simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܘܕܠܐ ܢܣܟܠ ܡܕܡ . ܕܣܥܘܪܬܐ ܕܝܢ ܟܠܢܫ ܥܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܣܥܘܪܘܬܗܘܢ . ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܢ ܕܢܒܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܢܚܙܐ
JnEph:ActsEastSaints ܫ̣ܡܥܢ ܆ ܣ̣ܡܢܢ ܐܦܝܢ̈ ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܚܙܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܗܢܐ . ܗܠܝܢ ܆ ܥܕܡܐ ܕܛܒܐ ܕܐܒܠܗ ܘܕܚܫܗX ܠܟܠ ܕܘܟ ܡ̇ܛܝ ܗܘܐ . ܘܟܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܚܘܝܢܢ . ܕܒܐܝܢܐ ܕܝܢ ܙܢܐ ܐܦ ܠܘܩܐ ܐܥܠ ܗܠܝܢ ܘܒܛܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܘܠܕܐ . X XX X¹ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܬܝ ܟܬ̣ܒ ܡܛܠ
PhiloxMab:TenMem ܬܠܬ ܐܢ ܐܢܫ ܢܬܒܩܐ ܒܪܥܝܢܐ ܫܦܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܕܡܝܢ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܣܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܕܢܗܘܐ ܠܘܛܬܐ XX X 84 ܒܙܩܝܦܐ . ܐܦ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܫܢܝܐ̈ ܕܐܫܬܢܩ ܒܗܝܢ ܚ̣ܛܐ . ܚܝ̇ܐ ܓܝܪ X | X127ܫܠܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܡܫܬܢܩ ܐܢܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܗܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ
Basil:SyrHex ܬܪܝܢ̈ ܪܝܫܝܢ̈ ܐܫܬܟܚ ܐܝܬܘܗܝ . ܥܡܗܘܢ ܥܒܝܕ ܘܡܬܩܢ ܗܠܝܢ . ܘܣܡ ܬܪܝܢܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܥܡܗ̇ 15 ܒܡܠܬܗ . ܘܡܕܡ ܕܒܓܘ
SevAnt:CathHom ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ ܥܒ̣ܕܘ ܒܣܝܠܝܘܣ ܗܠܝܢ ܇ ܘܢܓ̣ܠܙܘX ܠܢ ܡܢ ܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀ 9ܟܕ
BarKoni:ScholUrm ܝܠܦ : ܠܛܛܘܣ ܕܠܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ : 0ܕܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܝܘܬܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܩܒܠ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܠܗX . ܘܟܕ
JacSer:mem6DaysDay2 ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ ܟܕ ܡܬܒܢܝܐ ܒܝܪܬ ܥܠܡܐ̈ ܒܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ܗܠܝܢ ܓܢܒ ܡܘܫܐ ܘܢܫܡܥ ܡܢܗ ܩܠܐ̈ ܘܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܘܬܗ ܘܢܚܙܐ ܬܡܢ
SevAnt:CathHom ܬܪܝܢ ܪ̣ܝܢ̣ ܙܘܙܐ̈ ܠܘܬ ܦܛܪܘܣ̣ ܘܐܡ̣ܪܘ . ܡܠܦܢܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܬܘ ܐܡ̇ܪ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܆ ܩ̣ܪܒܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܩܠܝܢ ܗܘܘ
P:Phil-Phlm [AB] ܆ ܪܘܓܙܐ ܁ ܚܡܬܐ ܁ ܒܝܫܘܬܐ ܁ ܓܘܕܦܐ ܂ ܡܡܠܠܐ ܛܢܦܐ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܗܝܢ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܢܝܚܘ ܡܢܟܘܢ ܟܠܗܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܟܕ ܡܦܣ ܗ̇ܘ̇ܝܬ ܃ ܕܐܦ ܒܬܪ̇ ܕܚ̇ܙܝܬܘܢ ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܝX ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܣܬܟܠܘ ܆
P:Rom [AB] . ܐܢ ܐܠܗܐ ܚܠܦܝܢ ܆ ܡܢܘ ܕܠܩܘܒܠܢ . ܘܐܢ ܥܠ ܒܪܗ ܠܐ ܚܣ ܇ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܙܕܩ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ ܆ ܠܗܘܢ ܫܒܚ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܢܐܡܪ ܥܠ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܫܬܐ‏‎ C* - ‎‏ܕܢܝܚ‏‎] ‎‏ܕܢܝܝܚ‏‎ B - 6 ‎‏ܢܗܘܘܢ‏‎] ܗܠܝܢ ܝܪܚܝܢ̈‏‎] ‎‏ܕܒܝܪܚܐ̈ ܐܫܬܐ ܗܠܝܢ‏‎ B; ‎ ‏ܕܒܝܪܚܐ
AbbaIs:Ascet ⁴⁴ܕܡܢ ܠܒܪ ܇ ܘܡܟܝܠ ܚܫܐ̈ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܫܡܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܡ̇ܐܬ X ܗܘܢܐ̣ ܟܡܐ ܕܪܢܝܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܠܢ ܢܛܥܝܟܘܢ ܂ 7 ܘܝܬܝܪܐ·ܬ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܕܬܢ ܩܕܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܒܗܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܫܕܪܢܢ ܂ ܒܕܠܐ ܨܒܝܢܢ ܕܡܕܡ ܡܢ
JnEph:EccHist ܫܡ̣ܥ ܕܘܟܣ ܝX ܕܐܝܬܘܗ̣ܝ ܓܒܪܐ ܡ̇ܫܡܗܐ̇ ܘܐܝ̣ܕܝܥܐ ܆ ܗܠܝܢ ܆ ܥ̇ܩܪܝܢܢ ܘܡ̇ܘܩܕܝܢܢ̣ ܘܩ̇ܛܠܝܢ ܚܢܢ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܣܗܕܘ ܥܠ ܫܡܥܘܢ ܥܘܠܐ ܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ ܒܐܝܕܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܘܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܒܙܒܢ ܚܘܪܒܗ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ . ܘܐܦ
SevAnt:CathHom ܟܐܦܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܒܪܗܡ : ܡܘܠܟܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ : ܗܠܝܢ ܒܕܡ̣ܘܬ ܟܐܦܐ̈ : ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐܠܗܐ ܠܡܩܡܘ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܥܠܡܐ . ܢܝܫܐ ܕܡܣܪܩܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ . ܡܣܪܩܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܘܪܩܐ ܘܪܚܝܩܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ