܒ ܐܝܬ ܒܗ . ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܥܒ . . . ܕܐ
Ath:HomEpist . ܡܛܘܠ ܕܝܢ ܕܠܘܬܝܕܘܥܝܢ̈ ܟ̇ܬܒܝܢ ܚܢܢ . ܡܛܠܗܕܐ ܗܠܝܢ ܠܐܒܐ X . X0ܦܐܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܕܒܝܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܢܟܬܘܒ ܕܐܝܟ
Ath:HomEpist . ܥܒ . . . ܕܐ ܕܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܡܪܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܕܢܠ̣ܐܐ ܘܕܢܕܡ̣ܟ ܘܕܢܬ̇ܢܣܐ ܘܕܢܐܟܘܠ ܕܒܪܢܫܐܐܢܝܢ̈
Ath:HomEpist . ܦܪܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܘܣ̇ܦܪܐ ܟܕ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܕܟܘܠܗ̇ ܐܝ̣ܕܐ ܗܠܝܢ ܘܐܗ̣ܦܟܘ ܚܨܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪܝܢ . ܕܨܒܥܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܥ̇ܒܕ
Ath:HomEpist . ܨ ܠܘ ܥܠܝ ܒܗܝܡܢ . ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ
Ath:HomEpist X . Xܢ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪܘܬ ܫܓܝܫܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܡܢ ܦܪܘܩܢ . ܒܥܠܙܒܘܒ ܐ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܥ̇ܒܕ
Ath:HomEpist X ܟܠܗܝܢ . ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܒܬܪ ܐܪܡܝ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܢܫ̇ܬܡܗܘܢ . ܝܝXXXX ܐܢ ܕܝܢ ܘܒܬܪ
Ath:HomEpist XܝXXXX ܕܒܢܝܩܝܐ ܢܟ̣ܬܒܘܢ . ܘܟܕ ܐܬܬܒ̣ܥܘ ܕܢܚܪܡ̇ܘܢ ܗܠܝܢ . ܗܘ̣ܬ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܥܠ ܕܨܒ̣ܘ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܛܪ ܡܢ
Ath:HomEpist ܐ̇ܡܪܝܢ . ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܕܒܥܠܙܒܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܝܢܐ ܗܠܝܢ ܠܚܕ ܡܠܬܐ XXXXX¹ܐܠܗܐ ܝܗ̣ܒ ܥ̇ܒܕܗܝܢ . ܗܟܢ ܟܕ