simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs . . . ܘܐܦ ܡܢ . . . ܗܘܐ . . . ܡܛܠ ܕܫ̇ܡܥ . . . ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . . ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܠܡ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܪܐ ܗܘܝܬ ܠܡܪܝܐ . . . | ܡܥܠܝܐ ܡܢ
Ath:ExposPs . . . ܐܝܬܘܗܝ . . . ܠܫܒܪܐ̈ . . . ܐܬܡܟܟܬ . . . ܩܪܐ . . . X . ܗܠܝܢ . . . ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܡ̇ܠܦ . ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܘ . . . ܡܪܝܐ . . .
Ath:ExposPs . . ܡܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܪܡܪܘܗܝ ܥܠ ܝܡܐ ܣܘܡܩܐ . ܕܬܪܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܘܬ XXX102 ܬܠܝܢܘܬܗܘܢ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈
Ath:ExposPs . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܢ ܒܕܝ̇ܨܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ . ܛܒ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܐ̈ . ܘܢܕܘܨܘܢ ܥܠ ܡܫܟܒܝܗܘܢ . ܠܡܘܬܗܘܢ ܡܫܘܕܥ ܒܝܕ
Ath:ExposPs . ܒܟܠ ܙܒܢ ܘܒܟܠ ܐܬܪ ܥܠ ܦܘܡܗܘܢ ܗܘܘ ܠܝ . ܘܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕ |ܗ̇ܘܝܬ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܚܠܦXܝ 4 . ܥ̇ܒܕ ܗܘܝܬ ܕܐܝܟ
Ath:ExposPs . ܕܟܕ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܐ̇ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܣܟܟ ܡܢ ܕܚܠܬܟ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ . ܐܣܛܘ ܡܢܝ ܡܬܠܬܟܢܐ̈ X ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈
Ath:ExposPs . ܕܠܗܘ ܝܗ̇ܒ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܒܚܘܢ . ܒܥܘ ܦܪܨܘܦܗ ܒܟܠܙܒܢ . ܗܠܝܢ ܠܡܪܘܬܐ . ܠܘ ܟܕ ܡܩܒܠ ܠܗ̇ ܡܢ ܥܒ . . . ܕܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܣ̇ܒ ܡܢ
Ath:ExposPs . ܕܠܛܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܛܒܬܐ̈ ܝ̇ܗܒ . ܠܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܠܓܗ ܡܫܕܪ . ܗܠܝܢ ܡܬ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܠܠ ܐܠܗܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܫ̇ܡܥܬ . ܘܐ
Ath:ExposPs . ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܚܬܘ ܒܫܒܝܬܐܐܝܬܝܗܘ ܗܘܘ . ܐܝܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܢܐܙܠ . ܩܝܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܪܓܠܝ̈ ܒܕܪܬܟܝ̈ ܐܘܪ ܘܡܘܕܥܝܢ ܒܝܕ
Ath:ExposPs . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐ ܣܘܓܐܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܚܐܝܢ . ܗܠܝܢ ܐܫܬܚܪܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܚܕܐ ܨܦܪ ܐܬܕܡܐ . ܡܢ ܪܒܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܟ
Ath:ExposPs . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܟܐܒܐ̈ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܢܐܣܐ . ܘܠܒܥܪܝܪܝܘܬܐ X ܗܠܝܢ . ܠܡܣܠܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܘܠܩ̇ܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܡܢܗ ܝ̇ܠܦ ܥܠ
Ath:ExposPs . ܘܡܛܠ ܕܣܒܪܐ ܕܒܟ ܕܩ̇ܒܠܬ ܡܢ ܫܘܪܝ ܩܕܡܝܐ ܕܡܘܠܕܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܥܡܐ ܕܥܒܪ ܢܡܘܣܐ . ܥܠ ܕܐܦ ܡܛܠܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܕܕܐܝܟ
Ath:ExposPs . ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ . ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܙܕܩ ܡܢܘ ܗܠܝܢ . ¹¹³ܘܟܘܠܗ̇ ܥܘܠܘܬܐ ܬܣܟܘܪ ܦܘܡܗ̇ . ܡܢܘ ܚܟܝܡܐ ܘܢ̇ܛܪ
Ath:ExposPs . ܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܛܒܐ̈ . ܘܐܓܪܐ ܪܒܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܢܪܕܘܦ ܘܢܚܡܣܢ ܒܗ . ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܠܡ ܕܥܠ
Ath:ExposPs . ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܚܝܠܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܥܝܪܢ̈ ܠܡܪܝܐ ܡܘܕܥ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ
Ath:ExposPs . ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܠܝ ܠܒܐ ܡܥܩܡܐ . ܬܪܥܝܬܗ̈ ܕܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ̈ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܐܠܐ ܘܕܢܗܦܟ ܐܦܝܢ̈ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܝܢ ܕܕܐܝܟ
Ath:ExposPs . ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܘ̇ ܕܢܚܘܕ̇ ܘܡܢܗ ܠܒܘܝܐܐ ܢܫܟܚ . ܩܪܝܒ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܒܝܠ ܥܠ ܡܣܬܠܝܢܘܬܗܘܢ . ܡܠܦ ܕܘܝܕ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
Ath:ExposPs . ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܘ̇ ܠܡܥܪܩ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܒܘܝܐܐ ܢܫܟܚ . ܗܠܝܢ ܡܪܟܒ ܠܗ ܕܘܝܕ ܡܙܡܘܪܐ . ܟܕ XX 22ܠܗ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ |ܕܡܛܠ
Ath:ExposPs . ܠܡ . . . ܠܐܠܗܐ ܡܠܝ̈ ܬܫܒܘ . . . ܡܐ ܕܡܦܨܐ ܠ . . . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܪ . . . ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܙܪ . ܩ . . . ܡܢ
Ath:ExposPs . ܪܫܘܬ ܟܘܡܪܘܬܐ . ܗܝܟܠܐ . ܕܒܚܬ̈ Xܝ 29ܕܒܝܕ ܚܝܘܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܐܬܚ̇ܒܠ ܘܐܒܪ . . ܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ